Hi. How can we help?

Ачилт хуваарилах цонхоор боловсруулсан захиалгыг ачилтанд зориулж хуваарилах ажил хийгдэнэ. Ачилт хуваарилах цонх нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТАГ БОРЛУУЛАЛТ, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5, АГУУЛАХ БАРАА ТАТАХ ачилтыг хуваарилахад ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Түгээлт
Ачилт хуваарилах
WS20025

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Захиалга боловсруулалт хийгдсэн байна.
2. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 536. Ачилт хуваарилах
Зураг 538.
Зураг 539.
Зураг 540.

4.1.2 Том захиалга хуваах

Уг цонхыг тээврийн хэрэгсэлийн даац хэтрэх үед өөр машинд хувааж хуваарилах үед уг цонхонд үйлдэл хийгдэнэ.
Зураг 541. Ачилт хуваарилах цонх – Том захиалга хуваах

4.1.3 Суваг сольж ачих

Тухайн захиалгын захиалгын системийг солих боломжтой ба уг цонхонд үйлдэл хийгдэнэ.
Зураг 542. Ачилт хуваарилах цонх – Суваг солих

4.1.4 Агуулах солих

Тухайн захиалга орсон бүтээгдэхүүний агуулахыг ачилт хуваарилалт цонхонд өөрчлөх боломжтой.
Зураг 543. Ачилт хуваарилах цонх – Агуулах солих

4.1.5 Ачилт үүсгэх

Ачилтыг хуваарилсны дараа Ачилт хуваарилах цонхны ХУВААРИЛАГДСАН ЗАХИАЛГА ТАБД буй захиалгуудыг сонгон НЭМЭЛТ товчоос ачилт хуваарилах товч дээр дарж гарч ирэх цонхноос “Ачилт үүсгэх” товчийг дарж ачилт үүсгэнэ.
4.1.5.1 Хүлээн авах хуудас хэвлэх
Зураг 547. Хүлээн авах падаан
4.1.5.2 Түгээлтийн хуудас
Зураг 548. Түгээлтийн хуудас
4.1.5.3 Түгээлтийн хуудас хэвлэх
Зураг 549. Ачилт хуваарилах цонх – Түгээлтийн хуудас

4.1.5.4 Ачилтын машин болон жолооч солих /Ачилт устгах

Ачилт үүссэний дараа тухайн ачилтын багцлалт эхлэхээс өмнө тухайн ачилтыг устгах боломжтой ба уг үйлдлийг ачилтын лавлагаа цонхонд хийнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Ачилтын лавлагаа
LG30012

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Ачилт үүссэн байна
2. Багцлалт эхлүүлээгүй байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 550.

Бусад