Hi. How can we help?

Уг хэсэгт бараа, барааны гүйлгээ, барааны боломжит үлдэгдэл, эргэц, илүү дутагтлын мэдээллийг харах тайланг энэ дэд бүлгээс харах боломжтой.

Уг цонхонд бараа материалын товчоо тайлан сонгосон Салбар бүрээр , салбар дотор байршлаар, байршил дотор ангилал, бараагаар задарч барааны Эхний үлдэгдэл, Орлого, Зарлага, Эцсийн үлдэгдлийн дүнг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Тайлан
Бараа материалын товчоо тайлан
IN40037

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн салбаруудад барааны орлого, зарлага, тохируулгын гүйлгээ хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 515. Бараа материалын товчоо тайлан
Зураг 516.

Уг цонхноос нэвтэрсэн хэрэглэгчийн хамааралтай салбарын барааны илүүдэл, дутагдлын тайланг сонгосон хугацааны хооронд харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Тайлан
Илүүдэл, дутагдлын тайлан
IN40028

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны гүйлгээ буюу орлого зарлага, мөн ПОС-ын борлуулалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 517. Илүүдэл, дутагдлын тайлан харах цонх
Зураг 518. Тайлан: Илүүдэл, дутагдлын тайлан харах, хэвлэх

Уг цонхонд барааны эргэцийн мэдээллийг харах боломжтой. Эргэцийн мэдээллээс гадна Эхний үлдэгдэл, Эцсийн үлдэгдэл, Дундаж үлдэгдэл, ББӨ-ийн мэдээллийг барааны ангилал, харилцагчаар харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын Менежмент
Агуулахын Менежмент
Лавлагаа
Агуулах/Барааны эргэцийн тайлан
IN40104

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны гүйлгээ буюу орлого, зарлага хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 519. Барааны эргэцийн тайлан

Уг цонхноос гарах барааны боломжит буюу байршуулах боломжтой байршил болон одоогийн байгаа байршлыг зэрэгцүүлэн харуулна. Уг тайланд мөн барааны үндсэн байршил харагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Тайлан
Барааны боломжит болон бодит байршлын харьцуулсан тайлан
IN40022

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Салбар, салбарын байршлын бүртгэл хийгдэж, үлдэгдэлтэй байна. Уг цонхноос гарах тайлан одоогийн байгаа болон боломжит салбар, байршлын мэдээлэл бараагаар харагддаг тул салбар, салбарын байршил бүртгэгдэж, гүйлгээ хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 520. Барааны боломжтой болон бодит байршлын харьцуулсан тайлан цонх
Зураг 521. Барааны боломжтой болон бодит байршлын харьцуулсан тайлан харах, хэвлэх

Барааны дэлгэрэнгүй тайлан цонхноос тухайн барааны дэлгэрэнгүй тайлан буюу мэдээллийг харах боломжтой. Уг цонхноос барааны болон бар код, нэр, физик хэмжигдэхүүн, хэмжих нэгж, худалдан авалт, борлуулалт, цуглуулга хийх зөвшөөрлийн статус, бүртгэсэн, мэдээллийг өөрчилсөн огноог харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Тайлан
Барааны дэлгэрэнгүй лавлагаа
IN40021

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Бараа лавлагаа цонхноос барааны бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 522. Барааны дэлгэрэнгүй тайлан
Хүснэгт 176. Барааны дэлгэрэнгүй тайлан – Шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Барааны код, Бар код /Зураг 557 (1) хэсэг/
Тухайн нэг барааны дэлгэрэнгүй тайланг сонгон харах бол эдгээр талбаруудад барааны код эсвэл бар кодыг сонгож оруулж шүүлт хийх боломжтой.
Агуулах /Зураг 557 (1) хэсэг/
Тухайн бараа буй агуулахаар шүүлт хийх бол уг талбарт сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс олон агуулахыг сонгон шүүлт хийх боломжтой.
Нийлүүлэгч /Зураг 557 (1) хэсэг/
Тухайн барааны нийлүүлэгчээр шүүлт хийн харах бол уг талбарт нийлүүлэгчийг сонгон шүүлт хийх боломжтой ба уг талбарт нэгээс олон нийлүүлэгчийн сонгох боломжтой.
Худалдан авалтын менежерийн код /Зураг 557 (1) хэсэг/
Тухайн барааг худалдан авалтын менежерээр шүүлт хийх бол уг талбарт худалдан авалтын менежерийг сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс олон худалдан авалтын менежерийг сонгох боломжтой.
Бүртгэсэн огноогоор харуулах /Зураг 557 (1) хэсэг/
Тухайн барааг бүртгэгдсэн огноогоор хайх бол уг талбарт хугацааг сонгож өгнө. Уг талбарыг идэвхжихийн тулд ур талбарын чекийг сонгоно.

