Hi. How can we help?

Өөрчилсөн түүх

Огноо
Хувилбар
Өөрчилсөн
Өөрчлөлтийн агуулга
2018/01/03
0.1
О.Энхчулуун
Салбар, ажилтны тохиргоо болон хүргэлтийн захиалга цонх нэмэв.
2018/01/10
0.2
О.Энхчулуун
Хүргэлтийн захиалга холбох болон түүний лавлагаа цонхнуудыг нэмэв.
2018/02/06
0.3
О.Энхчулуун
Төлөвлөгөө цэсний цонхнуудыг нэмж оруулав.