Hi. How can we help?

2.2.1 Борлуулалтын захиалга цонхны тайлбар-Десктоп

Борлуулалтын захиалгыг Ultimate ERP Desktop –оос хийх боломжтой.

Ultimate ERP систем дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Захиалга
Захиалга хийх
SO30001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Харилцагчийн бүртгэл, борлуулалтын хэлбэр, төлбөрийн хэлбэр, худалдааны төлөөлөгч, VAN-ийн бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 215. Борлуулалтын захиалга цонх
Хүснэгт 62. Захиалга хийх цонх – шинэ захиалга үүсгэхэд оруулах мэдээллийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Захиалгын № /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Уг нүдэнд шинээр НЭМЭХ товчийг дараагүй үед, “Захиалж байна” төлөвтэй захиалгыг дуудаж мэдээллийг өөрчлөх “Захиалсан” төлөвт оруулан хадгалах боломжтой. “Захиалсан” төлөвтэй мэдээллийг мөн дуудаж харах боломжтой ба мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй. Шинээр бүртгэж буй захиалгын мэдээллийг хадгалсны дараа “Захиалгын №” дугаар автоматаар үүснэ.
Худ.төлөөлөгч /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Захиалга хийж буй худалдааны төлөөлөгчийг сонгож өгнө.
Харилцагч /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Борлуулалт хийх гэж буй харилцагчийг сонгож өгнө. Уг нүдний мэдээллийг сонгоход 1) Харилцагч, 2) Регистр, 3) Үндсэн харилцагч, 4) Зон, 5) Борлуулалтын хэлбэр, 6) Салбарын төрөл, 7) нүдний мэдээлэл автоматаар дуудагдан бөглөгдөнө.
Борл.хэлбэр /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагч талбраыг сонгоход тухайн худалдааны төлөөлөгч хамаарагдах борлуулалтын хэлбэр автоматаар дуудагдан сонгогдоно. Гэхдээ Борл.хэлбэр талбарын мэдээллийг өөрчлөн сонгох буюу “Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Орон нутгийн борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” төрлөөс сонгон өөрчлөх боломжтой.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
“Бэлэн”, “Зээл” гэсэн төлбөрийн хэлбэрээс сонгож өгнө.
Захиалгын төлөв /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
“Захиалж байна”, “Захиалсан” төлөвөөс сонгоно. “Захиалж байна” төлөвт хадгалагдсан захиалгыг мэдээллийг өөрчлөх боломжтой. “Захиалсан” төлөвт орсон бол өөрчлөх боломжгүйг анхаарна уу.
Захиалгын огноо /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Захиалга хийхээр нэвтэрсэн өдрийн огноо автоматаар дуудагдана.
Биелүүлэх огноо /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Биелүүлэх огноог нь автоматаар захиалгын огнооноос 2 өдрийн дараах хугацаагаар сонгогдох ба уг огноог өөрчлөх боломжтой.
Тайлбар /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн захиалгатай холбоотой нэмэлт тэмдэглэл, мэдээллийг оруулна.
Бүртгэсэн /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн захиалгыг бүртгэхээр системд нэвтэрсэн хэрэглэгчийн мэдээлэл харагдана.
Зарлагын дүн /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Захиалгад орж буй бараануудыг нийт дүн харагдана.
Яаралтай эсэх /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Яаралтай захиалга бол уг чекийн сонгох ба захиалга боловсруулах цонхонд “Яаралтай эсэх” багана чеклэгдсэн байдлаар харагдана.
Агуулахын үлдэгдэлтэй барааг харуулна /Зураг 173 – ийн (1) хэсэг/
