Hi. How can we help?

Хэрэгсэлийн бүртгэл цонхонд Салбар, Гэрээт борлуулагчид ашиглуулдаг хэрэгслийн бүртгэл хийгддэг.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Ложистик менежмент
Ложистик
Бүртгэл
Хэрэгслийн бүртгэл
LG10012

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Компанийн бүртгэл хийгдсэн байна.

2. Өнгө, хэмжээний бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар: Цэнхэр арын өнгөтэй нүдний мэдээлэл заавал бөглөнө.
Зураг 32. Хөрөнгийн бүртгэл цонх
Хүснэгт 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Хэрэгслийн код /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Хэрэгслийн кодыг оруулна. Хэрэгслийн кодыг оруулж хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй болсны дараа өөрчлөх боломжгүй тул анхааралтай оруулна уу.
Хөрөнгийн төрөл /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Хөрөнгийн төрөлд бүртгэгдсэн төрлөөс сонгоно.
Загвар /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Тухайн хөрөнгийн загварыг оруулна.
Салбарын төрөл /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Бүртгэгдсэн салбарын төрлөөс сонгоно.
Төлөв /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
“Идэвхтэй”, “Идэвхгүй” төлөвөөс сонгоно. “Идэвхтэй” төлөвийг сонговол уг хөрөнгийн бүртгэл бусад цонхонд ашиглах боломжтой болгоно. “Идэвхгүй” төлөвийг сонгон хадгалахад тухайн хөрөнгийн бүртгэл уг цонхонд бүртгэл үлдэх боловч өөр цонхонд ашиглах боломжгүй болно.
Орж ирсэн /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Орж ирсэн огнооны бүртгэлийг хийнэ.
Хошууны тоо /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Тухайн бүртгэж буй хөрөнгийн хошууны тоог оруулна.
Бренд /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Тухайн хөрөнгийн брендийг оруулна.
Тэмдэглэл /Зураг 32 – ын (1) хэсэгт/
Тухайн хөрөнгөтэй холбоотой нэмэлт тэмдэглэл, мэдээллийг уг нүдэнд оруулна.
Харилцагч цонхонд борлуулалт хийх харилцагчийг бүртгэх, мэдээллийг өөрчлөх боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Санхүүгийн менежмент
Авлага
Бүртгэл
Харилцагч
AR10002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Харилцагчийн ангилалыг бүртгэсэн байна.
2. Төлбөрийн хэлбэр бүртгэгдсэн байна.
3. Түрээсийн төрөл бүртгэгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 33. Харилцагч бүртгэх цонх
Хүснэгт 16. Харилцагч – БҮРТГЭЛ ХИЙХ таб цонхны бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Код /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн кодыг оруулна. Уг нүдний мэдээллийг оруулж хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй болох тул анхааралтай оруулна уу.
Төлөв /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Төлөвийг чекэлсний дараа харилцагчийн мэдээллийг бусад цонхонд ашиглах боломжтой болно.
НӨАТ төлөгч эсэх /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Бүртгэж буй харилцагч НӨАТ төлөгч бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Төрөл /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
“Хувийн”, “Түрээсийн” сонголтоос сонгоно.
Овог /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Хэрэв харилцагч хувь хүн бол уг нүдэнд харилцагчийн овогийг оруулна. Төрөл нүдэнд “Хувийн” сонголтыг сонгоход Овог нүдний мэдээлэл бүртгэх боломжгүйгээр идэвхгүй байна.
Нэр /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Хувь хүн бол хүний нэр, компани бол компанийн нэрийг оруулна.
Регистр # /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Уг нүдэнд үсэг, тоо бүртгэх боломжтой тул иргэний болон ААН-ийн регистрийн дугаарыг оруулах боломжтой.
Ангилал /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах харилцагчийн ангилалын дугаарыг оруулна.
Майл /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Тухайн хөрөнгөтэй холбоотой нэмэлт тэмдэглэл, мэдээллийг уг нүдэнд оруулна.
Тухайн харилцагч ПОС борлуулалт НӨАТ-тэй эсэх чек /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагч нь ПОС-оор НӨАТ-тэй борлуулалт хийдэг бол уг сонголтыг хийнэ.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
“Бэлэн”, “Зээл” сонголтоос харилцагчтай төлбөр тооцоо хийх хэлбэрийг сонгоно.
Утас 1 /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчтай холбогдох утасны дугаарыг оруулна. Орон дугаар нэг нүдэнд орулуах боломжтой.
Гэрээний № /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчтай хийсэн гэрээний №-ыг оруулна.
Гэрээний % /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагчтай борлуулалтын %-ийг оруулна.
Итгэмжлэгдсэн хүн /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагч талаас хариуцах хүний мэдээллийг оруулна.
Данс /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн дансны дугаарыг оруулна.
Хаяг /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн хаягийг оруулна.
Нэмэлт /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн бүртгэл ороогүй, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг оруулна.
Харилцагчийн захиалга зөвшөөрлийг автоматаар олгоно /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн захилагын зөвшөөрлийг автоматаар олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Харилцагчийн захиалга ачилт хийх зөвшөөрлийг автоматаар олгоно /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн захиалга ачилт хийх зөвшөөрлийг автоматаар олгох бол уг сонголтыг чеклэнэ.
EOE /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Хамтран ажиллаж эхэлсэн /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Хамтран ажиллаж эхэлсэн огноог сонгож өгнө.
Үндсэн харилцагч /Зураг 33 –ийн (1) хэсэг/
Үндсэн харилцагчийг зааж өгнө
Зураг 34. Харилцагч – ДЭЛГЭРЭНГҮЙ таб цонх
Хүснэгт 17. Харилцагч – ДЭЛГЭРЭНГҮЙ таб цонхны бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Салбарын төрөл /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Бүртгэгдсэн салбарын төрлөөс сонгоно. Тухайн харилцагч харьяалагдах салбарын хамааруулж өгнө.
Захиалгын төрөл /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
“Түгээгчийн борлуулалт”, “Гэрээтийн борлуулалт”, “Хөдөөний борлуулалт”, “Хотын бөөний борлуулалт”, “VAN-ын борлуулалт” төрлөөс харилцагчийн харьяалагдах төрлийг сонгож өгнө.
Төлбөрийн хэлбэр /Зураг 34- ийн (1) хэсэг/
“Бэлэн”, “Зээл” төрлөөс сонгоно.
Захиалга боловсруулах систем /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн хамаарах захиалга боловсруулах системийг сонгож өгнө.
Харилцагчийн ангилал /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах ангилалыг сонгож өгнө.
Зоны мэдээлэл /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Харилцагчийн харьяалагдах зоныг хамааруулж өгнө. Уг зоны бүртгэл орсон маршруттай аяллын хуваарьтай Худалдааны төлөөлөгчийн захиалганд орж ирнэ.
Үнийн төрөл /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Тухайн харилцагчад ноогдох “Үнийн төрөл” –ийг сонгож өгнө.
Төрлийн хувь /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Бэлэн, Зээл төрлөөс хамаарч хөнгөлөх хувийг оруулж өгнө.
Хөнгөлөлт бэлэн % /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Бэлнээр төлбөр төлөхөд хөнгөлөх хувь хэмжээг оруулна.
Хөнгөлөлт зээл % /Зураг 34 – ийн (1) хэсэг/
Зээлээр төлбөрөө хугацаандаа төлөхөд хөнгөлөх хувь хэмжээг оруулна.
Зураг 35. Харилцагч – БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ таб цонхны бүртгэлийн талбарын тайлбар
Хүснэгт 18. Харилцагч – БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ табны оруулах мэдээллийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Банк /Зураг 35 – ын (1) хэсэг/
Харилцагчийн банкийг сонгож өгнө.
Дансны нэр /Зураг 35 – ын (1) хэсэг/
Дансны нэрийг оруулна. Банкинд бүртгэлтэй дансны нэртэй адил мэдээлэл оруулна.
Дансны дугаар /Зураг 35 – ын (1) хэсэг/
Сонгосон банкны дансны дугаарыг оруулна.
Зон гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, түгээлт хийх зорилгоор хувааж буй бүсчлэл юм. Уг бүртгэл нь маршрут зохиоход ашиглагдана. Мөн харилцагчийн бүртгэлд аль зонд хамаарахыг зааж өгдөг.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер Дата
Борлуулалт
Түгээгч
Зон
LG10001

