Hi. How can we help?

Уг хэсэгт агуулах, салбар, байршлын болон тэдгээрийн төрлийн үндсэн суурь бүртгэлийн хэрхэн хийх тайлбарыг таницуулна.

1.1.1 Агуулахын төрөл
Уг цонхонд салбарын төрлийг бүртгэж өгнө.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Агуулахын төрөл
IN10006

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Компанийн бүртгэл хийгдсэн байна. Компани гэдэг нь бүх салбарын төрөл харьяалагддаг компанийн бүртгэлийг ойлгоно.

Цонхын тайлбар

Зураг 1. Агуулахын төрөл цонх

1.1.2 Агуулахын тохиргоо
Уг цонхонд тухайн салбарт салбарын үйл ажиллагааны төрөл, салбарын дугаар, харилцагчийн ангилалыг тохируулж өгнө.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Агуулахын төрөл
IN10024

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Компанийн бүртгэл хийгдсэн байна. Компани гэдэг нь бүх салбарын төрөл харьяалагддаг компанийн бүртгэлийг ойлгоно.

Цонхын тайлбар

Зураг 2. Салбарын тохиргоо цонх

1.1.3 Агуулах
Уг цонхонд агуулахын үндсэн бүртгэлийг хийж, тухайн агуулахын байршлын бүртгэлийг мөн хамааруулж өгнө.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Агуулахын төрөл
IN10007

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Компанийн бүртгэл, Салбарын төрөл, Агуулахын төрөл, Агуулахын ангилал, Байршлын бүртгэл хийгдсэн байна.Компанийн бүртгэл, Салбарын төрөл, Агуулахын төрөл, Агуулахын ангилал, Байршлын бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхын тайлбар

Зураг 3. Агуулах цонхны бүртгэл

Хүснэгт 1. Агуулах цонхны бүртгэлийн талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Компани /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулах харьяалагдах компанийг сонгож өгнө.
Салбарын дугаар /Зураг * (2) хэсэг/
Салбарын дугаар буюу кодыг оруулж өгнө.
Монгол нэр /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын Монгол нэрийг оруулна.
Англи нэр /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын Англи нэрийг оруулна.
Салбарын төрөл /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын харьяалагдах салбарын төрлийг хамааруулж сонгож өгнө.
Төрөл /Зураг * (2) хэсэг/
“Салбар”, “Агуулах”, “Бөөний төв” эсэх төрлийг зааж сонгож өгнө.
Агуулахын ангилал /Зураг * (2) хэсэг/
“Manual Warehouse”, “Automatic Warehouse”, “City Warehouse”, “Branch”, “Regional Warehouse”, “Van Seller” –ээс бүртгэж буй агуулахын хамаарах агуулахын ангилалыг хамааруулж сонгож өгнө.
Орлогын байршил /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын орлого авах байршлыг бүртгэж өгнө.
Зарлагын байршил /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын зарлага авах байршлыг бүртгэж өгнө.
Ачилтын байршил /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын ачилт хийх байршлыг бүртгэж өгнө.
Cross-Dock байршил /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын Cross-Dock хийх байршлыг бүртгэж өгнө.
Тохируулгын байршил /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын тохируулга хийх байршлыг бүртгэж өгнө.
Талбайн хэмжээ /Зураг * (2) хэсэг/
Тухайн агуулахын талбайн хэмжээг оруулж өгөх боломжтой.
Хадгалалтын зардал /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын хадаглалтын зардлыг оруулж өгөх боломжтой.
Салбарын үнийн төрөл /Зураг * (2) хэсэг/
Салбарын үнийн төрлийн сонгож хамааруулж өгнө. Өөрөөр хэлбэл бүртгэсэн үнийн төрлүүдээс тухайн бүртгэж буй салбарт хамаарах үнийн төрлийг тохируулна.
Бүх бараан НХАТ тооцох /Зураг * (2) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй агуулахын бараануудад НХАТ тооцох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Хөдөлгөөний захиалга хориглох эсэх? /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулах хөдөлгөөний захиалга хийхгүй буюу хориглох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Чанарын зөвшөөрөл ашиглах эсэх /Зураг * (2) хэсэг/
Тухайн салбарт чанарын зөвшөөрөл Чанарын зөвшөөрөл цонхонд хийгдэх бол уг чекийг сонгоно.
Лиценз ашиглах салбар эсэх /Зураг * (2) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахад бараа материалын орлого зарлага, хөдөлгөөн хийхэд лиценз №-г шалгаж, ашиглах бол уг чекийг сонгоно.

1.1.4 Агуулах

Уг цонхонд агуулахын үндсэн бүртгэлийг хийж, тухайн агуулахын байршлын бүртгэлийг мөн хамааруулж өгнө.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Агуулахын төрөл
IN10009

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Салбарын бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхын тайлбар

Зураг 4. Байршил цонх – Шинэ байршил бүртгэх
Зураг 5. Байршил бүртгэх цонх.

Хүснэгт 1. Агуулах цонхны бүртгэлийн талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Ашиглах агуулах /Зураг 5 -ын (2) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй байршлыг ашиглах агуулахыг сонгож өгнө.
Байршилын код /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн агуулахын хаягийг бүртгэж өгнө.
Тайлбар /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Агуулахын холбоо барих хүний мэдээллийг оруулна.
Төрөл /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Холбоо барих хэрэгслийг бүртгэж өгнө.
Барааны код /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Нэг сард агуулахын гаргах захиалгын сарын зардлыг оруулах боломжтой.
Төлөв /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Бүртгэж буй агуулахын хадгалалтын сарын зардлыг оруулах боломжтой.
Урт, Өргөн, Өндөр, Эзэлхүүн талбар /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршилын хэмжээсийн мэдээллийн оруулна.
Барааны байх ёстой дээд, доод хэмжээ /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршилд барааны байх ёстой дээд, доод хэмжээ буюу тоо ширхэгийг оруулах боломжтой.
Тавиур /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил нь тавиуртай бол тавиурын Эгнээ, Тавиур, Давхрын мэдээллийг оруулах боломжтой.
Температур /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Байршлын байх ёстой температурын мэдээллийг оруулах боломжтой.
Орлого чек /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил нь орлого авдаг байршил бол уг сонголтыг сонгоно.
Байршуулах чек /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил нь байршуулдаг байршил бол уг сонголтыг сонгоно.
Цуглуулах чек /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил нь цуглуулга хийдэг байршил бол уг сонголтыг сонгоно.
Ачилт хийх /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршлаас ачилт хийдэг бол уг сонголтыг сонгоно.
Үлдэгдэлтэй байхад орлого авч болох чек /Зураг 5 -ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил дээр үлдэгдэлтэй байхад нэмж орлого авч болох бол уг сонголтыг хийж өгнө.