Hi. How can we help?

2.1.1.1 Мэдээ цэс

Таблет дээр хийгдсэн захиалга, борлуулалт, түгээлттэй холбоотой өөрчлөлтийн мэдэгдлэл, UltimateERP систем дээр хийгдсэн хариу үйлдлийн /UltimateERP систем дээр захиалгыг баталгаажуулах гэх мэт / мэдэгдэл уг цонхонд харагдана.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Захиалга, түгээлт, орлоготой холбоотой төлөв өөрчлөгдсөн үйлдэл хийгдсэн байх ба мэдээлэл солилцлох буюу мэдээлэл илгээх, мэдээлэл татах үйлдэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

2.1.1.2 Урамшуулал цэс

Харилцагчидтай холбоотой зарлагдсан, хэрэгжиж буй урамшууллын хөтөлбөрийн мэдээллийг энэ цонхноос харна.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

UltimateERP системийн Идэвхжүүлэлт бүртгэх цонхонд урамшууллыг бүртгэж, холбогдох харилцагчид хамааруулсан байна.

Цонхны тайлбар:

2.1.1.3 Лавлагаа цэс

Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон ялгаатай лавлагаатай.

Лавлагаа цэсний мэдээлэл нь “Мэдээлэл татах” үйлдэл хийгдээгүй үед тухайн таблет дээр хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл ба мэдээлэл татаж, илгээснээр мэдээлэл шинэчлэгдэнэ.

Цонхны тайлбар:

Зураг 87. Лавлагаа цонх

Авлагын лавлагаа

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Борлуулалт хийгдсэн ба мөн Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлээрх борлуулалтын лавлагаа, үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

Авлагын лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 88 Авлагын лавлагаа

Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Борлуулалт хийгдсэн байна.

Авлагын лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 89. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа
Бүтээгдэхүүн борлуулалтын лавлагаа

Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 90. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын лавлагаа

Хөрөнгийн лавлагаа

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

Хөрөнгийн лавлагаа цонхны тайлбар:

Зураг 91. Хөрөнгийн лавлагаа

2.1.1.4 Харилцагч цэс

Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. Мөн маршрутын бус харилцагчаас барааны буцаалт, авдар шилний буцаалт, хөрөнгийн хүсэлт авах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2. Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 92. Мэдээ цэс
Зураг 93. Харилцагч цэс – Харилцагч цонх
Зураг 94. Харилцагч цэс – Үндсэн таб цонх

2.1.1.5 Захиалга цэс

Захиалга цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалга, хөрөнгийн хүсэлт болон захиалгын нэгтгэлийн мэдээллийг харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарь дахь харилцагчаас борлуулалтын захиалга болон хөрөнгө байршуурлах хүсэлт харилцагчаас авсан байх ба уг захиалга болон Бараа буцаалтын хүсэлт, Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө байршуулах хүсэлт харгалзан Захиалга цонхны “Захиалга” таб болон “Хүсэлт” таб хэсэгт харагдана.

Цонхны тайлбар:

Зураг 109. Мэдээ цэс
Зураг 110. Захиалга цэс – Захиалга цонх

2.1.1.6 Бараа цэс

Тухайн худалдааны төлөөлөгчид тохируулж өгсөн барааны мэдээлэл уг цэсэнд нэвтэрч харна.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. UltimateERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд харагдах загварыг үүсгэж хадгалсан байна.
2. UltimateERP системийн ХТ –ийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамаарах барааны харагдах загварыг тохируулж өгсөн байна.

Цонхны тайлбар:

2.1.2 Мэдээлэл татах-Таблет

2.1.2.1 Мэдээлэл татах үйлдэл

Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалгыг таблет дээр өөрийн эрхээр нэвтрэн үндсэн дэлгэцийн дээд хэсэгт харагдах тэмдэг дээр дарж мэдээлэл татна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 117. Дэлгэрэнгүй цэс – мэдээлэл татах, илгээх, гарах

2.1.3 Захиалга хийх

2.1.3.1 Харилцагчийн мэдээлэл шалгаж/ АВЛАГА ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалгыг таблет дээр өөрийн эрхээр нэвтрэн үндсэн дэлгэцийн доод хэсэгт харагдах 7 хоногт аяллын хуваарийн дагуу хуваарилагдсан харилцагчаас борлуулалтын захиалга авна. Худалдааны төлөөлөгчийн таблет дээр хийгдэх захиалга нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Ultimate ERP системийн аяллын хуваарийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчийн аяллын хуваарь 7 хоногийн өдрүүдээр тохируулагдсан байх шаардлагатай.

