Hi. How can we help?

Хотын бөөний борлуулалт нь тухайн бөөний төвд хөдөлгөөнөөр үлдэгдэлтэй болгосны дараа тооллого хийж зөрүүг борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрөх зарчмаар борлуулалт хийдэг.

Програмын үндсэн цэс