Цонхны тайлбар:

Зураг 36. Зон бүртгэх цонх
Хүснэгт 19. Зон – ҮНДСЭН табны бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Зоны код /Зураг 36 – ын (1) хэсэг/
Зон кодыг оруулна. Зоны код нь хадгалсны дараа уг нүдний мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй болох тул анхааралтай оруулна уу.
Зоны нэр /Зураг 36 – ын (1) хэсэг/
Зоны нэрийг оруулна.
Идэвхтэй эсэх /Зураг 36 – ын (1) хэсэг/
Уг чекийг сонговол Зоны бүртгэл бусад цонхонд ашиглах боломжтой болно.
Салбарын төрөл /Зураг 36 – ын (1) хэсэг/
Тухайн зон харьяалагдах салбарын төрөл нүдний мэдээллийн сонгоход эхний нүдэнд төрлийн код, төрлийн нэр орно.
Зоны хаягийн бүртгэл /Зураг 36 – ын (1) хэсэг/
Тухайн зоны хаягийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг оруулна.
Маршрут гэдэг нь түгээлт хийх замын дараалал юм. Маршрутыг тухайн маршрутад хамаарах зонуудыг бүртгэх замаар үүсгэнэ. Маршрут цонхонд маршрут бүртгэх, үүсгэх, устгах удирдлагын үйлдлийг хийнэ. Уг цонх нь ҮНДСЭН ТОХИРГОО7 процессд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер Дата
Борлуулалт
Түгээгч
Маршрут
LG10007

