Hi. How can we help?

Түгээгч түгээлт хийж дуусч, тооцоог хийсний дараа түгээлтийн борлуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх, бэлэн зээл хөрвүүлэх үйлдэл уг цонхонд хийгдэнэ. Уг цонхонд хийгдэх үйлдэл ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ , ОРОН НУТАГ БОРЛУУЛАЛТ, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ процессд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Гүйлгээ
Борлуулалт НӨАТУС илгээх
LG20015

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Борлуулалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 611. Борлуулалт НӨАТУС илгээх товч
Хүснэгт 118. Борлуулалт НӨАТУС цонхны шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Борлуулалтын № /Зураг 395 (1) хэсэг/
Борлуулалтын лавлагаанаас тухайн нэг борлуулалтыг сонгон дуудах бол уг талбарт борлуулалтыг сонгоно.
Борлуулалтын хэлбэр /Зураг 395 (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” аль нэгийг сонгон хайх боломжтой ба бүгдийг нь шүүлт хийх бол “БҮГД” сонголтыг сонгоно. Уг талбарын мэдээллийг заавал оруулна.
Огноо /Зураг 395 (1) хэсэг/
Борлуулалт хийгдсэн огноогоор шүүлт хийх бол уг талбарт огноог сонгоно.
Агуулахын төрөл /Зураг 395 (3) хэсэг/
Борлуулалт хийгдсэн агуулахын төрлийг уг талбарт сонгож өгөх ба уг талбарын мэдээллийг заавал сонгоно.
Харилцагч код /Зураг 395 (1) хэсэг/
Борлуулалт хийсэн тухайн нэг харилцагчийн борлуулалтыг шүүлт хийх бол уг талбарт харилцагчийг сонгоно.
Түгээгч код /Зураг 395 (1) хэсэг/
Салбарын төрөл, худалдааны төлөөлөгчийн харьяалагдах захиалгыг системийг сонгоно.
Сонгогдсон бор: /Зураг 395 (1) хэсэг/
Сонгосон борлуулалтын борлуулалтын нийлбэр дүн уг талбарт харагдана.
Буцаалт дүн: /Зураг 395 (1) хэсэг/
Сонгосон борлуулалттай холбоотой буцаалтын дүн уг талбарт харагдана.
Хөнгөлөлтийн дүн: /Зураг 395 (1) хэсэг/
Сонгосон борлуулалтын хөнгөлөлтийн нийт дүн уг талбарт харагдана.