Hi. How can we help?

Орон нутгийн салбар бараа татах буюу өөрийн агуулахдаа үлдэгдэлтэй болохдоо доорх үндсэн үе шат бүхий процессын дагуу үйлдэл хийгдэнэ. Орон нутгийн бараа татах процессын хөдөлгөөн нь 1 болон 2 алхамт хөдөлгөөний төрлөөр хийх боломжтой. Уг процессд ашиглахдах орлого авах үе шат нь 2 алхамт хөдөлгөөн хийгдсэн үед ашиглагдана.