Hi. How can we help?

2.6.1 Худалдааны төлөөлөгчийн төлөвлөгөөний лавлагаа

Уг цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн төлөвлөгөөг лавлагаа хэлбэрээр харах боломжтой. Уг цонхны шүүлт хэсэгт зорилтод утгыг оруулах хайлт хийж лавлагааг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Лавлагаа
ХТ маршрут мөрдөлтийн лавлагаа
SO40059

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгчийн төлөвлөгөө /LG30029/цонхонд төлөвлөлт хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 276. ХТ-гийн төлөвлөгөөний лавлагаа цонх

2.6.2 ХТ маршрут мөрдөлтийн лавлагаа

Уг цонхоор худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан захиалгыг аяллын хуваарийн дагуу 7 хоногоор, авсан дүн захиалгын дугаарын мэдээллийг харилцагч бүрээр харах боломжтой ба худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан буюу захиалгын дугаар бүхий үүсгэсэн захиалгыг түгээлтийн гүйцэтгэлийг зэрэгцүүлэн харах мөн гүйцэтгэлийн хувийг хувиар илэрхийлсэн байдлаар лавлан харах боломжтой.

Ашиглах  цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Лавлагаа
ХТ маршрут мөрдөлтийн лавлагаа
SO40059

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарийн дагуу харилцагчаас таблет дээр захиалга авсан байна.
2. Тухайн худалдааны төлөөгчийн авсан захиалгыг түгээгч түгээлт хийсэн байна. Уг хоёрын гүйцэтгэл харьцуулсан үзүүлэлт, дүнг уг лавлагаанаас харах боломжтой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 277. ХТ Маршрут мөрдөлтийн лавлагаа

ХТ аяллын хуваарийн түүх цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн “Аяллын хуваарийн тохиргоо” цонхонд бүртгэгдсэн хуваарьд орсон устгагдсан, шинэчлэгдсэн өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
ХТ аяллын хуваарийн түүх
LG30001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгчийн аяллын хуваарь бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн аяллын хуваарийн өөрчлөлтийг уг цонхонд харуулна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 278. ХТ Аяллын хуваарийн түүх

ХТ Барааны хязгаарлалтын түүх цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн “Барааны хязгаарлалтын тохиргоо” цонхонд бүртгэгдсэн квотын тоонд орсон өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Барааны хязгаарлалтын түүх
LG30002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгчийн барааны хязгаарлалтын тохиргоо бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 279.ХТ барааны хязгаарлалтын түүх

Энэ цонхонд үйлдвэрийн захилгын гүйлгээний түүхийг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Барааны гүйлгээний түүх /LOT №/
LG30016

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Үйлдвэрлэлийн захиалга үүсгэгдэж, хийгдсэн байх ёстой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 280.Барааны гүйлгээний түүх /LOT №/ - Барааны дэлгэрэнгүй таб
Зураг 281. Барааны гүйлгээний түүх /LOT №/ - Үр дүн таб

Уг цонхонд “Барааны авдрын тохиргоо” цонхонд бүртгэгдсэн мэдээлэлд орсон өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Барааны авдрын тохиргооны түүх
LG30006

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Барааны авдрын тохиргоо бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 282. Барааны авдрын тохиргооны түүх

Уг цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн “Категорийн тохиргоо” цонхонд орсон өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Категорийн төлөвлөгөөний түүх
LG30004

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Категорийн тохиргоо бүртгэгдэж, өөрчлөлт орсон байна. Уг цонхонд эдгээр өөрчлөлт, бүртгэлийн түүхийг харах боломжтой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 283. Категорийн төлөвлөгөөний түүх

Уг цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн “Кредит лимитийн тохиргоо” цонхонд бүртгэгдсэн кредит лимит болон авлагын лимитэд орсон өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Харилцагчийн кредит лимитийн тохиргоо
LG30003

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Кредит лимитийн тохиргоо бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 284. Харилцагчийн кредит лимитийн түүх

Худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан барааны буцаалтын лавлагааг уг цонхноос харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагаа
AP30002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгч худалдан авалтын захиалга авахдаа SR/Захиалга цонхноос “Барааны буцаалтын хүсэлт” цэсээр эсвэл худалдааны төлөөлөгч болон түгээгч Харилцагч цэсээр дамжин “Барааны буцаалтын хүсэлт” цонхонд шилжин харилцагчаас авсан барааны буцаалтын хүсэлт авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 285. Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагаа

