Hi. How can we help?

Үндсэн тохиргоо

Доорх тохиргоонууд нь борлуулалтын захиалга авах, түгээлт хийх үндсэн холбогч тохиргоо юм. Тээврийн хэрэгслийн тохиргоонд жолоочийн бүртэлийг хамааруулж бүртгэх боломжтой ба уг бүртгэл нь Хүргэлтийн хуваарьт ашиглагддаг. Зоны бүртгэл нь маршрутын бүртгэлд ашиглагддаг ба маршрутын бүртгэл нь хүргэлтийн хуваарьт ашиглагддаг. Мөн зоны бүртгэл нь харилцагч дээр тохируулагддаг ба мөн аяллын хуваарьт тохируулагддаг. Өөрөөр хэлбэл аяллын хуваарьт бүртгэгдсэн зонд хамаарах харилцагчид тухайн аяллын хуваарьт тохируулагдсан худалдааны төлөөлөгчид орж ирнэ.  Хүргэлтийн хуваарьт ашиглагдах маршрутад буй зон болон аяллын хуваарьт буй зоны хамаарах харилцагчид хүргэлт буюу түгээлт хийх боломжтой болох учир доорх тохиргоо үндсэн тохиргоо гэж ойлгоно.