Hi. How can we help?

Барааны бүртгэл бүлэгт барааны бүртгэл үүсгэхэд шаардлагатай барааны ангилал, барааны категори, барааны хэмжих нэгж бүртгэлийг хэрхэн хийхийг тайлбарласан болно.
1.2.1 Хэмжих нэгж
Хэмжих нэгж цонхны бүртгэл нь бараа бүтээгдэхүүний борлуулах, захиалах, хайрцаг, паллет зэрэг хэмжих нэгжийн төрлийг бүртгэнэ. Уг цонхонд бүхэл, бутархай хэмжих нэгжийг тодорхойлж өгөх боломжтой.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Хэмжих нэгж
IN10004

Цонхны тайлбар

Зураг 6. Хэмжих нэгж цонх

Хүснэгт 3. Хэмжих нэгж талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Хэмжих нэгж /Зураг 6 -ын (2) хэсэг/
Хэмжих нэгжийн товч нэр буюу кодыг оруулна.
Тайлбар /Зураг 6 -ын (2) хэсэг/
Хэмжих нэгжийн тайлбар буюу нэршлийг оруулна.
Бутархай тоо оруулахыг зөвшөөрөх /Зураг 6 -ын (2) хэсэг/
Тухайн хэмжих нэгж бутархай тоо оруулах бол уг сонголтыг чеклэнэ.
1.2.2 Тайлант үе хаах
Уг цонх нь бараа материалтай холбоотой гүйлгээ хийгдэх хугацааг зааж өгдөг цонх. Тайлант үе хаах цонхонд хадгалагдсан хугацаанаас өмнө болон дараагийн 3 сард бараа материалтай холбоотой гүйлгээ хийх боломжтой ба тухайн хадгалсан буюу тайлант хугацаанаас хойш хугацаанд гүйлгээ хийх боломжгүй болно.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Бараа
Данс
Тайлант үе хаах
IN10015

Цонхны тайлбар

Зураг 7. Бараа материалын тайлан үе хаах
1.2.3 Барааны хэмжих нэгжүүд
Барааны хэмжих нэгжүүд цонхонд барааны хэмжих нэгжийг үүсгэх, үндсэн тоо хэмжээ, тухайн хэмжих нэгжийн физик үзүүлэлтүүдийг бүртгэх боломжтой.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны хэмжих нэгжүүд
IN10005

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Хэмжих нэгжийн төрлийн бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар

Зураг 8. Барааны хэмжих нэгжүүд цонх
1.2.4 Барааны ангилал
Барааны ангилал цонхонд барааны ангилалын төрлийн бүртгэлийг хийж өгнө. Уг цонхны бүртгэл нь барааны ангилалаар шүүлт, бүртгэл хийх шаардлагатай цонхонд ашиглагдана.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны ангилал
IN10001

Цонхны тайлбар

Зураг 9. Барааны ангилал цонх
Хүснэгт 4. Барааны ангилал цонхны БҮРТГЭЛ ИХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Ангилалын код /Зураг 9 –ын (1) хэсэг/
Шинээр бүртгэж буй барааны ангилалын кодыг оруулж өгнө. Үсэг, тоо, тэмдэгт оруулах боломжтой. Ангилалын код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Ангилалын нэр /Зураг 9 –ын (1) хэсэг/
Шинээр бүртгэл буй барааны ангилалын нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгт оруулах боломжтой.
Борлуулалтын ашгийн доод хув /Зураг 9 –ын (1) хэсэг/
Уг барааны ангилалын барих борлуулалтын ашгийн доод хувийг мэдээллийг оруулах боломжтой.
1.2.5 Барааны категори
Барааны категорийн бүртгэлийн уг цонхонд хийнэ. Барааны категорийн бүртгэлд барааны ангилал, хэрэглээний төрөл, хэрэглээний үүрэг, худалдан авалтын менежер, барааны менежрийн мэдээллийг хамааруулж бүртгэж өгнө.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны категори
IN10002