Хүснэгт 167. Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагаа – Шүүлт талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Огноо /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагааг огноогоор шүүлт хийж харах боломжтой. Уг цонхонд нэвтрэхэд тухайн сарын тайлант үеийн эхний хугацаа болон нэвтэрсэн үеийн хугацаа дуудагдан харагдана. Энэхүү хугацааг өөрчлөн хайх боломжтой.
Харилцагчийн ангилал /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагааг харилцагчийн ангилалаар шүүлт хийн буцаалтын хүсэлтийн лавлагааг харах боломжтой.
Харилцагч /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлтийн лавлагааг нэг болон нэгээс олон харилцагчаар харах бол уг талбарт тухайн харилцагчдыг сонгон хайлт хийнэ.
Салбарын төрөл /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлт авагдаж буй салбарын төрлөөр шүүлт хийх бол уг талбарт салбарын төрлийг сонгож оруулна.
Салбар /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлт авагдаж буй салбараар шүүлт хийх бол уг талбарт салбарын төрлийг сонгож оруулна.
Түгээгч /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлтийг авсан түгээгчээр буцаалтын лавлагааг харах бол уг талбарт түгээгчийг сонгож шүүлт хийнэ. Нэгээс олон түгээгчийн энэ талбарт сонгох боломжтой.
Худалдааны төлөөлөгч /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалтын хүсэлтийг авсан худалдааны төлөөлөгчөөр буцаалтын лавлагааг харах бол уг талбарт түгээгчийг сонгож шүүлт хийнэ. Нэгээс олон түгээгчийн энэ талбарт сонгох боломжтой.
Бараа /Зураг 524 (1) хэсэг/
Буцаалтын хүсэлтэд орсон бараагаар шүүлт хийх бол уг талбарт сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс олон бараа сонгох боломжтой.
Буцаах шалтгаан /Зураг 524 (1) хэсэг/
Барааны буцаалт хүсэлт авахдаа бөглөсөн буюу буцаалтын хүсэлт үүсгэж буй шалтгаанаар шүүлт хийх бол уг талбарт сонгоно.
Дэлгэрэнгүй харах чек /Зураг 524 (1) хэсэг/
Уг сонголтыг чеклэн хайлт хийхэд барааны буцаалтын хүсэлтийн дэлгэрэнгүй лавлагааг харах боломжтой. Дэлгэрэнгүй байдлаар бараа тус бүрээр, буцаах тоо, шийдвэрлэсэн, тухайн барааны нийлүүлэгч, шийдэрлэсэн ажилтан зэрэг нэмэлт мэдээллийг харах боломжтой.

2.6.10 Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа

Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа цонхноос үүсгэж байгаа буюу “Бүртгэж байна”, Үүссэн буюу “Бүртгэсэн”, хүчингүй болсон идэвхжүүлэлтийн мэдээллийг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Идэвхжүүлэлт
Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа
LG30010

