Hi. How can we help?

Түгээгч таблетэд өөрийн эрхээр нэвтэрч түгээлтийг хийнэ. Түгээгчийн тухайн өдрийн хүргэлт хийх маршрут үндсэн дэлгэцэнд харилцагч бүрээр нэвтрэхэд харагдана. Түгээгч түгээлт хийх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 –ийн хийгдэхэд ашиглагдана. Түгээгч таблет бусад цэс болох “Харилцагч”, “Бараа”, “Мэдээ”, “Урамшуулал” цэс үндсэндээ худалдааны төлөөлөгчийн эрхтэй адилхан. “Лавлагаа” цэс нь түгээгчтэй холбоотой лавлагаа байх ба уг гарын авлагын Түгээгчийн лавлагаа хэсгээс харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалгад санхүүгийн хяналт цонхонд хяналт хийж, захиалга боловсруулах цонхонд захиалгыг боловсруулж, ачилт хуваарилах цонхонд захиалгыг хуваарилж, агуулахын нярав “Агуулахаас – түгээгчийн байршил руу” хөдөлгөөн хийсэн байна.
2. Түгээгчийн маршрутын тохиргоо хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 555. Түгээлт хийх цонх

4.3.2 Захиалга айлаар нь хүлээлгэж өгөх

4.3.3 Буцаалт авах

Зураг 559. Түгээгч – Түгээлтийн тоо ширхэгийг өөчлөх, шалтгаан сонгох
Зураг 560. Авдар/Шил буцаалт авах цонх
Зураг 561. Түгээгч – түгээлт хийх буюу дуусгах цонх
Зураг 562. Түгээгч – Түгээлт дуусгах цонх

4.3.3.1 Түгээлт хийсэн түгээлтийн тоо ширхэгийг өөрчлөх

Түгээгч хийсэн түгээлтийг тоог агуулахад тушаахаас өмнө тоо ширхэгийг өөрчлөх боломжтой.

Зураг 565. Түгээлт хийх цонх
Зураг 567. Түгээлт хийсэн тоог өөрчлөх
Уг цонхноос Маршрутын бус харилцагчаас авдар шилний буцаалтыг авахаас гадна, буцаалтуудын мэдээллийг харах боломжтой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 569. Авдар шил/Харилцагч цонх
Зураг 570. Буцааж буй авдар шилний авах цонх