Уг цонхноос гарах барааны боломжит буюу байршуулах боломжтой байршил болон одоогийн байгаа байршлыг зэрэгцүүлэн харуулна. Уг тайланд мөн барааны үндсэн байршил харагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Барааны Менежмент
Бараа материал
Тайлан
Хөдөлгөөн падаан
IN40023

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Хөдөлгөөн үүсч, Хөдөлгөөн хийгдсэн байна. Хөдөлгөөн цонход хийгдсэн болон хийгдэж буй төлөвтэй бүх хөдөлгөөний падааны уг цонхноос хэвлэнэ.

Цонхны тайлбар:

Зураг 523. Хөдөлгөөний падаан хэвлэх
Зураг 524. Шилжүүлгийн лавлагаа

Уг цонхонд агуулахын барааны бүх төрлийн орлого зарлагын мэдээг сонгосон агуулах, байршил, бараагаар тайлан хэлбэрээр харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Агуулахын тайлан
IN50001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Агуулахад барааны орлого, зарлага, хөдөлгөөн хийгдсэн байна. Барааны бүх төрлийн орлого, зарлагыг уг цонхонд тайлан хэлбэрээр харах боломжтой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 525. Агуулахын тайлан
Зураг 526. Агуулахын тайлан цонх – ТАЙЛАН: АГУУЛАХЫН ТАЙЛАН цонх

Уг цонхонд зарлагын дугаараар дуудан зарлагын падааныг тайлан хэлбэрээр харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Зарлагын падаан – Зарлагын дугаараар
WS50013

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны зарлага буюу захиалга авч, түгээлт хийгдэж, борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрсөн байна. Барааны борлуулалтыг уг цонхонд тайлан хэлбэрээр харна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 527. Зарлагын падаан – Зарлагын дугаараар
Зураг 528. ТАЙЛАН: ЗАРЛАГЫН ПАДААН – ЗАРЛАГЫН ДУГААРААР баримт хэвлэх

Уг цонхонд зарлагыг баримтын тайланг ачилтын дугаараар шүүж зарлагын баримтыг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Зарлагын баримтын тайлан – Захиалгаас
WS50018

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны зарлага буюу захиалга авч, түгээлт хийгдэж, борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 529. Зарлагын баримтын тайлан - Захиалгаас
Зураг 530. ТАЙЛАН: ЗАРЛАГЫН БАРИМТЫН ТАЙЛАН - ЗАХИАЛГААС

Уг цонхонд зарлагыг падааныг хураангуй буюу нийт дүнгээр тайлан хэлбэрээр харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Зарлагын падаан – Хураангуй
WS50015

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны зарлага буюу захиалга авч, түгээлт хийгдэж, борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 531. Зарлагын падаан - Хураангуй
Зураг 532. Зарлагын падаан - Хураангуй

Уг цонхонд борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрсөн барааны зарлагын падааны харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Борлуулалтын зарлагын падаан
WS50012

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны зарлага буюу захиалга авч, түгээлт хийгдэж, борлуулалтаар хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 533. Борлуулалтын зарлагын падаан

Худалдан авалтын буцаалтыг баримт хэлбэрээр уг цонхонд харна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Агуулахын менежмент
Агуулахын менежмент
Тайлан
Худалдан авалтын буцаалтын баримт
WS50016

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдан авалтын буцаалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 534. Худалдан авалтын буцаалтын баримт
Зураг 535. ТАЙЛАН: ХУДАЛДАН АВАЛТЫН БУЦААЛТЫН БАРИМТ