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Идэвхжүүлэлт бүртгэх /LG30009/, Хуримтлагдсан урамшуулал бүртгэх /LG30041/ цонхонд идэвхжүүлэлт бүртгэсэн, үүсгэсэн эсвэл хүчингүй болгосон байна. Уг 2 цонхны лавлагааг Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа цонхноос харах боломжтой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 286. Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа
Хүснэгт 163. Идэвхжүүлэлтийн лавлагаа цонх – Шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Идэвхжүүлэлтийн дугаар /Зураг 520 (1) хэсэг/
“Бүх харилцагч”, “Харилцагч” төрлөөс сонгоно. 1. “Бүх харилцагч” – Уг төрлийг сонговол бүртгэж буй урамшуулал бүх харилцагчид ижил нөхцлөөр үйлчлэнэ. Уг төрлийг сонгоход ХАРИЛЦАГЧ таб-ын “Харилцагчийн код” талбар сонгох боломжгүй болно. 2. “Харилцагч” – Уг төрлийг сонговол тухайн сонгосон харилцагч, харилцагчид бүртгэж буй хуримтлагдсан урамшуулал үйлчлэх боломжтой болно. Төрөл талбарт Харицлагч төрлийг сонгосон бол “Харилцагчийн код” талбарт тухайн харилцагчийг сонгож өгнө.
Идэвхжүүлэлтийн нэр /Зураг 520 (1) хэсэг/
Уг талбарт оруулсан утгыг агуулсан идэвхжүүлэлтийн нэр орсон идэвхжүүлэлтүүд шүүгдэж харагдана.
Бүртгэсэн ажилтан /Зураг 520 (1) хэсэг/
Уг талбарт бүртгэсэн ажилтанг оруулбал тухайн сонгож буй ажилтны бүртгэсэн идэвхжүүлэлт шүүгдэж харагдана.
Бүртгэсэн огноо /Зураг 520 (1) хэсэг/
Уг талбарт бүртгэсэн огноогоор шүүлт хийх ба бүртгэсэн огноогоор шүүлт хийхдээ уг талбарын ур байх чекийг сонгоход Бүртгэсэн огноо талбар идэвхжиж хугацаа сонгох боломжтой болно.
Эхлэх огноо /Зураг 520 (1) хэсэг/
Уг талбарт идэвхжүүлэлтийн эхлэх огноогоор шүүлт хийх ба шүүлт хийхдээ уг талбарын ур байх чекийг сонгоход Эхлэх огноо талбар идэвхжиж хугацаа сонгох боломжтой болно.
Төрөл /Зураг 520 (1) хэсэг/
Идэвхжүүлэлтийн хэрэгжих давтамжийг уг талбарт сонгож өгнө.
Төлөв /Зураг 520 (1) хэсэг/
Идэвхжүүлэлтийн бүртгэлийн төлөв буюу “Бүртгэж байна”, “Бүртгэсэн”, “Хүчингүй болсон” төлөвөөс сонгож хайлт хийх боломжтой. “Бүгд” төлөвийг сонговол дээрх бүх төрлийн идэвхжүүлэлтийн бүртгэл харагдана.
POSM олгох, Бараа олгох, Авлагаас хаах /Зураг 520 (1) хэсэг/
Эдгээр нь урамшуулал олгох хэлбэр ба харгалзах чекийг сонгон хайлт хийхэд тухайн сонгосон урамшуулал олгох хэлбэртэй идэвхжүүлэлтүүд шүүгдэж гарч ирнэ.
Идэвхжүүлэлтийн дэлгэрэнгүй лавлагаа чек /Зураг 520 (1) хэсэг/
Уг чек сонголтыг сонгон хайлт товчийг дарснаар нэмэлт идэвхжүүлэлтийн лавлагааны мэдээллийг харах боломжтой.

