Hi. How can we help?

Харилцагчийн ангилалын бүртгэлийг уг цонхонд хийх ба уг цонхны бүртгэл харилцагчийн бүртгэл цонхонд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Харилцагч
Харилцагчийн ангилал
AR10001

Цонхны тайлбар:

1. Харилцагчийн ангилалын бүртгэл жагсаалт хэлбэрээр харагдана.
2. Уг цонхонд харилцагчийн ангилалыг шинээр бүртгэх, устгах, Ангилалын кодоос бусад мэдээллийг өөрчлөн хадгалах үйлдэл хийгдэнэ.
3. Шинэ харилцагчийн ангилалыг БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарт мэдээллийг оруулах зарчмаар бүртгэнэ.

Зураг 65. Харилцагчийн ангилал
Хүснэгт 39. Харилцагчийн ангилал цонх – БҮРТГЭЛ ХИЙХ талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Ангилалын код /Зураг 65 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн ангилалын кодыг оруулна. Ангилалын код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Ангилалын нэр /Зураг 65- ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн ангилалын нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгтийг оруулах боломжтой.
Борлуулалтын гүйлгээ хийх үед компани хоорондын гүйлгээ үүсгэх эсэх /Зураг 65 – ийн (1) хэсэг/
Уг чекийг сонгосон харилцагчийн ангилалд байх харилцагч хооронд борлуулалтын гүйлгээ үүсгэх боломжтой болно.
Уг цонхонд шинэ харилцагчийн үндсэн мэдээлэл, харилцагчийн ангилал, хамаарах зон, үнийн төрөл, захиалга боловсруулах систем, банкны мэдээлэл зэргийг бүртгэж, тохируулж өгнө.

Ultimate ERP систем дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Борлуулалт
Түгээгч
Харилцагч
AR10002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Харилцагчийн ангилал, салбарын төрөл, захиалгын төрөл, төлбөрийн хэлбэр, захилга боловсруулах систем, зоны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 66. Харилцагч цонх – БҮРТГЭЛ ХИЙХ таб
Хүснэгт 40. Харилцагч цонх – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Код /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Шинээр бүртгэж буй харилцагчийн кодыг оруулна. Шинээр бүртгэж буй харилцагчийн мэдээллийг хадгалсны дараа “Код” нүдний мэдээллийг өөрчлөх боломжгүйг болохыг анхаарна уу!.
НӨАТ төлөгч эсэх /Зураг 66-ын (1) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй харилцагч НӨАТ төлөгч бол уг чекийг чеклэнэ.
Төрөл /Зураг 66-ын (1) хэсэг/
“Хувийн”, “Түрээсийн” гэсэн сонголтоос сонгоно.
Овог /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Хэрэв шинэ харилцагч хувь хүн бол уг нүдэнд овгийг бичнэ.
Нэр /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Хувь хүн бол хүний нэр, байгууллага бол байгууллагын нэрийг оруулна.
Регистр # /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Хэрэв хувь хүн хувь хүний регистр, байгууллага бол байгууллагын регистрийг оруулна.
Ангилал /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Хамаарах харилцагчийн ангилалыг зааж өгнө.
Тухайн харилцагч ПОС борлуулалт НӨАТ-тэй /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагч UltimatePOS ашигладаг эсэх, НӨАТ-тэй ПОС-ын борлуулалт хийдэг бол уг чекийг сонгоно.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
“Бэлэн”, “Зээл” төлбөрийн төрлийг сонгож өгнө.
Утас 1 /Зураг 66-ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн утасны дугаарыг оруулна.
Гэрээний № /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчтай байгуулсан гэрээний дугаарыг оруулна.
Гэрээний % /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Гэрээний хувийг тоогоор оруулна.
Итгэмжлэгдсэн хүн /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн төлөөлөгчийн нэрийг оруулна.
Хаяг /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн хаягийг оруулна
Нэмэлт /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл бүртгэх шаардлагатай нэмэлт мэдээлээл, тэмдэглэгээг оруулна.
Харилцагчийн захиалга зөвшөөрлийг автоматаар олгоно /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн захиалга зөвшөөрлийг автоматаар олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Харилцагчийн захиалга ачилт хийх зөвшөөрлийг автоматаар олгоно. /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн захиалга ачилт хийх зөвшөөрлийг автоматаар олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Хамтран ажиллаж эхэлсэн /Зураг 66-ын (1) хэсэг/
Бүртгэж буй харилцагчтай хамтран ажиллаж эхэлсэн огноог оруулна.
Үндсэн харилцагч /Зураг 66 -ын (1) хэсэг/
Тухайн харилцагчийн үндсэн толгой компани, харилцагчийн мэдээллийг оруулна.
Зураг 67. Харилцагч цонх – ДЭЛГЭРЭНГҮЙ таб
Хүснэгт 41. Харилцагч цонх – ДЭЛГЭРЭНГҮЙ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Салбарын төрөл /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагч хамаарах салбарын төрлийг сонгож өгнө.
Захиалгын төрөл /Зураг 67- ийн (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Хөдөлгөөний борлуулалт”, “Хотын бөөний төв”, “VAN-ын борлуулалт” төрлөөс сонгож өгнө.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
“Зээл”, “Бэлэн” гэсэн сонголтоос сонгоно.
Захиалга боловсруулах систем /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагчийн хамаарах захиалга боловсруулах системийг сонгож тохируулж өгнө.
Харилцагчийн ангилал /Зураг 67- ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах ангилалыг сонгож өгнө.
Зоны мэдээлэл /Зураг 67- ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах зоныг сонгож өгнө.
Үнийн төрөл /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах үнийг төрлийг сонгож өгнө.
Төрлийн хуваарь /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Төрлийн хуваарийг сонгоно.
Хөнгөлөлт бэлэн /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Бэлнээр худалдан авалт хийдэг ба уг худалдан авалтанд хөнгөлөлт эдэлдэг бол хувийг оруулж өгнө.
Хөнгөлөлт зээл /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Зээлээр худалдан авалт хийдэг ба уг худалдан авалтанд хөнгөлөлт эдэлдэг бол хувийг оруулж өгнө.
Гэрээний № /Зураг 67- ийн (1) хэсэг/
Харилцагчтай байгуулсан гэрээний дугаарыг оруулна.
Гэрээний % /Зураг 67 – ийн (1) хэсэг/
Гэрээний хувийг тоогоор оруулна.
Зураг 68. Харилцагч цонх – БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ таб