Агуулахад үлдэгдэлтэй барааг ялгах харах бол уг чекийг сонгоно.
Харилцагчийн санхүүгийн мэдээлэл /Зураг 173 – ийн (3) хэсэг/
Хэрэв бүртгэсэн, гүйлгээ хийсэн бол уг хэсэгт харилцагчийн Кредит лимит, Авлагын үлдэгдэл, AVG борлуулалт /сар/, AVG захиалга /сар/, Татан авалт /сар/ -ын мэдээлэл дуудагдан харагдана.
2.2.1.2.1 Activation идэвхжүүлэлт – дээд, доод хязгаарт Activation идэвхжүүлэлт үүсгэх
Зураг 216. Идэвхжүүлэлт бүртгэх
Хүснэгт 63. Идэхжүүлэлт бүртгэх – Activation идэвхжүүлэлт
Талбар
Тайлбар
Идэвхжүүлэлтийн дугаар /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Шинээр үүсгэх товч дараагүй үед “Идэвхжүүлэлтийн дугаар” нүдэнд дарж “Бүртгэж байна”, “Баталсан”, “Хүчингүй болсон” төлөвтэй идэвжхүүлэлтүүдийг сонгон дуудаж боломжтой. Шинээр идэвхжүүлэлт бүртгэж хадгалсны дараа “Идэвхжүүлэлтийн дугаар” нүдэнд автоматаар үүснэ. “Бүртгэж байна” төлөвтэй идэвхжүүлэлтийн мэдээллийг өөрчлөх боломжтой.
Идэвхжүүлэлтийн нэр /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Идэвхжүүлэлтийн нэр заавар оруулна.
Төсвийн дугаар /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Төсвийн дугаарыг оруулна.
Зардлын данс № /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Зардлын дансны дугаарыг оруулна.
Компанийн дугаар /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Шинэ идэвхжүүлэлт үүсгэхэд уг нүдний мэдээлэл автоматаар сонгогдоно.
Захиалгын систем /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Тухайн идэвхжүүлэлт хамаарах “Захиалгын систем”-ийг сонгож өгнө.
Урамшуулал олголтын хэлбэр /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Бусад, Бараа олгох, Авлагаас хаах урамшуулал олгох хэлбэрээс сонгоно. Уг сонголтоос бүгдийг болон хэсгийг нь сонгох боломжтой. Урамшуулал олгох хэлбэрийн тайлбар: A. Бусад: POSM –ийн барааг олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ. B. Бараа олгох: Урамшуулалд бараа олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ. C. Авлагаас хаах: Олгох урамшууллыг харилцагч өглөгөөсөө хасуулах бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Хэрэгжүүлэх огноо /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Уг огноо тухайн урамшуулал хэрэгжих огноог оруулах ба Activation төрлийн идэвхжүүлэлтэнд ашиглагдана.
Баталгаажуулах огноо /Зураг 178- ын (1) хэсэг/
Уг огноо нь Activation төрлийн идэвхжүүлэлтэнд ашиглагдана.
Олгох огноо /Зураг 178- ын (1) хэсэг/
Уг огноо нь урамшууллг олгох огноог оруулах ба Activation төрлийн идэвхжүүлэлтэнд ашиглагдана.
Төрөл /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
1, 2, 3 сарын давтамжаас сонгож өгнө.
Түвшин /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
“Эхэлсэн”, “Шалгаруулсан”, “Дуссан”, “Хүчингүй болсон” түвшингийн төрлөөс сонгоно. A. Эхэлсэн: Хадгалах товчийг дарахад уг түшинд хадгалагдана. B. Шалгаруулсан: *** C. Дуссан: *** D. Хүчингүй болсон: ***
өлөв /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
“Бүртгэж байна”, “Баталсан”, “Хүчингүй болсон” төлөвөөс сонгоно. Идэвхжүүлэлт үүсгэн хадгалсны дараа “Баталсан”, “Хүчингүй болсон” төлөвийг сонгон хадгалах боломжтой. Хэрэв “Баталсан” төлөвийг сонговол идэвхжүүлэлт батлагдана. “Хүчингүй болсон” төлөвийг сонгоход тухайн идэвхтэй байгаа баталсан идэвхжүүлэлт хүчингүй болж өөрчлөх боломжгүй болно.