Уг цонхонд борлуулалтын захиалга, ачилт хуваарилалт, багцлалт, түгээлтийн мэдээллийг харах боломжтой өргөн мэдээлэл харуулах лавлагаа юм. Уг лавлагааг хураангуй болон дэлгэрэнгүй байдлаар харах боломжтойн Дэлгэрэнгүй байдлаар харахдаа шүүлт хэсгийн “Борлуулалтын захиалгын дэлгэрэнгүй лавлагаа” чекийг сонгох хайх товч дарна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Захиалга
Захиалгын лавлагаа
WS40001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Борлуулалтын захиалга хийх, Захиалга боловсруулах, Захиалга илгээсэн, Багцлалт, Ачилт хуваарилалт, Түгээлт хийсэн, Түгээлт авсан, Түгээлт дууссан, Баталгаажсан үйлдэл харгалзах цонхнуудад хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 287. Борлуулалтын захиалгын лавлагаа
Хүснэгт 171. Борлуулалтын захиалгын лавлагаа цонх – Шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Захиалгын төрөл /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын сувгаар сонгож захиалгын лавлагаа харах бол уг талбарт борлуулалтын сувгийн хэлбэрийг сонгож өгөх ба бүх борлуулалтын сувгийн захиалгын лавлагааг харах бол “Бүгд” гэсэн сонголтыг уг талбрат сонгож өгнө.
Биелүүлэх огноо /Зураг 530 (1) хэсэг/
Захиалгыг биелүүлэх огноогоор шүүлт хийж харах бол уг талбарт 2 хугацааны хооронд биелүүлэх огноог сонгож өгнө.
Харилцагч /Зураг 530 (1) хэсэг/
Захиалга өгсөн харилцагчаар шүүлт хийх бол уг талбарт харилцагчийг сонгож шүүлт хийнэ. Уг талбарт нэгээс олон утга сонгох боломжтой.
Худ. төлөөлөгч /Зураг 530 (1) хэсэг/
Захиалга авсан худалдааны төлөөлөгчөөр борлуулалтын захиалгын лавлагааг шүүлт хийх бол уг талбарт худалдааны төлөөлөгчийг сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс их утга сонгох боломжтой.
Барааны код /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалгад орсон бараагаар шүүлт хийх бол уг талбарт барааг сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс их барааны код сонгох боломжтой.
Салбарын төрөл /Зураг 530 (1) хэсэг/
Тухайн борлуулалтын захиалга хамааралтай салбарын төрлөөр шүүлт хийх бол уг талбарт салбарын төрлийг сонгож өгөх ба нэгээс их салбарын төрөл сонгох боломжтой.
Салбар /Зураг 530 (1) хэсэг/
Тухайн борлуулалтын захиалга хамааралтай салбараар шүүлт хийх бол уг талбарт салбарыг сонгож өгөх ба нэгээс их салбарыг сонгох боломжтой.
Төлөв /Зураг 530 (1) хэсэг/
Захиалга авахаас түгээлт дуусах хүртэлх хийгдэх үйлдлийг төлөвлөөр шүүлт хийх боломжтой. Захиалга хийх үе шатны “Захиалж байна”, “Захиалга илгээсэн” үе шат, Захилга боловсруулах үе шатны төлөв “Захиалга боловсруулсан”, Багцлалтын үе шатны “Багцлаж болно”, “Багцлаж байна”, “Багцалсан”, Ачилт хуваарилах үе шатны “Ачилт хуваарилагдсан”, “Хүчингүй болсон”, Түгээлт хийх үе шатны “Түгээлт хүлээн авсан”, “Түгээлт хийж байна”, “Түгээлт дууссан”, Түгээлт дуусгах үе шатны “Баталгаажсан” төлөвүүдээр шүүлт хийх боломжтой. Дээрх бүх төлөвтэй захиалгын лавлагааг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгон хайлт хийнэ.
Бар код /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалгад орсон барааг бар кодоор шүүлт хийх бол уг талбарт барааг сонгож өгнө. Уг талбарт нэгээс их барааны код сонгох боломжтой.
Нийлүүлэгчийн ангилал /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалганд орж буй барааны нийлүүлэгчийн ангилалаар шүүлт хийх бол уг талбарт нийлүүлэгчийн ангилалыг сонгож оруулна. Уг талбарт нэгээс их нийлүүлэгчийн ангилалыг сонгох боломжтой.
Нийлүүлэгч /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалганд орж буй барааны нийлүүлэгчээр шүүлт хийх бол уг талбарт нийлүүлэгчийг сонгож оруулна. Уг талбарт нэгээс их нийлүүлэгчийн ангилалыг сонгох боломжтой.
Категорийн төрөл /Зураг 530 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалганд орж буй барааны категориор шүүлт хийх бол уг талбарт барааны категорийг сонгож оруулна. Уг талбарт нэгээс их барааны категорийг сонгох боломжтой.
Борлуулалтын захиалгын дэлгэрэнгүй лавлагаа чек /Зураг 530 (1) хэсэг/
Уг чекийг сонгон хайлт хийхэд захиалга авахаас түгээлт хийж, дуусгах хүртэлх үе шатны мэдээллийг харах боломжтой.
Зураг 288. Борлуулалтын захиалгын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Хүргэлтийн хуваарийн түүх цонхонд “Хүргэлтийн хуваарь” цонхонд бүртгэгдсэн мэдээлэлд орсон өмнөх өөрчлөлтийн төлөв, өөрчлөгдсөн мэдээллийг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Хүргэлтийн хуваарийн түүх

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээгчийн хүргэлтийн хуваарь бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 289. Хүргэлтийн хуваарийн түүх
Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Хүргэлтийн хуваарийн түүх
LG30011

Уг цонхонд түгээгчийн буцаалт тулсан мэдээллийг харах ба мөн “Буцаалт тулалтын дэлгэрэнгүй лавлагаа” чек сонголтыг сонгож илүү дэлгэрэнгүй байдлаар харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Сав баглаа, барааны буцаалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 290. Буцаалтын тулалтын лавлагаа цонх