Хүснэгт 42. Харилцагч цонх – БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ таб

Талбар
Тайлбар
Банк /Зураг 68 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагчийн банкыг сонгож өгнө.
Дансны нэр /Зураг 68- ийн (1) хэсэг/
Дансны нэр буюу харилцагчийн банкны бүртгэлийн нэрийг оруулна.
Дансны дугаар /Зураг 68 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн банкны дансны дугаарыг оруулна.
Харилцагчийн лавлагаа цонхноос идэвхтэй болон идэвхгүй харилцагчийн мэдээллийг харах боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Харилцагч
Харилцагчийн лавлагаа
AR20014

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 69. Харилцагчийн лавлагаа цонх
Нийлүүлэгчийн төрлийн бүртгэлийг уг цонхонд хийх ба уг цонхны бүртгэл Нийлүүлэгчийн бүртгэл цонхонд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Нийлүүлэгч
Нийлүүлэгчийн төрөл
AP10008

Цонхны тайлбар:

Зураг 70. Нийлүүлэгчийн төрөл

Хүснэгт 43. Нийлүүлэгчийн төрөл – БҮРТГЭЛ ХИЙХ талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Төрлийн код /Зураг 70 – ын (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн төрлийн кодыг оруулна. Төрлийн код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Төрлийн нэр /Зураг 70 – ын (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн төрлийн нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгтийг оруулах боломжтой.
Нийлүүлэгчийн ангилалын бүртгэлийг уг цонхонд хийх ба уг цонхны бүртгэл Нийлүүлэгчийн бүртгэл цонхонд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Нийлүүлэгч
Нийлүүлэгчийн ангилал
AP10001

Цонхны тайлбар:

Зураг 71. Нийлүүлэгчийн ангилал цонх
Хүснэгт 44. Нийлүүлэгчийн ангилал – БҮРТГЭЛ ХИЙХ талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Ангилалын код /Зураг 71- ын (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн ангилалын кодыг оруулна. Ангилалын код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Ангилалын нэр /Зураг 71- ын (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн ангилалын нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгтийг оруулах боломжтой.
Төрөл /Зураг 71- ын (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн төрөл цонхонд хийгдсэн бүртгэлээс нийлүүлэгчийн ангилалд хамаарах нийлүүлэгчийн төрлийг сонгож өгнө.
Нийлүүлэгч цонхонд бараа бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлэгч болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгчээр хариуцагчийн бүртгэлийг хийнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Нийлүүлэгч
Нийлүүлэгч
AP10002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Нийлүүлэгчийн ангилал, Улс, Аймаг/хот-ын бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 72. Нийлүүлэгч цонх – БҮРТГЭЛ ХИЙХ таб