Бүртгэсэн огноо /Зураг 178- ын (1) хэсэг/
Тухайн идэвхжүүлэлтийг бүртгэж буй өдрийн огноо автоматаар сонгогдоно.
Бүртгэсэн ажилтан /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Тухайн идэвхжүүлэлтийг бүртгэж буй ажилтан автоматаар сонгогдох ба өөрчлөх боломжтой.
Нэмэлт /Зураг 178 – ын (1) хэсэг/
Тухайн идэвхжүүлэлттэй холбоотой нэмэлт тэмдэглэл, мэдээллийг оруулах боломжтой.
  • Хэлбэр табд идэвхжүүлэлт сонгох /Зураг 178 –ын (2) хэсэг/ : Идэвхжүүлэлт цонхны хэсэг буюу “Идэвхжүүлэлтийн хэлбэр” нүднээс “Cumulative”, “Activation”, “General POSM” идэвхжүүлэлт сонголтоос “Activation” идэвхжүүлэлтийг сонгоно.
  • ХЭЛБЭРҮҮД табд Activation идэвхжүүлэлтийн барааг Идэвхжүүлэлт цонхны /Зураг 213/ (2) хэсэгт уг идэвхжлүүлэлтэд орж буй бараа, эхлэх, дуусах дүн, идэвхжүүлэлтийн дүн, идэвхжүүлэлтийн нэр баганы мэдээллийг оруулна. Хэд хэдэн доод, дээд хязгаарын нөхцлийг оруулж болно. Талбарын мэдээллийн тайлбарыг Хүснэгт 64 – аас харна уу.
Хүснэгт 64. Activation идэвхжүүлэлт – “Шинээр нэмэх мөр” талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Идэвхжүүлэлтийн хэлбэр /Зураг 178 – ын (2) хэсэг/
“Cumulative”, “Activation”, “General POSM” идэвхжүүлэлт сонголтоос “Activation” идэвхжүүлэлтийг сонгоно
Доод хязгаар /Зураг 178 – ын (2) хэсэг/
Activation идэвхжүүлэлтийн борлуулалтын доод хязгаарын дүнг оруулна.
Урамшууллын дүн /Зураг 178– ын (2) хэсэг/
Доод дээр хязгаарын нөхцлийг хангасан бол олгогдох урамшууллын дүнг оруулна. Жишээ нь, доод дээд хзягаарыг 10000-20000 гэж заасан бол, уг нүдэнд энэ хэмжээний борлуулалтыг хангавал 1000 төгрөгийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний урамшуулал авна жишгээр оруулна.
Худалдан авалтын барааны код /Зураг 178 – ын (2) хэсэг/
Урамшууллын хүрээнд тухайн нэг бараанаас тодорхой нөхцөл заасан тоогоор худалдан авалт хийвэл урамшуулал олгох төрлийн урамшууллын барааг уг талбарт сонгож өгнө.
Худалдан авалтын тоо /Зураг 178 – ын (2) хэсэг/
Урамшуулал, идэвжхүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй барааны нөхцөлт тоо ширхэгийг оруулна.
Бэлгэнд олгох барааны код /Зураг 178 – ын (2) хэсэг/
Урамшуулалд хамрагдсан барааны худалдан авалт нөхцлийг хангавал бэлэг болгож өгөх барааг уг талбарт сонгож өгнө.
Бэлгэнд олгох тоо /Зураг 178– ын (2) хэсэг/
Бэлэг хэлбэрээр өгөх барааны тоо ширхэгийг уг талбарт оруулна.
  • Харилцагч табд Доод дээд хязгаарын нөхцөлт Activation идэвхжүүлэлтэнд хамрагдах харилцагчийг сонгож өгнө. Харилцагч табд оруулах мэдээллийн тайлбарыг доорх хүснэгтээс харна уу.
Зураг 217. Activation идэвхжүүлэлт – Харилцагч таб
Хүснэгт 65. Cumulative идэвхжүүлэлт – Харилцагч табд харилцагчийг сонгох
Талбар
Тайлбар
Төрөл /Зураг 179 – ийн (1) хэсэг/
“Бүх харилцагч”, “Харилцагч” сонголтоос сонгоно. A. Бүх харилцагч: Тухайн идэвхжүүлэлт бүх харилцагч хамрагдах бол уг сонголтыг сонгох ба уг сонголтыг сонгоход зөвхөн “Төлөвлөгөөний дүн” нүдний мэдээллийг оруулах боломжтой. B. Харилцагч: Нэг болон тухайлсан харилцагчдыг сонгох бол уг сонголтыг сонгох ба “Утга” болон “Төлөвлөгөөний дүн” нүдний мэдээллийг оруулах боломжтой болно.
Харилцагч /Зураг 179 – ийн (1) хэсэг/
