Hi. How can we help?

Агуулахын няравын WK/Хөдөлгөөн цонхны баруун доод буланд байрлах нэмэх буюу дүрстэй товч дээр дарахад Уг диалоги цонхонд 1) Зөөх жагсаалт/Forklift 2) Шуух зөөх, 3) Зөөх заавар, 4) Шууд ачилт, 5) Захиалгат ачилт 6) Багцлалт 7) Лиценз шалгах гэсэн хөдөлгөөнүүд үүсгэх боломжтой.
Зураг 381. Агуулахын нярав хөдөлгөөн цонх – Хөдөлгөөн нэмэх цонх

3.5.1 Зөөх жагсаалт

3.5.1.1 Зөөх жагсаалт/Forklift хөдөлгөөн үүсгэх Уг хөдөлгөөнөөр Түгээгчийн хөдөлгөөн, Агуулах хоорондын бүх хөдөлгөөнийг шилжүүлэхэд ашиглана.
Зураг 382. Зөөх заавар /Forklift

3.5.2 Шууд зөөх

3.5.2.2 Шууд зөөх хөдөлгөөн үүсгэх
Уг хөдөлгөөнөөр агуулахаас агуулахын хооронд зөвхөн нэг барааг шилжүүлэхэд ашиглана.

Зураг 386. Хөдөлгөөн цонх – Шууд зөөх хөдөлгөөний үүсгэх цонх
Зураг 387. Агуулахын нярав – Шууд зөөх хөдөлгөөн дээр бараа нэмэх
Зураг 388. Агуулахын нярав – Шууд зөөх хөдөлгөөний барааны тоо ширхэгийг оруулах
Зураг 389.

3.5.3 Зөөх заавар

3.5.3.1 Зөөх заавар үүсгэх
Зөөх заавар хөдөлгөөн нь агуулах дотор байршил солиход хийгддэг хөдөлгөөний захиалга юм. Уг цонхонд UltimateERP системийн Барааны менежмент => Хөдөлгөөн => Хөдөлгөөний захиалга цонхонд хийгдсэн Зөөх зааварын захиалга харагдана.
UltimateERP систем дээр

Aшиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Барааны менежмент
Бараа материал
Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөний захиалга
IN20020

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

UltimateERP системийн Хөдөлгөөний захиалга цонхонд зөөх зааврын хөдөлгөөн үүсгэж төлөвийг “Захиалга хийсэн” төлөвт шилжүүлсэн байна. “Захиалга хийж байна” төлөвт хадгалбал UltimateERP систем дээр хөдөлгөөн захиалга, хөдөлгөөний захиалгын лавлагаа цонхонд харагдана. Гэхдээ агуулахын няравын зөөх заавар цонхонд харагдахгүй

Цонхны тайлбар:

Зураг 390. Зөөх заавар цонх – Хөдөлгөөний захиалга таблетаас үүсгэх
Зураг 391. Агуулахын нярав – Зөөх заавар хөдөлгөөн үүсгэх цонх
Зураг 392.
Алдаатай үйлдлийн анхааруулга:
Алдааны мэдээлэл
Тайлбар
1
Тухайн бараа нь заавар ороогүй тул боломжгүй.
Зөөх заавар төрлөөр хийгдсэн хөдөлгөөнд орсон бараанаас өөр барааг нэмэх үед анхааруулах мэдэгдэл.
2
Тухайн барааны тоо хэмжээ заавар тооноос их байх боломжгүй.
Зөөх зааварт оруулсан тоо ширхэгээс их тоогоор оруулах үед анхааруулах мэдэгдэл
3
Хөдөлгөөн хийх байршил адил байх боломжгүй.
Хөдөлгөөн хийхдээ нэг ижил байршилд хадгалах оролдлогл хийвэл анхааруулах мэдэгдэл
Зураг 395.Агуулахын нярав – Зөөх заавар хөдөлгөөнийг устгах

3.5.4 Шууд ачилт

3.5.4.1 Шууд ачилт хөдөлгөөн үүсгэх
Агуулахаас агуулахын хооронд олон барааны хөдөлгөөн хийх бол Шууд ачилт цэсээр хөдөлгөөн хийнэ. Мөн агуулахаас агуулах руу хөдөлгөөнийг UltimateERP систем дээр хийж болно.