Түгээлт – Хөдөлгөөн цонхонд санхүүд тушаасан бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны тулгалт хийгдсэн гүйлгээний лавалгааг энэ цонхноос харна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний лавлагаа
LG30014

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Түгээлт – Хөдөглөөн цонход санхүүд мөнгө тушаасан байх ёстой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 291. Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний лавлагаа

Уг цонхонд барааны буцаалт, авдрын буцаалт, шилний орлогын гүйлгээтэй холбоотой гарсан системийн ажилбарын алдаатай үйлдлийн лавлагааг огноогоор гүйлгээний төрөл, гүйлгээ бүрээр харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Автомат ажилбарын лавлагаа
LG30017

Цонхны тайлбар:

Зураг 292. Автомат ажилбарын лавлагаа

Орон нутгийн ачилт төлөвлөлт цонхонд төлөвлөж байгаа төлөвлөсөн буюу төлөвлөлт хийсэн ачилтын лавлагаа мэдээг харуулна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Орон нутгийн ачилт төлөвлөлтийн лавлагаа
LG30018

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Орон нутгийн ачил төлөвлөлт цонхонд ачилт төлөвлөгөөг бүртгэсэн, төлөвлөлтийг хийсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 293. Орон нутгийн ачилт төлөвлөлтийн лавлагаа

Энэ цонхонд хийгдсэн болон хийгдэж буй ачилтын лавлагааг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Ачилтын лавлагаа
LG30012

