Hi. How can we help?

Энэ дэд бүлэгт Ложистик төрлийн тайланг хэрхэн харах зааварчилгааг оруулсан болно. Эдгээр тайлан нь харахыг хүссэн үзүүлэлтийг сонгон тэдгээр үзүүлэлтийн тоо, дүнг дэлгэрэнгүй болон нийт дүнгээр харах боломжтой уян хатан цогц тайлан юм.

2.7.1 Борлуулалтын аналитик

Уг цонхонд борлуулалтын мэдээг олон төрлийн үзүүлэлтээр өөрт тохиромжтой хэлбэрээр харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Харилцагчийн борлуулалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 304. Борлуулалтын аналитик цонх
Зураг 305. Борлуулалтын аналитик цонх
Зураг 306. Борлуулалтын аналитик – Харах мэдээллийг үзүүлэлтийн жагсаалтаас чирч оруулах
Зураг 307. Борлуулалтын аналитик – Харах мэдээллийг үзүүлэлтийн жагсаалтаас чирч оруулах
Зураг 308. Талбарыг өөрчлөлт

2.7.2 Бэлэн бүтээгдэхүүний нэгтгэл

Зөвхөн бэлэн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд нийт орлого зарлагын гүйлгээг агуулахын түвшинд тухайлсан багануудын хувьд тайлан мэдээлэлийг авна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Бэлэн бүтээгдэхүүний нэгтгэл
LG21012

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Захиалга боловсруулах цонхонд үлдэгдэл хүрэхгүй хадгалагдсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 309. Бэлэн бүтээгдэхүүний нэгтгэл

2.7.3 Дарагдсан барааны тайлан

Борлуулалтын захиалгаар авагдаж буй нийт сувгийн хувьд барааны дарагдсан болон алдагдсан боломж харагдах тайлан

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Дарагдсан барааны тайлан
LG50013

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Захиалга боловсруулах цонхонд үлдэгдэл хүрэхгүй хадгалагдсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 310. Дарагдсан барааны тайлан – “Бүгд дүн мөрөөр харах” чек

2.7.4 Хөнгөлөлтийн тайлан

Харилцагчийн Хуримтлагдсан хөнгөлөлтийг бодит гүйцэтгэлээр нь харна

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Хөнгөлөлтийн тайлан
LG50006

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Харилцагчийн хуримтлагдсан хөнгөлөлт бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 311. Хөнгөлөлтийн тайлан-шүүлтийн цонх
Зураг 312. Хөнгөлөлтийн тайлан

2.7.5 Борлуулалтын нэгдсэн тайлан

Борлуулалтын бүх сувгийн түвшинд нийт борлуулалтыг энэхүү тайлангаар харна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Борлуулалтын нэгдсэн тайлан
LG50010

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Тухайн бараан борлуулалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 313. Борлуулалтын нэгдсэн тайлан-шүүлтийн цонх
Зураг 314. Борлуулалтын нэгдсэн тайлан

Уг цонхонд захиалгын тоо, түгээлтийн тоо, захиалга болон түгээлт хийгдсэн дүн зэрэг захиалгатай холбоотой мэдээллийг өөрийн сонгосон үзүүлэлтүүдээр харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Лавлагаа
Захиалгын аналитик
LG22001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас захиалга авч, түгээлт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

1. Захиалгын аналитик цонх нь захиалга, түгээлтийн мэдээг олон янзаар дэлгэцийг зохион байгуулж харах боломжтой.
2. Уг цонхны мэдээлэл харуулах үндсэн 2 хэсэгтэй. Захиалгын аналитик цонхны /Зураг */ (2) хэсэгт харахын хүссэн үзүүлэлтийг харуулах ба (3) хэсэгт тухайн харах үзүүлэлтийн тоо дүн, нийт дүнгийн мэдээллийг харуулна.

Зураг 315.
Зураг 316. Захиалгын аналитик цонх – Харах мэдээллийг жагсаалт руу чирч оруулах
Зураг 317.

