Hi. How can we help?

4.6.1 Түгээгч, VAN-ын таблетны борлуулалтын лавлагаа

Түгээгч болон VAN-ын лавлагаа нь үндсэндээ адилхан лавлагаа ба тус тусын эрхийн хувьд харагдах мэдээлэл нь ялгаатай. Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч нь өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблетын Лавлагаа цэсээс 1) Авлагын дэлгэрэнгүй, 2) Сав баглааны нэгтгэл, 3) Бараа материалын нэгтгэл гэсэн 3 лавлагааг харах боломжтой. Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч өөрийн эрхээр таблетад нэвтрэн Лавлагаа цэсэнд дарахад Зураг *-д үзүүлснээр лавлагааны сонголт бүхий “Лавлагаа” цонх гарч ирнэ. Түгээгчийн лавлагаа цэсэд “Түгээлт хэвлэх” сонголт байх ба уг товчийг дарж түгээгч түгээлтийн хийхийн өмнө түгээх барааны мэдээллийг хэвлэж харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч түгээлт, борлуулалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 584. Түгээгч болон VAN-ын борлуулагчийн лавлагаа

4.6.1.1 Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Уг лавлагаагаар Түгээгч, VAN-ын борлуулагч өөрт хамааралтай харилцагчийн борлуулалтын мэдээг борлуулалт хийсэн төлбөрийн хэлбэр, авсан шил, эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг ачилтын дугаар бүрээр, тухайн ачилтан хамааралтай захиалга хийгдсэн харилцагч бүрээр харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч түгээлт, борлуулалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 585. Түгээгч, VAN-ын борлуулагчийн Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

4.6.1.2 Сав баглааны нэгтгэл

Уг лавлагаанаас Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч ачилтаар авсан, түгээлтээр өгсөн, буцаалтаар авсан, тушаасан авдар савны мэдээллийг харах боломжтой. Мөн уг лавлагаа нь Сав, Шил гэсэн 2 таб цонхтой. Шил цонхонд харилцагчаас авсан шил, тушаасан шилний тоог ачилт бүрээр, шилний төрөл бүрээр харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч түгээлт, борлуулалт хийх үедээ харилцагчаас шил худалдаж авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 586. Сав баглааны нэгтгэл лавлагаа – Сав таб цонх
Зураг 587. Сав баглааны нэгтгэл – Шилний нэгтгэл, Шил таб цонх

4.6.1.3 Бараа материалын нэгтгэл

Бараа материалын нэгтгэл лавлагаанаас Түгээгч, VAN-ын борлуулагчийн амбаартаа ачсан бараа, түгээлт хийсэн бараа, буцаалтаар авсан бараа, хагарал зэргийг уг лавлагаанаас харах боломжтой барааны гүйлгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх лавлагаа юм.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч болон VAN-ын борлуулагч түгээлт, борлуулалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 588. Бараа материалын нэгтгэл лавлагаа цонх

4.6.2 Амбаарт бараатай хонох

Түгээгч харилцагчаас буцаалтаар авсан барааг Агуулахад тушаахгүй Санхүү татсан тохиолдолд түгээгчийн байршил үлдэгдэлтэй болно.
Зураг 588. Бараа материалын нэгтгэл лавлагаа цонх

4.6.3 Хоносон барааг борлуулах

Түгээгч харилцагчаас буцаалтаар авсан барааг агуулахад тушаахгүй байршил дээрээ үлдэгдэлтэй байгаа тохиолдолд маргааш нь түгээгчийн борлуулалт дээр эхний үлдэгдэл болж харагдах ба түгээгч үлдэгдэлтэй барааг захиалга дээр нэмж борлуулах боломжтой.
Зураг 589.