UltimateERP систем дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Барааны менежмент
Бараа материал
Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөн хийх
IN20003

UltimateERP таблет дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Агуулахын нярав
WK/Хөдөлгөөн
Нэмэх
Шууд ачилт

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Шилжүүлэг хийж байгаа агуулах үлдэгдэлтэй байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 396. Шууд ачилт – Машинууд цонх
Зураг 397. Хөдөлгөөн цонх – Шууд ачилт хөдөлгөөн үүсгэх
Зураг 398. Агуулахын нярав – Шууд ачилт хөдөлгөөн дээр бараа нэмэх
Зураг 399. Агуулахын нярав – Шууд ачилт хөдөлгөөний барааны тоо ширхэгийг оруулах

3.5.5 Захиалгат ачилт

3.5.5.1 Захиалгат ачилт хөдөлгөөний захиалгаас хөдөлгөөн үүсгэх
Хөдөлгөөний захиалгаас салбар хооронд хөдөлгөөн үүсгэх бол энэ цэсээр хийнэ. Уг хөдөлгөөнийг UltimateERP систем дээр мөн хийх боломжтой.

UltimateERP таблет дээр ашиглах цонх:

Үндсэн эрх
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Агуулахын нярав
WK/Хөдөлгөөн
Нэмэх
Захиалгат ачилт

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

UltimateERP Desktop дээр дээр хөдөлгөөний захиалга үүсгэж “Захиалсан” төлөвтэй хадгалагдсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 404. Захиалгат ачилт хөдөлгөөн үүсгэх

3.5.6 Поны жолооч  лиценз шалгах

Барааны лицензийг аль агуулах дээр хөдөлгөөн хийж авсан байгааг поны жолооч Хөдөлгөөн цонхноос Лиценз шалгах цэсийг сонгон шалгах боломжтой.

Зураг 405.
Зураг 406.

3.5.7.1 Агуулах хооронд хөдөлгөөн хийх
Агуулахаас түгээгчийн байршил руу, Түгээгчээс агуулах руу авдар шил, Түгээгчээс агуулах руу амбаарын үлдэгдэл шилжүүлэх, Түгээгчээс хагарлын байршил руу хагарал шивэх төрлийн хөдөлгөөнийг уг цонхоор хийнэ. Уг цонх нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ, АГУУЛАХ БАРАА ТАТАХ, ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ, ОРОН НУТАГ БАРАА ТАТАХ процессд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөн хийх
IN20003

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Хөдөлгөөн үүссэн байна.
2. Хөдөлгөөний захиалга үүссэн байна.

Цонхны тайлбар:
Хэрэв VAN өөрийн амбаарыг үлдэгдэлтэй болгох бол, VAN өөрийн амбаарт авах барааны захиалгыг хөдөлгөөнөөр хийнэ. Хөдөлгөөн үүсгэхдээ “Хөдөлгөөн хийж байна” төлөвтэй хадгална. VAN –ын амбаарыг үлдэгдэлтэй болгохоор үүсгэсэн “Хөдөлгөөн хийж байна” төлөвтэй хөдөлгөөний тоо ширхэгийг холбогдох /Агуулахын нярав/ ажилтнууд шалгаж, шаардлагатай бол мэдээллийг өөрчлөх хянасны дараа “Хөдөлгөөн хийсэн” төлөвт оруулан хадгална.