Хүснэгт 148. Талбарын өөрчлөлт цонх – Харах үзүүлэлтийн тохиргоо

Талбар
Тайлбар
Шүүлтүүрийн талбарууд /Зураг * (2) хэсэг/
Шүүлтүүр талбарт харах үзүүлэлтийн “Талбарын өөрчлөлт” цонхны /Зураг */ (1), (3), (4), (5) хэсгээс энэ хэсэгт оруулах үзүүлэлтийг чирч оруулна.
Гүйлгээний огноо /Зураг * (3) хэсэг/
Уг хэсэгт оруулсан мэдээлэл мөрийн тоогоор багана болж үүсч харагдана. Жишээ нь, Зураг *-ийн (3) хэсэгт үзүүлсэн “Гүйлгээний огноо” оруулбал Борлуулалтын аналитик цонхны шүүлт хэсгээс Огноо хэсэгт сонгогдсон өдрийн хугацаагаар багана /Зураг * / үүснэ.
Мөрийн талбарууд /Зураг * (4) хэсэг/
Уг нүдэнд оруулсан үзүүлэлт нь Зураг *-ийн (1) хэсэгт үзүүлснээр харах үзүүлэлтийн хэсэгт харагдана.
Өгөгдлийн талбарууд /Зураг * (5) хэсэг/
Уг нүдэнд харахыг хүссэн үзүүлэлтийн тоо, дүнг сонгон харах нь тохиромжтой. Уг хэсэгт байгаа үзүүлэлт Зураг *-ийн (2) хэсэгт үзүүлсэн хэсэгт харагдана.

Уг цонхонд ачилтын мэдээг олон төрлийн үзүүлэлтээр өөрт тохиромжтой хэлбэрээр тохируулж харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Агуулахаас ачилт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 318. Ачилтын аналитик цонх
Зураг 319. Ачилтын аналитик – Харах мэдээллийг үзүүлэлтийн жагсаалтаас чирч оруулах
Зураг 320.
Хүснэгт 172. Талбарын үзүүлэлт цонх – Харах үзүүлэлтийн тохиргоо
Талбар
Тайлбар
Шүүлтүүрийн талбарууд /Зураг * (2) хэсэг/
Шүүлтүүр талбарт харах үзүүлэлтийн “Талбарын өөрчлөлт” цонхны /Зураг */ (1), (3), (4), (5) хэсгээс энэ хэсэгт оруулах үзүүлэлтийг чирч оруулна.
Гүйлгээний огноо /Зураг * (3) хэсэг/
Уг хэсэгт оруулсан мэдээлэл мөрийн тоогоор багана болж үүсч харагдана. Жишээ нь, Зураг *-ийн (3) хэсэгт үзүүлсэн “Ачилтын огноо”-г оруулбал Ачилтын аналитик цонхны шүүлт хэсгээс Ачилтын огноо хэсэгт сонгогдсон өдрийн хугацаагаар багана /Зураг * / үүснэ.
Мөрийн талбарууд /Зураг * (4) хэсэг/
Уг нүдэнд оруулсан үзүүлэлт нь Зураг *-ийн (1) хэсэгт үзүүлснээр харах үзүүлэлтийн хэсэгт харагдана.
Өгөгдлийн талбарууд /Зураг * (5) хэсэг/
Уг нүдэнд харахыг хүссэн үзүүлэлтийн тоо, дүнг сонгон харах нь тохиромжтой. Уг хэсэгт байгаа үзүүлэлт Зураг *-ийн (2) хэсэгт үзүүлсэн хэсэгт харагдана.

Уг цонхонд VAN борлуулалт хийхдээ холбогдон гарсан орлого, зарлага, авлага, бараа материал, авдар торхны гүйлгээний тайланг харж, хэвлэн гаргаж гарын үсэг зурж баталгаажуулах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
VAN-ын Нэгтгэл тайлан
IN30031

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

VAN өөрийн амбаарыг үлдэгдэлтэй болгож, борлуулалт хийж, авдар торх өгч, хүлээн авах үйл явц хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Орлого, Зарлагын тайлан

Зураг 321. VAN-ын нэгтгэл тайлан – Орлого, зарлагын тайлан

Авлагын тайлан

Зураг 322. VAN –ын Нэгтгэл тайлан – Авлагын тайлан

Авлагын тайлан

Зураг 323. VAN –ын нэгтгэл тайлан – Бараа материалын тайлан

Авлагын тайлан

Зураг 324. VAN –ын нэгтгэл тайлан – Авдар торхны тайлан

Уг цонхноос барааны буцаалтын тайлан уг цонхноор лавлан харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Буцаалтын тайлан PVT
LG21011