Төрөл баганад “Харилцагч” төрлийг сонгоход уг талбарт идэвхжих ба уг талбарт тухайн урамшуулалд хамрагдах харилцагчийг сонгоно. Уг талбарын мэдээллийг сонгоход 1) Харилцагчийн код, 2) Харилцагчийн нэр талбарын мэдээлэл бөглөгдөнө.
Төлөвлөгөөний дүн /Зураг 179 – ийн (2) хэсэг/
Төлөвлөгөөний дүн нүдэнд оруулах дүн нь ХЭЛБЭРҮҮД табын барааны доод дээд хязгаарын дүнг оруулсан хязгаарын дотор байна.
POSM %, POSM дүн /Зураг 179- ийн (1) хэсэг/
Уг 2 талбар General POSM урамшууллыг үүсгэхэд идэвхжинэ. Уг талбарт харгалзан General POSM урамшууллын тооцох хувь, дүнг оруулна.
  • БУСАД табд идэвхжүүлэлт табд POSM-ийн урамшууллын барааг сонгож өгнө. Уг табд бараа оруулсны дараа Зураг 218 – ын (1) хэсгийн “Бусад” чекийг сонгосон байна.
Зураг 218. Activation идэвжхүүлэлт – Бусад таб
  • БҮТЭЭГДЭХҮҮН табд урамшуулалд олгох барааг сонгоно. Барааны код баганад барааг сонгоход “Барааны код”, “Барааны нэр”, “Идэвхжүүлэлтийн барааны үнэ” баганын мэдээлэл бөглөгдөх ба тухайн сонгож буй бараанд нэмэлт тэмдэглэгээ, тайлбар шаардлагатай бол “Тайлбар” баганад тайлбарыг оруулна.
Зураг 219. Идэвхжүүлэлт бүртгэх цонх – Бүтээгдэхүүн таб
  • Зураг табд урамшууллын танилцуулгын зурган мэдээллийг оруулна. Зурган танилцуулгыг оруулахдаа Зураг табын /Зураг 182/ (1) хэсэгт үзүүлсэн “Зураг сонгох/Хадгалах” товчийг дарж зургийг хуулахад (2) хэсэгт харагдана.
Зураг 220. Cumulative идэвхжүүлэлт – Зураг табд мэдээллийг оруулна.
  • ХЭЛБЭРҮҮД, ХАРИЛЦАГЧИД, БУСАД, БҮТЭЭГДЭХҮҮН, Зураг табд Activation идэвхжүүлэлтийн мэдээллийг оруулсны дараа Зураг 182 – ийн (3) хэсгийн Төлөв нүдний “Бүртгэж байна” төлөвийг “Баталсан” төлөвт оруулан ХАДГАЛАХ товчийг дарснаар Activation идэвхжүүлэлт үүснэ.
2.2.1.2.2 Activation идэвхжүүлэлт – Төлөвлөгөөт дүнт /Targeted/ Activation идэвхжүүлэлт үүсгэх
  1. Шинэ төлөвлөгөөт дүнт Activation идэвхжүүлэлт үүсгэхдээ “Идэвхжүүлэлт бүртгэх” цонхны зүүн доор байрлах функционал товчноос НЭМЭХ товчийг дарж “Идэвхжүүлэлт бүртгэх” цонхны ХЭЛБЭРҮҮД табд Activation хэлбэрийг сонгож, “Идэвхжүүлэлтийн дүн” нүдэнд урамшууллын дүнг оруулан ХАРИЛЦАГЧИД табд шилжиж мэдээллийг оруулна.
  2. ХАРИЛЦАГЧИД табын мэдээллийн “Төрөл” нүднээс бүх харилцагч, харилцагч сонголтоос сонгоно. “Төлөвлөгөөний дүн” нүдэнд төлөвлөгөөт борлуулалтын дүнг оруулна.
Зураг 221. Activation идэвхжүүлэлт – Харилцагч таб
Хүснэгт 66. Cumulative идэвхжүүлэлт – Харилцагч табд харилцагчийг сонгох
Талбар
Тайлбар
Төрөл /Зураг 183 -ийн (1) хэсэг/
“Бүх харилцагч”, “Харилцагч” сонголтоос сонгоно. A. Бүх харилцагч: Тухайн идэвхжүүлэлт бүх харилцагч хамрагдах бол уг сонголтыг сонгох ба уг сонголтыг сонгоход зөвхөн “Төлөвлөгөөний дүн” нүдний мэдээллийг оруулах боломжтой. B. Харилцагч: Нэг болон тухайлсан харилцагчдыг сонгох бол уг сонголтыг сонгох ба “Утга” болон “Төлөвлөгөөний дүн” нүдний мэдээллийг оруулах боломжтой болно.
Харилцагч /Зураг 183 – ийн (1) хэсэг/
Төрөл баганад “Харилцагч” төрлийг сонгоход уг талбарт идэвхжих ба уг талбарт тухайн урамшуулалд хамрагдах харилцагчийг сонгоно. Уг талбарын мэдээллийг сонгоход 1) Харилцагчийн код, 2) Харилцагчийн нэр талбарын мэдээлэл бөглөгдөнө.
Төлөвлөгөөний дүн /Зураг 183 -ийн (2) хэсэг/
Төлөвлөгөөний дүн нүдэнд оруулах дүн нь ХЭЛБЭРҮҮД табын барааны эхлэх, дуусах дүнг оруулсан хязгаарын дотор байна. Төлөвлөгөөт дүнт Activation-д доод, дээд хязгаарыг оруулахгүй.