Зураг 407. Хөдөлгөөн хийх
Зураг 408. Хөдөлгөөн хийх цонх
Талбар
Тайлбар
Шилжүүлэх № /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Үүссэн захиалгыг сонгож өгнө. Хөдөлгөөний захиалга цонхонд нэвтрэхэд уг нүд идэвхтэй байх ба уг нүдэнд дарахад Зураг *-д үзүүлсэн цонх гарч ирнэ. Уг цонхноос захиалгыг сонгоход хөдөлгөөний захиалга цонхонд хөдөлгөөн хийх захиалга дуудагдана.
Огноо /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Хөдөлгөөний захиалга үүсгэж байгаа өдөр ба системд нэвтэрсэн өдөр автоматаар дуудагдсан байна. Уг огноог өөрчлөн сонгох боломжтой.
Ажилтан /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Хөдөлгөөний захиалга үүсгэж байгаа ажилтан буюу уг цонхонд захиалга үүсгэхээр нэвтэрсэн ажилтны мэдээлэл дуудагдан харагдана.
Тайлан үе /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Нэвтэрч буй үеийн тайлант үе автоматаар дуудагдах харагдах ба өөрчлөх боломжгүй.
Төрөл /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
“Нэг алхамт”, “Хоёр алхамт” төрлөөс сонгоно.
JDE төрөл /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Тухайн хөдөлгөөний захиалга нь аль JDE төрөлд хамаарахыг сонгож өгнө. А) Агуулах, Бөөний төв – Гэрээт бөөний борлуулагч руу хийж буй хөдөглөөн B) Агуулахаас түгээгч – Түгээгчийн амбаарыг үлдэгдэлтэй болгож буй хөдөлгөөн C) Түгээгчээс борлуулалт – Түгээгчийн түгээсэн бодит тоо хэмжээг борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрөх хөдөлгөөн D) Түгээгчээс агуулах – Түгээлт хийсний дараа буцааж буй буюу түгээгдээгүй барааны хөдөлгөөн
Захиалгын № /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Үүссэн хөдөлгөөний захиалгыг дуудаж хөдөлгөөн хийх энэ нүдэнд дарж гарч ирэх цонхноос шүүлт хийж оруулна. Хөдөлгөөн хийх цонхонд шинээр хөдөлгөөн хийх буюу НЭМЭХ товчийг дарахад Захиалгын № нүдний мэдээлэл идэвхтэй болно. Уг нүдний мэдээллийг түрүүлж сонгож Зураг *-ийн (1) хэсэг холбогдох нүдний мэдээллүүд дуудагдан бөглөгдөнө.
Салбар (Хаанаас) /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Аль салбараас тухайн хөдөлгөөн хийгдэж буй захиалганд орсон барааг авахыг зааж өгнө.
Салбар (Хаашаа) /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Аль салбарт тухайн захиалгыг шилжүүлж байгааг зааж өгнө.
Тээврийн хэрэгсэл /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Тээврийн хэрэгсэл нүдэнд дарахад тээврийн хэрэгслийн бүртгэлтэй цонх гарч ирэх ба уг цонхноос тээврийн хэрэгслийг сонгож өгнө. Тээврийн хэрэгсэл болон жолооч нүд нь орон нутгийн ачилт, гэрээтийн борлуулалт хийгдэх үед ашиглагдана.
Жолооч /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Тухайн хөдөлгөөний захиалгыг хүргэлт хийх жолоочийг сонгож өгнө. Тээврийн хэрэгсэл болон жолооч нүд нь орон нутгийн ачилт, гэрээтийн борлуулалт хийгдэх үед ашиглагдана.
Төлөв /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
“Эхэлсэн”, “Дууссан” гэсэн 2 төлөвтэй ба “Дууссан” төлөвт уг хөдөлгөөнийг хадгалснаар хөдөлгөөн хийгдэнэ. “Эхэлсэн” төлөвт хөдөлгөөн хийх үйлдлийг хадгалж болох ба уг төлөвт байх үед мэдээллийг өөрчлөх боломжтой. “Дууссан” төлөвт хадгалсан буюу хөдөлгөөн хийх үйлдэл хийсний дараа мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй тул, “Хөдөлгөөн хийсэн” төлөвт оруулж хадгалахаас өмнө мэдээллээ сайн хянах хэрэгтэй.
Авдар торх нэмэх товч /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Хөдөлгөөн үүсгэсэн буюу “Эхэлсэн” төлөвт оруулсны дараа “Авдар торх нэмэх” товчийг дарахад тухайн захиалганд таарах авдар торх хөдөлгөөн хийгдэж буй бараанд нэмэгдэж, ДЭЛГЭРЭНГҮЙ хэсэгт харагдана.
Байршил тавих товч /Зураг 306-ийн (1) хэсэг/
Олон бараа Нэг агуулахаас гарах тохиолдолд тохируулж өгнө.
Зураг 409. Авдар подон нэмэх
Зураг 410. Байршил тавих
Зураг 411. Хөдөлгөөн дуудах цонх
Зураг 412. Хөдөлгөөн хийх

3.5.7.2 Хөдөлгөөний захиалга үүсгэх

Хөдөлгөөний захиалга цонхонд Бөөний төв, Агуулах хооронд их хэмжээний агуулах хооронд хөдөлгөөн хийхэд уг цонхыг ашиглана.

UltimateERP систем дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Барааны менежмент
Бараа материал
Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөний захиалга
IN20020
Зураг 413. Хөдөлгөөний захиалга цонх
Зураг 414. Хөдөлгөөний захиалга цонх

3.5.8 Эсрэг буюу Залруулга хөдөлгөөн хийх

Агуулах хооронд хөдөлгөөн хийсний дараа буруу тоогоор салбар байршил сольсон Хадгалсан үед хөдөлгөөнийг эсрэг болон залруулга хөдөлгөөн хийх боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Хөдөлгөөн үүссэн байна.

Цонхны тайлбар : Залруулга хөдөлгөөн

Зураг 415. Хөдөлгөөн хийх-Залруулга
Зураг 416. Хөдөлгөөн хийх-Залруулга
Зураг 417. Хөдөлгөөн хийх-Эсрэг хөдөлгөөн
Зураг 418. Хөдөлгөөн хийх-Эсрэг хөдөлгөөн

3.5.9 Автомат агуулахын ачилт

Ачилт хуваарилах цонхоор боловсруулсан захиалгыг ачилтанд зориулж хуваарилах ажил хийгдэнэ. Ачилт хуваарилах цонх нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 , АГУУЛАХ БАРАА ТАТАХ–ийн ачилтыг хуваарилахад ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Кронес интеграц
Автомат агуулах ачилт
LG20009

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Салбар /Хаанаас/ талбарт автомат агуулах сонгогдсон хөдөлгөөний захиалга хийгдсэн байна.
2. Автомат агуулахын салбар, агуулах сонгогдсон ачилт хуваарилалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:
1. Автомат агуулах руу захиалгыг илгээхэд уг цонхоор хийнэ.
2. Илгээх захиалгыг сонгон хадгалах товчийг дарж автомат агуулах руу захиалгыг илгээнэ.