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Түгээлт хийгдэж, барааны буцаалт авагдсан байна. Уг цонхноор барааны буцаалтын лавлагааг харна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 325.
Зураг 326. Буцаалтын тайлан харах мэдээллийг чирч баганад оруулж харах
Зураг 327.
Хүснэгт 174. Буцаалтын тайлан – Талбарыг өөрчлөх цонхны тайлбар
Талбар
Тайлбар
Шүүлтүүрийн талбарууд /Зураг (2) хэсэг/
Шүүлтүүр талбарт харах үзүүлэлтийн “Талбарын өөрчлөлт” цонхны /Зураг */ (1), (3), (4), (5) хэсгээс энэ хэсэгт оруулах үзүүлэлтийг чирч оруулна.
Гүйлгээний огноо /Зураг (3) хэсэг/
Уг хэсэгт оруулсан мэдээлэл мөрийн тоогоор багана болж үүсч харагдана. Жишээ нь, Зураг *-ийн (3) хэсэгт үзүүлсэн “Гүйлгээний огноо” оруулбал Буцаалтын тайлан цонхны шүүлт хэсгээс Огноо хэсэгт сонгогдсон өдрийн хугацаагаар багана /Зураг * / үүснэ.
Мөрийн талбарууд /Зураг (4) хэсэг/
Уг нүдэнд оруулсан үзүүлэлт нь Зураг *-ийн (1) хэсэгт үзүүлснээр харах үзүүлэлтийн хэсэгт харагдана.
Өгөгдлийн талбарууд /Зураг (5) хэсэг/
Уг нүдэнд харахыг хүссэн үзүүлэлтийн тоо, дүнг сонгон харах нь тохиромжтой. Уг хэсэгт байгаа үзүүлэлт Зураг *-ийн (2) хэсэгт үзүүлсэн хэсэгт харагдана.
Зураг 328. Буцаалтын тайлан – “Бүгд дүн мөрөөр харах” чек

2.7.10 Буцаалтын тайлан (ДЭЙРИ)

Солионы буцаалтаар хийгдсэн барааг уг цонхонд харна. Түгээгчээр авсан буцаалтыг Нярав авсан шалтгаанууд харагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Буцаалты тайлан (Дэйри)
LG21016

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Түгээгч борлуулалтын буцаалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 329.

2.7.11 Бүтээгдэхүүн мөшгөлтийн тайлан

Борлуулалтын сувгаар түгээгдэж буй ачилтын түвшинд харилцагчруу үүссэн борлуулалтаас тухайн барааны Лот дугаар болон Лицензийг мөшгөнө.

Анхаарах: Лот дугаар болон Лицензийг бодитоор түгээгчийн амбаар хүртэл мөшгөх бөгөөд харилцагчруу үүсэх борлуулалт нь SL-ийн байршилаас FIFO- зарчмаар үүснэ

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Бүтээгдэхүүн мөшгөлтийн тайлан
LG50015

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Түгээлт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 330. Бүтээгдэхүүн мөшгөлтийн тайлан

2.7.12 Багцлалтын тайлан

Тухайн сонгосон хугацаан дахь агуулахаас багцлагдаж буй барааны мэдээлэлийг дэлгэрэнгүй түвшинд авна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Багцлалтын тайлан
LG22024

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Багцлалт эхэлсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 331.

2.7.13 Сав баглааны орлого зарлагын тайлан

Тухайн хугацаан дахь авдар торхны орлого зарлагын мэдээлэлийг тус тайлангаас авна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Сав баглааны орлого зарлагын тайлан
LG50016

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч авдар шилний буцаалт, борлуулалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 332. Сав баглааны орлого зарлагын тайлан

2.7.14 Хагаралын тайлан

Тухайн хугацаанд хийгдсэн Хагаралын гүйлгээг бодит буюу Цэвэр тоогоор авна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Хагаралын тайлан
LG50004

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Түгээгч хагаралын буцаалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 333. Хагаралын тайлан

2.7.15 Агуулахын хагаралын тайлан

Нийт групп компаний түвшин дахь суваг тус бүрийн хагарлын мэдээлэлийг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Агуулахын хагаралын тайлан
LG50005

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Түгээгч хагаралын буцаалт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 334. Агуулахын хагаралын тайлан

2.7.16 Авдар торхны тайлан-Харилцагчаар

Тухайн харилцагчийн хувьд өгсөн, авсан, авдар торхны мэдээлэлийг real time эцсийн үлдэгдэлийн хамт харах бөгөөд харилцагчид хяналт тавих боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Авдар торхны тайлан-Харилцагчаар тайлан
AP50001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч харилцагчид авдар өгсөн, буцаалтаар авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 335. Авдар торхны тайлан-Харилцагчаар