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:
Ачилт хуваарилах цонхонд ачилт хуваарилалт хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 294. Ачилтын лавлагаа
Хүснэгт 145. Ачилтын лавлагаа цонхны шүүлт хэсгийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Ачилтын огноо /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилт хийсэн огноогоор шүүлт хийх бол уг талбарт огноог сонгож өгнө.
Салбарын төрөл /Зураг 462 (1) хэсэг/
Тухайн ачилт хийгдсэн салбарын төрлөөр шүүлт хийх уг талбарт салбарын төрлийг сонгох ба нэгээс олон салбарын төрөл сонгон шүүлт хийх боломжтой. “Бүгд” сонголтыг сонгон шүүлт хийвэл бүх салбарын түгээлтийн лавлагаа гарч ирнэ.
Салбар /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилт, түгээлт хийгдсэн салбараар шүүлт хийх бол уг талбарт салбарыг сонгож өгөх ба нэгээс олон салбар сонгох боломжтой.
Харилцагчийн ангилал /Зураг 462 (1) хэсэг/
Харилцагчийн ангилалаар ачилтын лавлагааг харах бол уг талбарт ангилалыг сонгох ба нэгээс олон харилцагчийн ангилалыг сонгох боломжтой.
Харилцагч /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилтын лавлагааг харилцагчаар шүүлт хийх бол уг талбарт харилцагчийн сонгох ба нэгээс олон харилцагчийн сонгох боломжтой.
Захиалгын төрөл /Зураг 462 (1) хэсэг/
Захиалга хийгдсэн борлуулалтын суваг буюу “Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” сувгуудаар шүүлт хийх боломжтой. Хэрэв бүх борлуулалтын сувагт хийгдсэн захиалгыг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгоно.
Түгээгч /Зураг 462 (1) хэсэг/
Борлуулалтын түгээлт хийсэн түгээгчээр шүүлт хийх бол уг талбарт түгээгчийг сонгох ба нэгээс олон түгээгч сонгох боломжтой.
Худалдааны төлөөлөгч /Зураг 462 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалга авсан худалдааны төлөөлөгчөөр шүүлт хийх бол уг талбарт худалдааны төлөөлөгчийг сонгож өгөх ба нэгээс олон худалдааны төлөөлөгчийг сонгох боломжтой.
Тээврийн хэрэгсэл /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилт хуваарилалт, түгээлт хийсэн тээврийн хэрэгслээр шүүлт хийх боломжтой ба нэгээс олон тээврийн хэрэгсэл сонгох боломжтой.
Маршрут /Зураг 462 (1) хэсэг/
Түгээлт хийсэн буюу хүргэлтийн хуваарьт сонгогдсон маршрутаар шүүлт хийх бол уг талбарт маршрутын сонгож өгөх ба нэгээс олон маршрутыг сонгон шүүлт хийх боломжтой.
Зон /Зураг 462 (1) хэсэг/
Түгээлт хийгдсэн зоноор шүүлт хийх бол уг талбарт зоныг сонгох ба нэгээс олон зоныг сонгож шүүлт хийх боломжтой.
Төлөв /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилт хуваарилалтаас, түгээлт хийх, түгээлт дуусгах, түгээлтийн тооцоо хийх хүртэлх бүх төлөвөөр шүүлт хийх боломжтой. 1. “Ачилт хийж байна” – Ачилт хуваарилалт хийгдэн түгээгчийн амбаарт ачилт хийж байгаа түгээлтийн мэдээг харах бол уг төлөвийг сонгоно. 2. “Ачилт хийсэн” – Түгээгчийн амбаарт ачилт хийгдсэн ачилтаар лавлах бол уг төлөвийг сонгон шүүлт хийнэ. 3. “Түгээлт хийж байна” – Тухайн ачилтын дугаарт багтах захиалгууд бүгд бүрэн түгээлт хийгдээгүй эсвэл түгээлт хийгдээгүй захиалгууд нь ямар нэгэн тэмдэглэгээ хийгдээгүй бол уг төлөвт байх ба уг төлөвтэй ачилтын дугаар бүхий захиалгуудыг шүүлт хийж харах бол уг төлөвийг сонгоно. 4. “Түгээлт дууссан” – Тухайн ачилтын дугаар бүхий захиалгууд бүгд түгээлт хийгдсэн эсвэл хийгдээгүй захиалгууд нь тэмдэглэгээ хийгдсэн бол уг төлөвт байна. Уг төлөвтэй ачилтын дугаар бүхий захиалгуудыг шүүлт хийх бол сонгоно. 5. “Түгээлт баталгаажсан” – Дууссан төлөвтэй түгээлтийг автоматаар тохируулсан хугацааны дагуу баталгаажсан төлөвт шилжүүлдэг ба уг төлөвт байгаа ачилтын дугаар бүхий захиалгууд нь түгээлт хийгдэж дууссан, түгээлтийн тооцоо хийх боломжтой захиалгууд юм. 6. “Бэлэн мөнгө тушааж байна” – Баталгаажсан түгээлтийг Түгээлтийн тооцоо цонхонд дуудан төлөвийг өөрчлөлгүй хадгалсан түгээлт уг төлөвтэй байна. 7. “Бэлэн мөнгө тушаасан” – Түгээлтийн тооцоо цонхонд түгээгч бэлэн мөнгө тушаасны дараа уг төлөвт оруулан хадгалснаар уг төлөвт шилжих ба барааны тооцоо хийх хөдөлгөөн хийх боломжтой болно. 8. “Барааны тооцоо хийж байна” – Бэлэн мөнгө тушаасан төлөвт орсны дараа хөдөлгөөн үүсгэхэд захиалгын түгээлт барааны тооцоо хийж байна төлөвт шилжинэ. 9. “Барааны тооцоо хийсэн” – борлуулалтын байршил руу хөдөлгөөн хийгдэж “Дууссан” төлөвт шижихэд уг төлөвт шилжинэ. 10. “Бэлэн зээл хөрвүүлсэн” – Түгээлт борлуулалт цонхонд бэлэн зээл хөрвүүлэгдэн хадгалагдсан түгээлт уг төлөвт шилжинэ. 11. “Борлуулалт бичиж байна” – Түгээлт борлуулалт цонхноос барааны зарлага цонхонд шилжихэд уг төлөвтэй борлуулалт хадгалагдсан байна. 12. “Борлуулалт бичсэн” – Түгээлтийн борлуулалт цонхноос барааны зарлага цонхонд шилжиж барааны зарлагыг “Дууссан” төлөвт шилжүүлсэн түгээлт уг төлөвтэй байна. 13. “Хүчингүй болсон” – Хүчингүй болсон түгээлтээр шүүлт хийх бол уг төлөвийг сонгон хайлт хийнэ. 14. “Бүгд” – Дээрх бүх төлөвт байгаа ачилтын дугаар бүхий захиалгуудыг бүгдийг харах бол уг сонголтыг сонгон шүүлт хийнэ.
Санхүүгийн төлөв /Зураг 462 (1) хэсэг/
“Хүлээн авч байна”, “Бүрэн хүлээн авсан”, “Дутуу хүлээн авсан”, “Хүлээн аваагүй” гэсэн санхүүнийн төлөвөөс тухайн нэг төлөвөөр шүүлт хийх боломжтой ба хэрэв дээрх бүх төлөвтэй түгээлтийг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгон хайлт хийнэ.
Барааны код /Зураг 462 (1) хэсэг/
Ачилтанд орсон бараагаар шүүлт тухайн бараа орсон ачилт бүрээр гарч ирнэ. Уг талбар “Ачилтын барааны дэлгэрэнгүй” чекийг сонгоход идвэхжих ба нэгээс олон барааг уг талбарт сонгох боломжтой.
Харагдах загвар /Зураг 462 (1) хэсэг/
Уг талбарт харагдах загварыг тохируулсны дараа загварын нэр эсвэл дугаарыг оруулах уг талбарын доор байрлах “Загвар хадгалах” товчийг дарснаар тохируулсан загвар хадгалагдана. Уг цонхонд өөрийн хадгалсан лавлагааг дуудахдаа “Харагдах загвар” талбарын нүдний баруун гар талд байх доош харсан товчийг дарж гарч ирэх хадгалагдсан загварын нэрсээс өөрийн хадгалсан нэрийг сонгон хайхад таны хадгалсан загвар дуудагдана.
Зураг 295. Ачилтын лавлагаа цонх – Ачилтын хуудас