Хүснэгт 45. Нийлүүлэгч цонх – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Код /Зураг 72- ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн кодыг оруулна. Нийлүүлэгчийн код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Нэр /Зураг 72- ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн нэр буюу нэршлийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгтийг оруулах боломжтой.
Захирлын нэр /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгч талын үндсэн хариуцагч буюу захирлын нэрийг оруулна.
Ангилал /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн ангилалыг “Нийлүүлэгчийн ангилал” цонхны бүртгэлээс сонгож өгнө.
Улс /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн харьяалагдах улсыг сонгож өгнө.
Аймаг/Хот /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн харьяалагдах аймаг, хотыг сонгож өгнө.
Бүсчлэлийн код /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн харьяалагдах бүсчлэлийн кодыг оруулна.
УБГэрчилгээний дугаар /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаарыг оруулна.
НӨАТ-ын гэрчилгээний дугаар /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн НӨАТ төлөгчийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаарыг оруулна.
Захиалгыг нийлүүлэх цаг (Эхлэх – Дуусах): /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Захиалгыг биелүүлэх буюу нийлүүлэх эхлэх, дуусах хугацааг цагаар оруулна.
Захиалга хийх давтамж /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
“Тогтмол”, “Хуваарийн дагуу” сонголтоос сонгоно.
Буцаалтын захиалгыг урьдчилан мэдэгдэх хоног /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Буцаалт хийх захиалгыг урьдчилан мэдэгдэх хоногийг тоогоор оруулна.
Төлөв /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
“Идэвхтэй”, “Идэвхгүй” гэсэн төлөвөөс сонгоно. “Идэвхтэй” төлөвийг сонговол нийлүүлэгчийн бүртгэл бусад цонхонд ашиглагдах боломжтой болно. “Идэвхгүй” төлөвийг сонговол нийлүүлэгчийн бүртгэл нь Нийлүүлэгч цонхонд хадгалагдан үлдэх ба бусад цонхонд ашиглах боломжгүй байна.
Төлбөрийн нөхцөл /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Төлбөрийн нөхцөл нь төлбөр гүйцэтгэх давтамжийг ойлгох ба “Төлбөрийн нөхцөл” цонхонд бүртгэгдсэн нөхцлөөс сонгогдоно.
Хамтын ажиллагаатай /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Хэрэв хамтын ажиллагаатай нийлүүлэгч бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Гэрээг заавал байгуулах шаардлагатай /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Гэрээг заавал байгуулах шаардлагатай бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Мөнгө хүлээн авагчийн нэр /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Мөнгө хүлээн авагчийн нэрийг оруулна. Хэрэв мөнгө хүлээн авагч нь байгууллага бол байгууллагын нэрийг бичнэ.
Мөнгө хүлээн авагч регистр /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Мөнгө хүлээн авагчийн регистрийг оруулна. Хэрэв мөнгө хүлээн авагч нь байгууллага бол байгууллагын регистрийг оруулна.
LeadTime /Зураг 72 – ийн (1) хэсэг/
Мөнгө шилжүүлэх хугацааг оруулна.
Зураг 73. Нийлүүлэгч цонх – Дэлгэрэнгүй таб
Хүснэгт 46. Нийлүүлэгч – Дэлгэрэнгүй табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Холбоо барих /Зураг 73 – ын (2) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн хаяг, холбоо барих хүн, холбоо барих хүний утасны дугаар, факс, и-мэйлийн бүртгэлийн харгалзах талбаруудад бүртгэнэ.
Түрээсийн хувь /Зураг 73 – ын (2) хэсэг/
Товч дээр дарахад түрээсийн хувь оруулах цонх гарч ирэх ба уг цонхонд түрээсийн хувийг оруулна.
Тооцоо хийх хувь /Зураг 73 – ын (2) хэсэг/
Уг товч дээр дарахад тооцоо хийх хувь оруулах цонх гарч ирэх ба уг цонхонд тооцоо хийх хувийг бүртгэж өгнө.
Гэрээ /Зураг 73 – ын (2) хэсэг/
Банкны дансууд /Зураг 73 – ын (2) хэсэг/
Нийлүүлэгчийн тооцоо нийлэх банкны дансны бүртгэлийг хийнэ. Бүртгэлийг хийхдээ уг бичлэг дээр дарна.
Зураг 74. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн банкны дансууд цонх
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн банкны дансууд цонхонд тухайн нэг харилцагч дээр хэдэн ч банкны данс бүртгэх боломжтой.