3. БУСАД табд POSM –ийн барааг оруулж өгч, Зураг табд идэвхжүүлэлтийн мэдээллийг оруулсны дараа Төлөв нүдний “Бүртгэж байна” төлөвийг “Баталсан” төлөвт оруулан ХАДГАЛАХ товчийг дарснаар Төлөвлөгөөт дүнт идэвхжүүлэлт үүснэ.

2.2.1.2.3 Activation идэвхжүүлэлт – Бараа олгох Activation идэвхжүүлэлт үүсгэх
1. Шинэ бараа олгох Activation идэвхжүүлэлт үүсгэхдээ “Идэвхжүүлэлт бүртгэх” цонхны зүүн доор байрлах функционал товчноос НЭМЭХ товчийг дарж “Идэвхжүүлэлт бүртгэх” цонхны Зураг 184 – ийн (1), (2) хэсгийн мэдээллийг оруулна.
Зураг 222. Идэвхжүүлэлт бүртгэх - Бараа олгох Activation идэвхжүүлэлт

Зураг 222- ийн (1) хэсгийн мэдээллийг оруулж, “Идэвхжүүлэлтийн хэлбэр” нүдэнд Activation хэлбэрийг сонгосны дараа (2) хэсэгт уг урамшууллын хүрээнд борлуулалт хийх болон бэлгэнд өгөх барааг сонгож, тоо ширхэгийг оруулна. Оруулах мэдээллийн тайлбарын доорх хүснэгтээс харна уу.

Хүснэгт 67.

