Hi. How can we help?

Уг цонхонд чанарын хяналт хийж чанарын асуудалгүй бол чанарын зөвшөөрөл олгох буюу хийнэ. Чанарын зөвшөөрлийг Лиценз дугаар бүрээр хийнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын Менежмент
Агуулахын менежмент
Чанарын зөвшөөрөл
Чанарын зөвшөөрөл хийх
LG30040

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Үйлдвэрлэлийн захиалга хийгдэж, үйлдвэрлэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 375. Чанарын зөвшөөрөл хийх
Хүснэгт 53. Чанарын зөвшөөрөл хийх цонхны шүүлтийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Агуулахын төрөл /Зураг 95 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бүтээгдэхүүний хамаарах агуулахын төрлийг сонгож өгнө.
Огноо /Зураг 95-ийн (1) хэсэг/
Үйлдвэрлэсэн огноогоор хугацааны хооронд шүүлт хийх боломжтой.
Барааны № /Зураг 95-ийн (1) хэсэг/
Тухайн нэг бараа орсон орлогоор шүүлт хийх бол уг талбарт барааг сонгон шүүлт хийнэ.
Орлогын № /Зураг 95 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн нэг орлогын №-аар дуудаж зөвшөөрөл олгох бол уг талбарт орлогыг сонгож дуудна.
Лиценз № /Зураг 95 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн нэг лиценз дугаарын барааг дуудаж зөвшөөрлийг шийдвэрлэх бол уг талбараас лиценз №-ыг сонгон дуудна.
Lot № /Зураг 95-ийн (1) хэсэг/
Тухайн нэг Lot № дугаараар барааг дуудаж зөвшөөрлийг шийдвэрлэх бол уг талбараас Lot №-ыг сонгон дуудна.
Зөвхөн чанарын зөвшөөрөл харах /Зураг 95 -ийн (1) хэсэг/
Чанарын зөвшөөрөл өгөгдсөн Лот дугаар бүхий бараануудыг харах бол уг чекийг сонгон шүүлт хийнэ.
Зөвхөн хориг тавьсныг харах /Зураг 95 -ийн (1) хэсэг/
Хориг тавьсан Лот дугаар бүхий бараануудыг харах бол уг чекийг сонгон шүүлт хийнэ.
Зураг 377. Чанарын зөвшөөрөл хийх
Зураг 378.
“Чанарыг зөвшөөрөх эсэх” баганыг чеклэн хадгалах буюу чанарын зөвшөөрөл олгосон бол буцаах боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
3.3.2 Хориг тавих
Зураг 379. Чанарын зөвшөөрөл цонх
Зураг 380.
“Чанарыг зөвшөөрөх эсэх” баганыг чеклэсний дараа “Хориг тавих эсэх” баганы чекийг чеклэх боломжтой ба тухайн зөвшөөрлийг хадгалахаас өмнө өөрчлөх шаардлагатай бол эхлээд “Хориг тавих эсэх” баганы чекийг болиулж, дараа нь “Чанарыг зөвшөөрөх эсэх” баганы чекийг болиулах боломжтой.