Цонхны тайлбар:

Зураг 118. Борлуулалтын захиалга хийх
Зураг 119. Борлуулалтын захиалга хийх
Зураг 120. Борлуулалтын захиалга хийх

2.1.3.2 Барааны мэдээлэл шалгах/ҮЛДЭГДЭЛ КВОТ

Худалдааны төлөөлөгч аялалын хуваарийн дагуу захиалга авах үйлдэл хийхэд Тухайн харилцагч руу орно захиалгах барааг шүүлтээр хайн сонгох ба барааны үлдэгдэл квотыг харах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Ultimate ERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчийн захиалга хийх барааг тохируулагдсан байх шаардлагатай.

Цонхны тайлбар:

Зураг 121. Борлуулалтын захиалга хийх
2.1.3.3 Захиалга үүсгэх Худалдааны төлөөлөгч захиалга үүсгэхдээ аяллын хуваарь дээрээс харилцагч бүрт нэвтэрч захиалга үүсгэнэ.

Цонхны тайлбар:

Зураг 122. Тоо ширхэг оруулах
2.1.3.4 Захиалга хуулах Худалдааны төлөөлөгчийн захиалга хүчингүй болсон тохиолдолд тухайн захиалгыг Хуулах товч дарснаар өмнө үүссэн захиалгын тоогоор дахин захиалгыг илгээх үйлдэл хийгдэнэ.

2.1.4 Хөнгөлөлт урамшуулал ашиглах

2.1.4.1 Cumulative
Уг цонхонд харилцагчийн хуримтлуулсан бонусыг авлагаас нь тооцох буюу авлагаар авах үйлдэл хийгдэнэ.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагчид зориулсан эсвэл тухайн харилцагч хамаарах урамшуулал бүртгэгдсэн байна.

Таблет дээр урамшуулал сонгох үйл явцын тайлбар:

Зураг 127. Урамшуулал цонх

2.1.4.2 Activation

Урамшууллын хүрээнд тухайн нэг бараанаас тодорхой нөхцөл заасан тоогоор худалдан авалт хийвэл урамшуулал олгох үйлдэл хийгдэнэ.

Зураг 131. Захиалга цонхонд нэвтрэхдээ урамшуулал
Урамшууллын барааны тоо ширхэгийг оруулан гарах дүн /Зураг 202 – ийн (1) хэсэг/ нь боломжит баганад харагдах дүн буюу урамшууллын дүнгээс /Зураг 202 -ийн (2) хэсэг/ хэтрэхгүй байна.
Хүснэгт 73. Урамшууллын танилцуулга цонхны баганы тайлар
Талбар
Тайлбар
Борлуулалт /Зураг 130/
Тухайн идэвхжүүлэлтийн хугацааны харилцагчийн хийсэн борлуулалтын дүн
Төлөвлөгөө /Зураг 130/
Идэвхжүүлэлтийн харилцагчийн хүрэх ёстой төлөвлөгөөт борлуулалтын дүн.
Дутуу /Зураг 130/
Борлуулалт болон Төлөвлөгөөт дүн хоёрын зөрүү харагдана. Хэрэв борлуулалт нь төлөвлөгөөт дүнгээс их байвал 0 утгатай харагдана.
Урамшуулал /Зураг 130/
Урамшууллын нэр харагдана.
Боломжит /Зураг 130/
Урамшууллын дүн харагдана.

Алдаатай үйлдлийн анхааруулга:

Алдааны мэдээлэл
Тайлбар
1
Авсан дүн нийт дүнгээс хэтэрч байна
Урамшуулалд авах гэж барааны дүн боломжит буюу олгогдох урамшууллын дүнгээс хэтэсрсэн үед анхааруулах мэдэгдэл. Уг мэдэгдэл гарсан үед боломжит буюу урамшууллын дүнтэй тэнцүү эсвэл бага хэмжээтэй дүнд хүргэх тоо ширхэгийг оруулсны дараа хаагдах боломжтой болно.
Хүснэгт 74. Урамшуулал цонхны тайлбар
Талбар
Тайлбар
Харилцагч /Зураг 203- ийн (1) хэсэг/
Тухайн урамшуулалт хамаарах буюу захиалга хийж буй харилцагчийн нэр харагдана.
Урамшууллын хэлбэр /Зураг 203 – ийн (2) хэсэг/
“Cumulative”, “Activation”, “General POSM” гэсэн идэвхжүүлэлтийн хэлбэрүүд таб цонхууд харагдах ба нэр дээр дарж тухайн таб цонхонд шилжинэ.
Идэвхжүүлэлтийн мэдээлэл /Зураг 203 – ийн (3) хэсэг/
Бусад, Авлага, Бараагаар гэсэн урамшуулал олгох төрлийн мэдээлэл, түүний огноо, төлөвийн мэдээлэл харагдана.
Урамшууллын шалгуур /Зураг 203 – ийн (4) хэсэг/
Урамшууллын шалгуурын нөхцлүүд харагдана. Тухайн шалгуур дээр дарж зүүн гар тийш чирэхэд Зураг 203 – ийн (5) хэсэгт үзүүлсэн “Бараа”, “Авлага”, “Бусад” гэсэн урамшуулал олгох хэлбэр харагдана.
Урамшуулал олгох хэлбэр /Зураг 203 – ийн (5) хэсэг/
Худалдааны төлөөлөгч “Бараа”, “Авлага”, “Бусад” гэсэн урамшуулал олгох хэлбэрээс тухайн харилцагчид урьдчилсан сонгож өгнө.