Талбар
Тайлбар
Худалдан авалтын дугаар /Зураг 184 – ын (2) хэсэг/
Урамшууллын хүрээнд хамрагдаж байгаа барааг сонгоно. Уг нүдний мэдээллийг сонгоход 1) Худалдан авалтын барааны код, 2) Барааны нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө.
Худалдан авалтын тоо /Зураг 184 – ын (2) хэсэг/
Тухайн урамшуулалд хамрагдаж буй борлуулах барааны тоог оруулна. Жишээ нь 100ш бараа борлуулах ёстой.
Бэлгийн олгох барааны код /Зураг 184 – ын (2) хэсэг/
Худалдан авалтын барааны код нүдэнд сонгогдсон барааны тооны нөхцлийг хангахад олгогдох бэлэг болгох барааг уг нүдэнд сонгоно.
Бэлгэнд олгох тоо /Зураг 184 – ын (2) хэсэг/
Уг идэвхжүүлэлтийг нөхцлийг хангахад бэлгэний бараанаас хэдэн ширхэг өгөхийг уг нүдэнд оруулж өгнө.

2.2.2 Захиалга хийх

2.2.2.1 Харилцагчийн мэдээлэл шалгах/АВЛАГА ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Зураг 223.
2.2.2.2 Барааны мэдээлэл шалгах/ ҮЛДЭГДЭЛ КВОТ
Зураг 224.
2.2.2.3 Борлуулалтын захиалга хийх
Зураг 225.
Зураг 226.

2.2.3 Хөнгөлөлт урамшуулал ашиглах

Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалга харилцагчаас авахдаа урамшуулалд хамрагдсан харилцагчид хамаарах урамшууллын танилцуулах, урамшууллын урьдчилсан сонголтыг хийх, урамшууллын төрлөөс шалтгаалан урамшуулалт хөнгөлөлт олгох үйлдэл UltimateERP Desktop болон таблет дээр хэрхэн хийгдэх зааварчилгааг энэ хэсгээс харах боломжтой.

2.2.3.1 идэвхжүүлэлт үүсгэх

Идэвхжүүлэлт цонхонд Cumulative, Activation, Geneal POSM идэвхжүүлэлтийг үүсгэнэ.
UltimateERP систем дээр

ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Код
Борлуулалтын менежмент
Борлуулалт
Идэвхжүүлэлт
Идэвхжүүлэлт бүртгэх
LG30009

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Харилцагч, Бараа, POSM –ийн барааны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

1. Уг цонхонд Cumulative, Activation, General POSM идэвхжүүлэлт бүртгэнэ.
2. Уг цонхонд бүртгэсэн идэвхжүүлэлтийг таблет дээр ашиглагдана.

Зураг 227. Идэвхжүүлэлт бүртгэх

2.2.3.1 Cumulative

Уг цонхонд харилцагчийн хуримтлуулсан бонусыг авлагаас нь тооцох буюу авлагаар авах үйлдэл хийгдэнэ.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагчид зориулсан эсвэл тухайн харилцагч хамаарах урамшуулал бүртгэгдсэн байна.

Десктоп дээр урамшуулал сонгох үйл явцын тайлбар:

Зураг 228.

2.2.4 Захиалга хадгалах

Тухайн харилцагчаас захиалга авч хадгална.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагч дээр захиалах барааны тоо ширхэг, хөнгөлөлт урамшуулал авсан байна.

Цонхны тайлбар:

2.2.4.1 Үнийн дүн /Хөнгөлөлт шалгах

Зураг 229.
2.2.4.2 Төлбөрийн хэлбэр шалгах
Зураг 230.
2.2.4.3 Захиалга хадгалах
Зураг 231.

2.2.5 Нэмэлт захиалга

Зураг 232.

2.2.6 Захиалга хүчингүй болгох

Харилцагчийн захиалгыг хүчингүй болгох үйлдэл хийнэ.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагч дээр захиалах барааны тоо ширхэг, хөнгөлөлт урамшуулал авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 233.
Зураг 234.