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны ангилал, Хэрэглээний төрөл, Хэрэглээний үүрэг, Худалдан авалтын менежер, Барааны менежер бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар

Зураг 10. Барааны категори цонх
Хүснэгт 5. Барааны категори – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Категорийн код / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Шинэ бүртгэж буй барааны категорийн нэрийг үсэг, тоо, тэмдэгтээр оруулах боломжтой. Категорийн код нүдний бүртгэлийг хадгалсны дараа өөрчлөх боломжгүй байдал тул анхааралтай оруулна уу.
Категорийн нэр / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Шинээр бүртгэл буй барааны ангилалын нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгт оруулах боломжтой.
Харагдах эрэмбэ / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Уг барааны ангилалын барих борлуулалтын ашгийн доод хувийг мэдээллийг оруулах боломжтой.
Ангилал / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Бүртгэж буй барааны категорийн харьяалагдах барааны ангилалыг хамааруулж өгнө.
Хэрэглээний төрөл / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Хэрэглээний төрлийн сонгож өгнө.
Худалдан авалтын менежер / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Барааны категорийг хариуцан худалдан авалт хийх менежрийг хамааруулж өгнө.
Барааны менежер / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны категорийг хариуцах барааны менежрийг хамааруулж өгнө.
ПОС ашиглах эсэх чек / Зураг 10 -ийн (1) хэсэг/
Барааны категорийг ПОС-оор борлуулалт хийх бол уг сонголтыг чеклэнэ.
1.2.6 Бараа лавлагаа
Бараа лавлагаа цонхноос бараа, бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй бүх төрлийн мэдээллийг харах боломжтой ба уг цонхноос дамжин шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг шинээр бүртгэх боломжтой.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны лавлагаа
IN30007

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар :

Зураг 11. Бараа лавлагаа

Хүснэгт 6. Бараа лавлагаа– БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар

Талбар
Тайлбар
Бар код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Тухайн нэг барааг баркодоор хайх бол уг талбарт бар кодыг оруулна.
Барааны код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Тухайн нэг барааг барааны кодоор хайх бол уг талбарт барааны кодыг оруулна.
Барааны нэр /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Тухайн нэг барааг барааны нэрээр хайх бол уг талбарт барааны нэр эсвэл нэрийн хэсгийн бичиж хайлт хийх боломжтой ба тухайн бичсэн бичлэг орсон бүх бараа хайлтаар гарч ирнэ.
Борлуулалтын хэмжих нэгж /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Борлуулалт хийх буюу барааны зарлага хийхэд уг хэмжих нэгж ашиглагдах бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Нийлүүлэгч /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Барааны нийлүүлэгчээр барааг хайх боломжтой. Бусад шүүлтийн талбарт утга оруулахгүйгээр уг талбарт нийлүүлэгчийг сонгон хайвал тухайн сонгосон нийлүүлэгчийн нийлүүлдэг буюу тухайн нийлүүлэгч дээр бүртгэлтэй бараанууд харагдана.
Категорийн код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Барааны категориор хайлт хийх боломжтой. Тухайн сонгосон категорид багтах бараанууд шүүлтээр гарч ирнэ.
Салбар /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Салбарын сонгож өгнө.
Ангилалын код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Барааны ангилалаар хайлт хийх боломжтой ба сонгосон ангилалд хамаарах бараанууд шүүлтээр гарч ирнэ.
Байршил /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Тухайн байршил дээр бүртгэлтэй бараагаар шүүлт хийх бол уг сонголтыг сонгоно.
Нийлүүлэгчийн төрөл /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Уг талбарт сонгосон нийлүүлэгчийн төрөлд хамаарах нийлүүлэгчийн бараанууд шүүлтээр гарч ирнэ.
Худалдан авалтын менежрийн код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Уг талбарт худалдан авалтын менежрийг сонгож хайлт хийхэд тухайн худалдан авалтын менежерт хамааралтай бараанууд гарч ирнэ.
Барааны менежрийн код /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Уг талбарт барааны менежерийг сонгож хайлт хийхэд тухайн барааны менежерт хамааралтай бараанууд гарч ирнэ.
Хэрэглэгчийн түвшин /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Барааны бүртгэлд бүртгэсэн хэрэглэгчийн түвшингээр шүүлт хийх боломжтой ба тухайн сонгосон хэрэглэгчийн түвшний бараанууд шүүлтээр гарч ирнэ.
Харилцагчийн бараа /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Уг талбар нь “Харилцагчийн бараа”, “Салбарын бараа” гэсэн хоёр сонголттой ба сонгосон шүүлтийн дагуу харилцагчийн эсвэл салбарын бараанууд гарч ирнэ.
Салбарын төрөл /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Шүүлт хийхээр сонгосон тухайн салбарын төрөлд хамаарах бараанууд гарч ирнэ.
Барааны төлөв /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
“Идэвхтэй”, “Идэвхгүй” төлөвөөс сонголттхийж хайх боломжтой.
АВС-ын бодолтонд ороогүй барааг хайх чек /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Барааны АВС ангилалын бодолтонд ороогүй барааг хайх бол уг сонголтыг сонгоно.
Дэд категориор харах чек /Зураг 11-ын (1) хэсэг/
Тухайн барааны дэд категорийн мэдээллийг харах бол уг сонголтыг чеклэн хайлт хийнэ.
1.2.6.1 Шинээр бараа бүртгэх
Шинэ бараа бүртгэхдээ ҮНДСЭН, ХЭМЖИХ/ҮНЭ, АГУУЛАХ, ЗУРАГ, НЭМЭЛТ хэсгийн мэдээллийг бүртгэж өгнө. ҮНДСЭН хэсэгт үндсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон онцлогийг чеклэх зарчмаар сонгож өгнө. Бараа лавлагаа цонхноос Бүртгэл хийх цонхонд шилжих зарчмаар нэвтэрч бүртгэнэ. Бараа бүртгэх цонхонд 2 замаар нэвтрэнэ:

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны категори, барааны ангилал, улсуудын бүртгэл, орлого, зарлагын болон үндсэн байршил, тооллогын мөчлөгийн бүртгэлийг хийсэн байна.

Цонхны тайлбар :

Зураг 12. Бараа лавлагаа цонхноос шинээр бараа бүртгэх
Зураг 13. Бараа бүртгэх цонхонд нэвтрэх
Зураг 14. Бараа бүртгэх цонх
Хүснэгт 7. Бараа бүртгэх цонх – Үндсэн таб
Талбар
Тайлбар
Барааны категори /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны харьяалагдах барааны категорийг сонгож өгнө. Уг нүдний мэдээллийг сонгоход 1) Барааны категори, 2) Барааны категорийн нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө.
Барааны код /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны категориос хамаарч барааны код автоматаар үүснэ.
Барааны нэр /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны Монгол нэрийг оруулна.
Барааны нэр /англи/ /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны Англи нэрийг оруулна.
Барааны ангилал /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны харьяалагдах барааны ангиллыг сонгож өгнө. Уг нүдний мэдээллийг сонгоход 1) Барааны ангилал, 2) Барааны ангиллын нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө.
АВСCode /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бараа АВС ангиллаар ангилагдсан бол кодыг оруулж өгнө.
Импортолсон улс /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Хэрэв тухайн бараа импортынх бол үйлдвэрлэсэн улсыг сонгож өгнө. Уг нүдний мэдээллийг сонгоход 1) Импортолсон улс, 2) Импортолсон улсын нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө.
Бэлтгэн нийлүүлэгч /Зураг 14 -ийн (2) хэсэг/
Тухайн барааг нийлүүлэгчийг сонгож өгнө. Уг нүдний мэдээллийг оруулахад 1) Барааны нийлүүлэгч, 2) Нийлүүлэгчийн нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө. Хэрэв бүртгэж буй барааны өөрийн үйлдвэрлэдэг бараа байсан ч нийлүүлэгчийг бүртгэж өгнө. Учир нь өөр цонхонд барааны мэдээллийг ашиглахад нийлүүлэгчийг бүртгэсэн байхыг шаарддаг.
Хадгалах хугацаа /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Хадгалах хугацааны мэдээллийг оруулах боломжтой.
Орлогын байршил /Зураг 14 -ийн (3) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй барааны орлого авах байршлыг зааж өгөх боломжтой.
Зарлагын байршил /Зураг 14 -ийн (3) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй барааны зарлага хийх байршлыг зааж өгөх боломжтой.
Барааны үндсэн байршил /Зураг 14 -ийн (3) хэсэг/
Барааны үндсэн байршлыг оруулж өгнө. Уг нүдний мэдээллийг заавал оруулна. Уг нүдний мэдээллийг оруулахад 1) Барааны үндсэн байршил, 2) Барааны үндсэн байршил нэр нүдний мэдээлэл бөглөгдөнө.
Тооллогын мөчлөг /Зураг 14 -ийн (4) хэсэг/
Тухайн барааг тоолох мөчлөгийг зааж өгөх боломжтой.
