Hi. How can we help?

5.6.1 Түгээлтийн тооцоо цонхны тайлан

Түгээгч түгээлт хийж дуусан, бараа болон авдрын буцаалт, худалдаж авсан шилийг тушааж, хагарлыг шивж, касс болон тооцооны нягтлан тулсаны дараа буюу Түгээлтийн тооцоо цонхны тухайн тулалтыг бүртгэж “Санхүү татаж байна” төлөвийг “Санхүү татсан” төлөвт шилжүүлэх хадгалсны дараа “Орлого, зарлагын тайлан”, “Авлагын тайлан”, “Бараа материалын тайлан”, “Авдар торхны тайлан” “Авдар торхны тайлан-Харилцагчаар” табд цонхнуудад тайлангууд үүснэ.

Орлого, Зарлагын тайлан таб цонх:

Зураг 612. Түгээлтийн тооцоо – Орлого зарлагын тайлан

Авлагын тайлан:

Зураг 613. Түгээлтийн тооцоо – Авлагын тайлан

Бараа материалын тайлан:

Зураг 614. Түгээлтийн тооцоо – Бараа материалын тайлан

Авдар торхны тайлан:

Зураг 615. Түгээлтийн тооцоо – Авдар торхны тайлан

Авдар торхны тайлан Харилцагчаар:

Зураг 616. Түгээлтийн тооцоо – Авдар торхны тайлан-Харилцагчаар

“Санхүү татсан” төлөвт буюу бэлэн мөнгийг тулсаны дараа Түгээлтийн тооцоо цонхны зүүн доод хэсгийн “Хэвлэх” товч дээр дарж, гарч ирэх цонхноос “Баримт” сонголтыг сонгож хэвлэхэд доорхи зурагт үзүүлсэн тухайн түгээлтийн “Кассын орлого”-ын баримт хэвлэгдэнэ. Уг баримт дээр Мөнгө тушаагч, Кассын нярав, Нягтлан бодогч гарын үсэг зурж үйлдэнэ. Уг кассын баримт хэвлэж, гарын үсэг зурж баталгаажуулах үйлдэл нь ТҮГЭЭГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТ1 процессд ашиглагдана.

Зураг 389. Кассын орлогын баримт