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Зоны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 37. Маршрут цонх
Хүснэгт 20. Маршрутын бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Зоны код /Зураг 37 – ын (1) хэсэг/
Зон кодыг оруулна. Уг талбарын мэдээллийг сонгоход 1) Зоны код, 2) Зоны нэр талбарын мэдээлэл бөглөгдөнө. Зоны код нь хадгалсны дараа уг нүдний мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй болох тул анхааралтай оруулна уу.
Дараалал /Зураг 37 – ын (1) хэсэг/
Тухайн зоны дарааллыг гараас оруулна.
Нэмэлт /Зураг 37 – ын (1) хэсэг/
Маршрутад орж буй зонтой холбоотой шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, тэмдэглэгээг уг нүдэнд оруулна.
Хүснэгт 20. Маршрутын бүртгэлийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Түгээгчийн
Хэрэв бүртгэж буй маршрут нь Түгээгчийн буюу хот доторх борлуулалтад ашиглагдах маршрут бол уг сонголтыг “Төрөл” талбарт сонгоно.
Орон нутаг
Хэрэв бүртгэж буй маршрут нь Орон нутаг буюу Орон нутгийн борлуулалт, хүргэлтэд ашиглагдах маршрут бол уг сонголтыг “Төрөл” талбарт сонгоно.
Агуулах хооронд
Хэрэв бүртгэж буй маршрут нь Агуулах хооронд буюу салбаруудыг үлдэгдэлтэй болгох шилжүүлгэд ашиглагдах маршрут бол уг сонголтыг “Төрөл” талбарт сонгоно.
Жолоочийн бүртгэлд тухайн борлуулалтын түгээлт хийх жолоочийн бүртгэлийг хийнэ. Уг цонхонд бүртгэгдсэн жолоочийн мэдээлэл нь тээврийн хэрэгслийн бүртгэлд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер Дата
Борлуулалт
Түгээгч
Жолооч
LG10010

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Зоны бүртгэл хийгдсэн байна.
2. Салбарын төрлийн бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 38. Жолоочийн бүртгэл цонх
Хүснэгт 22. Жолоочийн бүртгэл – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Жолоочийн код /Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Жолоочийн кодыг оруулна. Уг оруулсан код нь хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй тул анхааралтай оруулна уу.
Овог, Нэр / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Жолоочийн овог нэрийг оруулна.
Ангилал / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Тухайн жолоочийн жолоо барих эрхийн ангилалыг оруулна. Нэгээс олон ангилал сонгох боломжтой.
Салбарын төрлийн дугаар / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Тухайн жолоочийн харьяалагдах салбарын төрлийг сонгож өгнө. Уг талбарын мэдээллийг сонгоход 1) Салбарын төрлийн дугаар, 2) Салбарын төрлийн нэр талбар бөглөгдөнө.
Регистр / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Жолоочийн регистрийн дугаарыг оруулна.
Утас / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Жолоочийн утсыг оруулна.
Нэмэлт / Зураг 38 –ын (1) хэсэг/
Нэмэлт шаардлагатай тэмдэглэгээ, мэдээллийг оруулах бол уг талбарт оруулна.
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, Агуулахын нярав, VAN –аар ажиллах ажилтны системийн тохиргоог систем менежер модулийн Хэрэглэгчийн бүртгэлд тохируулж өгнө. Уг цонхонд тохируулж өгсөний дагуу таблетад нэвтрэхэд тухайн тохиргоонд ашиглагдах идэвхтэй цэс бүхий дэлгэцэнд нэвтрэнэ.

UltimateERP систем дээр ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Системийн менежмент
Систем менежер
Бүртгэл
Хэрэглэгч
SM10001

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Ажилтны бүртгэлийг хийсэн байна.
2. Гэрээ байгуулж, баталсан байна.

Цонхны тайлбар:

БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын мэдээллийг оруулан хадгалсны дараа ХАРЬЯАЛАХ БҮЛЭГ табны мэдээллийг тохируулах буюу аль хэрэглэгчийн бүлэгт хамаарахыг тохируулж өгнө.

Зураг 39. Хэрэглэгчийн бүртгэлээс – Ложистикийн төрлийг тохируулж өгөх
Зураг 40. VAN –ийн хэрэглэгчийн бүлгийг тохируулах
Зураг 41. Төхөөрөмж тохируулах
Зураг 42. Төхөөрөмж бүртгэх тухай мэдэгдэл цонх