Hi. How can we help?

Орон нутаг бараа татах процесс хийгдэх орон нутгийн агуулах үлдэгдэлтэй болсны дараа орон нутагт борлуулалт хийх процесс нь доорх үндсэн үе шат бүхий процессын дагуу явагдана.