Ачилт хуваарилах цонхонд хийгдсэн ачилтын хуваарилалтын лавлагаа мэдээллийг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Ачилтын хуваарийн лавлагаа
LG30021

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Ачилт хуваарилах цонхонд ачилтын хуваарилалт хийгдсэн байх ёстой.

Цонхны тайлбар:

Зураг 296. Ачилтын хуваарийн лавлагаа

Уг цонхонд борлуулалт сувгуудаар хийгдсэн болон хийгдэж байгаа борлуулалтыг лавлан харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Лавлагаа
Борлуулалтын лавлагаа
LG30024

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” сувгуудаар борлуулалт хийгдэж байх мөн хийгдсэн байна. Борлуулалтын сувгуудаар хийгдсэн борлуулалтыг уг цонхноос лавлан харна.

Цонхны тайлбар:

1. Уг цонхонд борлуулалтын сувгуудаар хийгдсэн болон хийгдэж байгаа борлуулалтыг лавлан харна. Уг цонхны лавлагааг хураангуй болон дэлгэрэнгүй байдлаар харах боломжтой ба борлуулалт хийгдэж буй бараагаар дэлгэрэнгүй харах боломжтой.
2. Уг цонхны шүүлт хэсгийн талбарт зорилтод утгыг оруулан хайх товч дарах зарчмаар лавлагааг харна.
3. Борлуулалтын лавлагааг харах загварыг хадгалан уг загварыг сонгох харах боломжтой.

