Hi. How can we help?

Худалдааны төлөөлөгчийн захиалгыг энэ цонхонд боловсруулах буюу бэлтгэнэ. Захиалах боловсруулах цонх нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 –ийн захиалгыг боловсруулахад ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик Менежмент
Ложистик
Түгээлт
Захиалга боловсруулах
WS20024

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Худалдааны төлөөлөгчийн захиалга хийгдсэн байна.
2. Захиалга хориглох цонхонд хяналт хийлгэсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 265.
Хүснэгт 97. Захиалга боловсруулах цонхны талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Биелүүлэх огноо /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Захиалга биеүүлэх хугацааны хоорондох хайлтыг оруулна.
Борлуулалтын хэлбэр /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт”, “Бүгд” гэсэн сонголтоос шүүлт хийж хайна. Нэгээс олон борлуулалтын хэлбэрийг сонгож шүүлт хийх боломжтой.
Салбарын төрөл /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Захиалга хамааралтай салбарын төрлийг оруулж өгнө.
Захиалгын систем /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Захиалгын систем талбарт сонгогдсон салбарын төрөлд хамааралтай захиалгын систем орж ирэх ба холбогдох захиалгын системийг сонгож өгнө.
Худалдааны төлөөлөгч /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Тухайн захиалгыг авсан худалдааны төлөөлөгчөөр шүүлт хийх боломжтой ба уг талбарт сонгож өгнө.
Харилцагчийн ангилал /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн ангилалаар шүүлт хийх боломжтой. Нэгээс олон харилцагчийн ангилалыг сонгох боломжтой.
Харилцагч /Зураг 250 – ын (1) хэсэг/
Харилцагчаар хайлт хийх бол уг талбарт харилцагчийг сонгож өгөх ба нэгээс олон харилцагч зэрэг сонгох боломжтой.
Яаралтай эсэх чек /Зураг 250, – ын (1) хэсэг/
Захиалга авахдаа яаралтай тэмдэглэгээтэй харилцагчийг уг чекийг сонгон шүүлт хийж харах боломжтой.
2.4.2.1 Боловсруулах барааны мэдээлэл
Зураг 266.
2.5.2.1 Огноо сонгох
Зураг 267.
2.5.2.2 Суваг сонгох
Зураг 268.
2.5.2.3 Компани сонгох
Зураг 269.

2.5.3 Нэмэлт үйлдлүүд

2.5.3.1 Үлдэгдэл хүрэхгүй бараа
Зураг 270.

2.5.3.2 Барааны хөрвүүлэг хийх үйлдэл

Үлдэгдэл хүрэхгүй анхааруулах тэмдэг өгсөн тохиолдолд тухайн бараан дээр Үйлдвэрийн захиалга хийж үлдэгдэлтэй болсоноор захиалга хийгдэнэ.

Зураг 271.

2.5.3.3 Захиалга түрүүлж боловсруулах зарчим

Худалдааны төлөөлөгч харилцагч дээр захиалга үүсгэхдээ захиалгыг Яаралтай гэж чеклэсэн үед Захиалга боловсруулах цонхонд мэдээлэл нь харагдана.

Зураг 272.

2.5.3.4 Зөвшөөрөгдөөгүй болон хориглосон захиалга захиалга боловсруулах цонхонд харагдахгүй

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчийн захиалгыг илгээсний дараа Захиалга зөвшөөрөх цонхонд тухайн харилцагчийн захиалгыг зөвшөөрөх/хадгалах болоогүй эсвэл хориглосон тохиолдолд Захиалга боловсруулах цонхонд мэдээлэл нь орж ирэхгүй.

Зураг 273.

2.5.4 Хөрөнгийн хүсэлтийг шийдвэрлэх

Энэ бүлэгт худалдааны төлөөлөгч хэрхэн харилцагчаас авсан хөрөнгө байршуулах хүсэлт, байршуулсан хөрөнгийг шилжүүлэх, татах, хүсэлтийг хүчингүй болгох үйлдлүүд хийгдэнэ. Харилцагчаас хөрөнгийн хүсэлт авах үйлдэл нь худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас захиалга авах болон шууд тухайн харилцагчаас хөрөнгө байршуулах хүсэлтийг таблет дээрээс авах боломжтой. Хэрхэн хүсэлт авах зааварчилгааг энд дарж харна уу.

2.5.4.1 Хөрөнгийн бүртгэл хүсэлт
Худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан хөрөнгө байршуулах хүсэлт уг цонхонд харагдах ба уг цонхноос харилцагчийн хөрөнгө байршуулах хүсэлтийг шийдвэрлэнэ.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Худалдааны төлөөлөгч өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр харилцагчаас тухайн харилцагч дээр хөрөнгө байршуулах хүсэлт авч, мэдээллийг илгээсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 274. Хөрөнгийн бүртгэл хүсэлт цонх
Хүснэгт 144. Хөрөнгийн хүсэлт – Төлөв баганын төлөвийг тайлбар
Талбар
Тайлбар
Шинээр байршуулах хүсэлт /Зураг 461 (3) хэсэг/
Худалдааны төлөөлөгчийн бүртгэсэн харилцагчаас ирсэн хөрөнгө байршуулах хүсэлт нь “Шинээр байршуулах хүсэлт” төлөвтэй ирнэ. Уг төлөвтэй нүдэнд дарахад “Байршуулсан”, “Татгалзсан” төлөв гарч ирнэ. Уг төлөвтэй хөрөнгийн хүсэлтийн мөрийн өнгө ЦЭНХЭР өнгөтэй байна.
Байршуулсан /Зураг 461 (3) хэсэг/
Хөрөнгийн хүсэлт гаргасан харилцагчид байршуулсан хөрөнгө уг төлөвтэй байх ба “Шинээр байршуулах хүсэлт” төлөв дээр дарж “Байршуулсан” төлөвийг сонгон хадгалахад уг төлөвт шилжинэ. Уг төлөвт байгаа хөрөнгийн мэдээллийн мөр нь НОГООН өнгөтэй байна.
Татгалзсан /Зураг 461 (3) хэсэг/
Хэрэв хүсэлтийг татгалзах бол уг төлөвийг сонгон ХАДГАЛАХ товчийг дарж татгалзана.

Худалдааны төлөөлөгчийн лавлагаа
Худалдааны төлөөлөгч нь өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблетын Лавлагаа цэсээс 5 төрлийн лавлгааг харах боломжтой.

Лавлагаа цэс
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон ялгаатай лавлагаатай.

Зураг 275. Бараа цэс
Зураг 275. Бараа цэс