2.7.17 Авдар торхны тайлан-ХТ

Тухайн худалдааны төлөөлөгчийн хувьд өгсөн, авсан, авдар торхны мэдээлэлийг real time эцсийн үлдэгдэлийн хамт харах бөгөөд харилцагчид хяналт тавих боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Авдар торхны тайлан-ХТ тайлан
AP50002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас авдарын хүсэлт авсан, Буцаалт авах-ХТ цонхоор авдар өгсөн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 336. Авдар торхны тайлан-ХТ

2.7.18 Авдар торхны тайлан-Түгээгчээр

Тухайн түгээгчийн хувьд өгсөн, авсан, авдар торхны мэдээлэлийг real time эцсийн үлдэгдэлийн хамт харах бөгөөд түгээгчид хяналт тавих боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Авдар торхны тайлан-Түгээгчээр тайлан
AP50003

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч харилцагчид авдар өгсөн, буцаалтаар авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 337.

2.7.19 Авдар торхны тайлан-Түгээгчээр дэлгэрэнгүй

Тухайн түгээгчийн хувьд өгсөн, авсан, авдар торхны мэдээлэлийг real time эцсийн үлдэгдэлийн хамт харах бөгөөд түгээгчид хяналт тавих боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Авдар торхны тайлан-Түгээгчээр дэлгэрэнгүй тайлан
AP50004

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Түгээгч харилцагчид авдар өгсөн, буцаалтаар авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 338. Авдар торхны тайлан-Түгээгчээр дэлгэрэнгүй

2.7.20 Түгээгчийн борлуулалтын лавлагаа

VAN –ийн борлуулалт буюу хийсэн барааны зарлагын лавлагааг уг цонхонд харна. Мөн зарлага хийх цонхонд хийгдсэн бүх гүйлгээний лавлагааг уг цонхоор харах боломжтой.

Таблет дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистикийн менежмент
Ложистик
Тайлан
Түгээгчийн борлуулалтын лавлагаа
IN30002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгч түгээлт хийсэн буюу борлуулалтын түгээлтийг хийсэн байна. Түгээгчийн хийсэн борлуулалтын түгээлтийг лавлагааг уг цонхноос харна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 339. Түгээгчийн борлуулалтын лавлагаа
Хүснэгт 175. Барааны зарлагын лавлагаа шүүлт хэсгийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Огноо /Зураг 548 (1) хэсэг/
Хоёр хугацааны хооронд хугацааг сонгож оруулна.
Тайлан үе /Зураг 548 (1) хэсэг/
Нэвтэрч буй үеийн тайлант үе автоматаар дуудагдах харагдах ба өөрчлөх боломжгүй.
Агуулах /Зураг 548 (1) хэсэг/
VAN-ийн агуулахаар сонгон хайх боломжтой.
Барааны код /Зураг 548 (1) хэсэг/
Тухайн хайж буй бараа орсон зарлагыг хайхад ашиглагдана.
Зарлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа /Зураг 548 (1) хэсэг/
Уг чекийн сонгон хайлт дарахад хийгдсэн борлуулалт бараа тус бүрээр харах боломжтой.
Төлөв /Зураг 548 (1) хэсэг/
“Зарлага хийж байна”, “Зарлага хийсэн” төлөвөөс шүүлт хийх боломжтой.
Төрөл /Зураг 548 (1) хэсэг/
Кредит залруулга, Дебит залруулга, Зарлага, Борлуулалт, Буцаалт сонголтоос сонгоно. VAN-ийн борлуулалтыг шүүлт хийх бол төрөл нүднээс “Борлуулалт” төрлийг сонгоно.
Харилцагч /Зураг 548 (1) хэсэг/
Тухайн нэг харилцагчаар зарлагыг хайхад ашиглагдана.
Борлуулалтын хэлбэр /Зураг 548 (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” гэсэн борлуулалтын хэлбэрээс сонгоно.
Түгээгч /Зураг 548 (1) хэсэг/
Түгээлт хийсэн түгээгчээр шүүлт хийх боломжтой ба нэгээс олон түгээгч уг талбарт сонгох боломжтой.
2.7.20.1 Төсвийн борлуулалтыг Зарлагын лавлгаанаас шүүлт хийх
Зураг 340. Зарлагын лавлагаа – Зарлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа чек
Зураг 341. Зарлагын лавлагаанаас зарлага хийх цонхонд шилжих – Төсвийн борлуулалт

Агуулах/Үйлдвэр

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх захиалга, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн агуулахыг үлдэгдэлтэй болгох процесс доорх үе шатны дагуу явагдана.

Зураг 342.