Зураг 297. Борлуулалтын лавлагаа
Хүснэгт 146. Борлуулалтын лавлагаа цонх – Шүүлт талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Гүйлгээний огноо /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалтын гүйлгээ хийсэн огноогоор шүүлт хийх бол уг талбарт хугацааг сонгож оруулна.
Салбарын төрөл /Зураг 476 (1) хэсэг/
Тухайн борлуулалт хийгдсэн салбарын төрлөөр шүүлт хийх уг талбарт салбарын төрлийг сонгох ба нэгээс олон салбарын төрөл сонгон шүүлт хийх боломжтой. “Бүгд” сонголтыг сонгон шүүлт хийвэл бүх салбарын борлуулалтын лавлагаа гарч ирнэ.
Борлуулалтын хэлбэр /Зураг 476 (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” борлуулалтын хэлбэрээс нэгийг сонгон шүүлт хийх боломжтой ба бүх борлуулалтын хэлбэрээр хийгдсэн борлуулалтыг шүүж харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгоно.
Харилцагч /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалт хийгдсэн харилцагчаар шүүлт хийх уг талбарт харилцагчийг сонгох ба нэгээс олон харилцагч сонгох боломжтой. Хэрэв бүх харилцагчийн борлуулалтын лавлагааг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгон шүүлт хийнэ.
Шугамын нэр /Зураг 476 (1) хэсэг/
Шугамын кодод харгалзах шугамын нэрийг бүртгэж өгнө.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалт хийгдсэн төлбөрийн хэлбэрээр шүүлт хийх бол уг талбарт төлбөрийн хэлбэрийг сонгох ба бүх төлбөрийн хэлбэрээр хийгдсэн борлуулалтыг шүүлт хийх бол “Бүгд“ сонголтыг сонгон шүүлт хийнэ.
Түгээгч /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалтыг түгээлт хийсэн түгээгчээр шүүлт хийх бол уг талбарт түгээгчийг сонгох ба нэгээс олон түгээгч сонгох боломжтой.
Худалдааны төлөөлөгч /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалтын захиалга авсан худалдааны төлөөлөгчөөр шүүлт хийх бол уг талбарт худалдааны төлөөлөгчийг сонгож өгөх ба нэгээс олон худалдааны төлөөлөгчийг сонгох боломжтой.
Төлөв /Зураг 476 (1) хэсэг/
“Борлуулалт бичиж байна”, “Борлуулалт бичсэн” төлөвөөс сонгон шүүлт хийх боломжтой ба бүх төлөвт байгаа борлуулалтыг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгон шүүлт хийнэ.
Эхлэх/дуусах огноо /Зураг 476 (1) хэсэг/
Борлуулалтын дугаар /Зураг 476 (1) хэсэг/
Тухайн нэг борлуулалтыг харах бол уг талбарт борлуулалтын дугаарыг оруулна.
Баримтын дугаар /Зураг 476 (1) хэсэг/
Тухайн нэг борлуулалтыг харах бол уг талбарт баримтыг дугаарыг оруулж хайх боломжтой.
Борлуулалтын дэлгэрэнгүй чек /Зураг 476 (1) хэсэг/
Уг чекийг сонгон шүүлт хийвэл борлуулалтын дэлгэрэнгүй лавлагааг харах боломжтой.
Борлуулалтын барааны дэлгэрэнгүй чек /Зураг 476 (1) хэсэг/
Уг чекийн сонгон шүүлт хийвэл борлуулалтын лавлагааг борлуулалт хийгдсэн барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй лавлагааг харах боломжтой.
Харагдах загвар /Зураг 476 (1) хэсэг/
Уг талбарт харагдах загварыг тохируулсны дараа загварын нэр эсвэл дугаарыг оруулах уг талбарын доор байрлах “Загвар хадгалах” товчийг дарснаар тохируулсан загвар хадгалагдана. Уг цонхонд өөрийн хадгалсан лавлагааг дуудахдаа “Харагдах загвар” талбарын нүдний баруун гар талд байх доош харсан товчийг дарж гарч ирэх хадгалагдсан загварын нэрсээс өөрийн хадгалсан нэрийг сонгон хайхад таны хадгалсан загвар дуудагдана.
Зураг 298. Борлуулалтын лавлагаа – Борлуулалтын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Салбарууд, агуулахын үлдэгдлийг UltimateERP Desktop дээр олон янзаар шалгах, харах боломжтой. Доорх лавлагаагаар үлдэгдлүүдийг шалгах боломжтой ба үлдэгдлийг шалгаж үлдэгдэлтэй болгох, үлдэгдлийг нэмэгдүүлэхдээ Үйлдвэрлэлийн захиалга хийх, Худалдан авалтын захиалгаар салбарууд, агуулахыг үлдэгдэлтэй болгох боломжтой.

2.6.20.1 Авлагын лавлагаа

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Бэлэн болон зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлээрх борлуулалтын лавлагаа, үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

Авлагын лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 299. Худалдааны төлөөлөгч – Авлагын лавлагаа

2.6.20.2 Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Борлуулалт хийгдсэн байна.
Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Цонхны тайлбар:

Зураг 300. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

2.6.20.3 Бүтээгдэхүүн борлуулалтын лавлагаа

Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 301. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын лавлагаа

2.6.20.4 Харилцагчийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
Уг лавлагаагаар харилцагчийн борлуулалтын сараар харах ба сонгосон саруудын дундаж борлуулалтыг мөн харах боломжтой.

Харилцагчийн дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 302. Харилцагчийн борлуулалтын лавлагаа цонх

2.6.20.5 Хөрөнгийн лавлагаа

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

Хөрөнгийн лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 303. Хөрөнгийн лавлагаа