2.1.5 Харилцагчийн хүсэлт

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас захиалга авахаас гадна Бараа, авдар шил буцааллтын хүсэлт, хөрөнгө байршуулах хүсэлт авах боломжтой.

2.1.5.1 Барааны буцаалтын хүсэлт

Уг цонхноос маршрутын бус харилцагчаас, эсвэл зөвхөн дахин бараа буцаалтын хүсэлт авах бол уг цэсээр дамжин бүртгэх боломжтой. Буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана.

Зураг 152. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх
Зураг 153. Бараа буцаалтын хүсэлт – Барааны жагсаалт цонх
Зураг 154. Бараа буцаалтын хүсэлт – Буцаах барааг сонгох
Зураг 154. Бараа буцаалтын хүсэлт – Буцаах барааг сонгох

2.1.5.2 Авдар буцаалтын хүсэлт

Уг цонхноос зөвхөн харилцагчаас Авдарын буцаалт авах эсвэл маршрутын бус харилцагчаас авдарын буцаалт авах бол уг цэсээр дамжин хийнэ.

Авдарын буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана

Зураг 159. Авдар буцаалтын хүсэлт-Тоо оруулах

2.1.5.3 Солионы хүсэлт


Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалга авах цонхноос харилцагчаас Солионы хүсэлт авах хийх боломжтой. Солионы хүсэлт бүртгэснээр түгээгч тухайн харилцагчийг солио өгөх хүсэлтийг харах боломжтой.

2.1.5.4 Хөрөнгийн хүсэлт

Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалга авах цонхноос харилцагчаас Хөрөнгийн хүсэлт авах боломжтой. Харилцагчаас авсан хөрөнгийн хүсэлтийг “Хөрөнгийн хүсэлт” цонхонд шийдвэрлэнэ.

2.1.6 Захиалга хадгалах

Тухайн харилцагчаас захиалга авч хадгална.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагч дээр захиалах барааны тоо ширхэг, хөнгөлөлт урамшуулал авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 169. Борлуулалтын захиалга хадгалах
2.1.6.1 Үнийн дүн шалгах
Зураг 170. Борлуулалтын захиалга цонх

2.1.6.2 Хөнгөлөлт шалгах

2.1.6.3 Захиалга хадгалах

2.1.7.1 Захиалга илгээх тайлбар

Худалдааны төлөөлөгч захиалга авсны дараа өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр мэдээллийг заавал илгээнэ. Мэдээллийг илгээснээр таблет дээр хийгдсэн үйлдлийг мэдээлэл, команд сервер болон системд илгээгдэнэ. Захиалга илгээх үйлдэл нь автомат биш учир заавар илгээх товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ.

Худалдааны төлөөлөгч таблет дээрээс захиалгыг илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3–д ашиглагдана.

Захиалга илгээхдээ нэг захиалга аваад илгээж болох ба эсвэл бүх захиалгыг авсны дараа илгээх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч хэдэн удаа ч мэдээллийг илгээх боломжтой. Хэрэв мэдээлэл илгээхгүй бол тухайн захиалга авсан мэдээлэл нь таблет дээр хадгалагдах боловч мэдээлэл сервер болон системд автоматаар очихгүйг анхаарна уу!.

2.1.7.2 Захиалга илгээх үйлдэл

Худалдааны төлөөлөгч захиалга үүсгэсний дараа 2 янзаар захиалга илгээх боломжтой.

Зураг 176. Борлуулалтын захиалга илгээх

2.1.8 Нэмэлт захиалга

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас захиалга авсны дараа мэдээлэлийг илгээхээс өмнө захиалгыг засах боломжтой.

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Тухайн харилцагч дээр захиалах барааны тоо ширхэг, хөнгөлөлт урамшуулал авсан байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 178. Борлуулалтын захиалга цонх
Зураг 179. Борлуулалтын захиалга цонх

2.1.9 Мерчант захиалга-ХТ

Харилцагч захиалга илгээснээр Худалдааны төлөөлөгчийн таблетны Мэдээ цэсэнд захиалга орж ирснээр Худалдааны төлөөлөгч уг захиалгын илгээх боложтой олно.