Зураг 419. Автомат агуулах ачилт цонх
Хүснэгт 98. Автомат агуулах ачилт цонхны шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Биелүүлэх огноо /Зураг 251- ийн (1) хэсэг/
Захиалгыг биелүүлэх буюу хөдөлгөөний захиалга, хөдөлгөөний биелүүлэх
Төлөв /Зураг 251 – ийн (1) хэсэг/
“Илгээгээгүй”, “Илгээсэн”, “Алдаатай”, “Амжилттай”, “Эхэлсэн” төлөвөөс сонгоно. a. Илгээгээгүй – Уг цонхноос захиалгыг хадгалахад илгээгдсэн бол Автомат агуулах ачилт цонхны “ЗАХИАЛГА” хэсгийн төлөв баганад “Илгээгээгүй” гэсэн төлөв гарч ирнэ. /Зураг * (3) хэсэг/ b. Илгээсэн – Захиалгыг амжилттай илгээсэн бол төлөв баганад уг төлөв харагддаг. /Зураг * (3) хэсэг/ c. Алдаатай – Хэрэв захиалга биелүүлэхэд алдаа гарсан бол уг мэдэгдэл автомат агуулахын системээс ирнэ. d. Амжилттай – Хэрэв UltimateERP Автомат агуулах ачилт цонхноос илгээсэн захиалга автомат агуулахын системд амжилттай боловсруулагдвал уг мэдэгдэл UltimateERP системд ирж уг цонхны “Төлөв” баганад уг төлөв гарч ирнэ. e. Эхэлсэн – Автомат агуулахаас ачилт үүсч хөдөлгөөн үүссэн бол уг төлөв харагдана. /Зураг * (3) хэсэг/
Захиалгын төрөл /Зураг 251 – ийн (1) хэсэг/
“Түгээгчийн захиалга”, “Гэрээтийн захиалга”, “Орон нутгийн захиалга”, “Хотын салбарын захиалга”, “Агуулах хоорондын захиалга” гэсэн захиалгын төрлөөс сонгоно. a. Түгээгчийн захиалга – Түгээлтийн борлуулалт төрлийн захиалга автомат агуулахаас бэлтгэгдэх бол уг сонголтыг хийнэ. Уг төрлийн захиалгын шүүлтэнд ачилт хуваарилалт цонхонд ачилт үүсгэгдсэн захиалгууд орж ирнэ. b. Гэрээтийн захиалга – Гэрээтийн борлуулалт төрлийн захиалга автомат агуулахаас бэлтгэгдэх бол уг сонголтыг хийнэ. Уг төрлийн захиалгын шүүлтэнд ачилт хуваарилалт цонхонд ачилт үүсгэгдсэн захиалгууд орж ирнэ. c. Орон нутгийн захиалга – Орон нутгийн борлуулалт төрлийн захиалга автомат агуулахаас бэлтгэгдэх бол уг сонголтыг хийнэ. Уг төрлийн захиалгын шүүлтэнд хөдөлгөөний захиалга, хөдөлгөөний ачилт хуваарилалт цонхонд ачилт үүсгэгдсэн захиалгууд дуудагдана. d. Хотын салбарын захиалга – Хотын салбарын борлуулалт төрлийн захиалга автомат агуулахаас бэлтгэгдэх бол уг сонголтыг хийнэ. Уг төрлийн захиалгын шүүлтэнд хөдөлгөөний захиалга, хөдөлгөөний ачилт хуваарилалт цонхонд ачилт үүсгэгдсэн захиалгууд дуудагдана. e. Агуулах хоорондын захиалга –Уг төрлийн захиалгын шүүлтэнд хөдөлгөөний захиалга, хөдөлгөөний ачилт хуваарилалт цонхонд ачилт үүсгэгдсэн захиалгууд дуудагдана.

Автомат агуулахад ирсэн захиалгууд болон бараа татахад шаардлагатай холбогдох мэдээллийг автомат агуулах руу илгээх мэдээллийг уг цонхноос илгээнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Кронес интеграц
Автомат агуулах мастер дата
LG20013

Энэ үйлдэл хийбгдэхийн өмнө:

Автомат агуулах руу захиалга, хөдөлгөөн хийгдсэн байна. Эдгээр хийгдсэн хөдөлгөөн, захиалгыг автомат агуулах боловсруулах, гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг автомат агуулах систем мэдэгдэнэ

Цонхны тайлбар:

Зураг 420. Автомат агуулах мастер дата цонх