Hi. How can we help?

Энэ цонхонд түгээгч түгээлт хийж, агуулахын няравт түгээлт хийгдээгүй бараа, авдрын буцаалт, худалдан авсан шилийг буцаасны дараа кассанд бэлэн мөнгийг тушааж, санхүүтэй тооцоо тулна. Энэ кассанд тооцоо хийх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 -д ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Гүйлгээ
Түгээлт тооцоо
LG20007

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч таблет дээр түгээлтийг хийсэн байх буюу “Түгээлт баталгаажсан” төлөвт оруулсан байх ёстой.

Цонхны тайлбар:

1. Түгээлтийн нэгтгэл цонхонд тухайн сонгогдсон түгээгчийн түгээлтийн мэдээ ачилт бүрээр харагдана.
2. Жагсаалтан ачилт мэдээг задлахад хүргэлт нь харилцагч бүрээр харагдана.
3. Түгээлтийг хүргэсний дараа ачилт бүрээр санхүүтэй тооцоо тулна. Түгээлтийн нэгтгэл цонхны “Бэлэн төлсөн” баганад (цэнхэр арын өнгөтэй) бэлнээр харилцагчийн бэлнээр төлсөн мөнгийг кассанд ачилт бүрээр тушаана.

Зураг 598. Түгээлтийн тооцоо хийх цонх
Түгээлтийг ачилт бүрээр дуудаж тулгах
Зураг 599. Түгээлтийн тооцоо хийх цонх
Хүснэгт 116. Түгээлт буух бүртгэлийн талбар
Талбар
Тайлбар
Салбарын төрөл
Борлуулалт хийгдэж буй салбарын төрөл сонгож өгнө.
Түгээгч*
Тухайн борлуулалт хийж буй компанийн харьяалагдах түгээгчийг сонгож өгнө.
Биелүүлэх огноо
Тухайн биелүүлэх огноо автоматаар сонгогдох ба өөрчлөх боломжтой.
Төлөв*
“Санхүү татаж байна”
Зураг 600.

5.2.2 Түгээлтийн тооцоо цонхноос БОРЛУУЛАЛТ бичих

Зураг 601.
Зураг 602.
Зураг 603. Түгээлтийн тооцоо цонхноос БОРЛУУЛАЛТ хийх
Зураг 604. Түгээлтийн тооцоо цонхноос Борлуулалт хийх

Зарлага хийх цонхны Төлөв талбарын “Эхэлсэн” төлөвийг “Дууссан” төлөвт оруулан хадгалж борлуулалт үүсгэсний дараа мэдээллийг өөрчлөх боломжгүйг анхаарна уу.