Савлагаа /Зураг 16 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн барааны савлагааг оруулна
Алкохолны агууламж /Зураг 16 -ийн (1) хэсэг/
Согтууруулах ундааны агууламжийг оруулах боломжтой.
Хэмжээ /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй барааны хэмжээг оруулах боломжтой.
Материал /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй барааны материалын мэдээллийг оруулах боломжтой.
Нийт хадгалах хугацаа /хоног/ /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бүртгэж буй барааны хадгалалтын хугацааг хоногоор оруулах боломжтой.
Тухайн бүртгэж буй барааны хадгалалтын хугацааг хоногоор оруулах боломжтой.
2000 тэмдэгтэд багтааж барааны тайлбарыг оруулах боломжтой.
Лиценз дугаар ашиглах эсэх: /Зураг 14 -ийн (5) хэсэг/
Хэрэв тухайн бараанд лиценз дугаар ашиглах бол уг сонголтыг чеклэнэ. Уг сонголтыг сонгосноор барааны мөшгөлт хийх боломжтой.
Харилцагчийн бараа /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Хэрэв тухайн бараа нь харилцагчийн бараа бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Нийслэл хотын албан татвартай эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
НХАТ тооцдог бол уг сонголтыг чеклэх ба уг бараа ПОС-оор борлуулалт хийгдэхэд НХАТ –ын дүн харагдана.
НӨАТ тооцох бараа эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бараанд НӨАТ тооцдог бол уг сонголтыг чеклэнэ.
Ажилтан сонгох эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Уг сонголтыг сонгоход ПОС-ын борлуулалт хийхэд ажилтны эрхийг оруулж борлуулах боломжтой болно.
Бонус хуримтлуулах эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Уг сонголтыг сонгоход ПОС-ын борлуулалт хийхэд тохируулсан хувь, тохиргооны дагуу бонус хуримтлуулах боломжтой болно.
Хугацаа богионо эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн бараа хугацаа богинотой хурдан мууддаг бүтээгдэхүүн бол уг сонголтыг сонгоно.
Импортын бараа эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Уг сонголт нь барааг уг шалгуураар шүүлт хийхэд ашиглагдана.
Бутархайгаар борлуулалт бичих эсэх /Зураг 14 -ийн (1) хэсэг/
Уг сонголтыг чеклэхэд уг бараа нь ПОС-оор борлуулагдахдаа бутархай тоо оруулах боломжтой болно.
Зураг 15. Бараа бүртгэх – ХЭМЖИХ/ҮНЭ таб
Хүснэгт 8. Бараа бүртгэх- ХЭМЖИХ/ҮНЭ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Үндсэн хэмжих нэгж /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Тухайн барааны нэгжийг хэмжих нэгжийг хэлнэ.
Худалдан авалтын хэмжих нэгж /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Худалдан авалт хийхэд тооцох нэгжийг оруулна.
Борлуулалтын хэмжих нэгж /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Борлуулалт хийхэд тооцох нэгжийг оруулна.
Дүүргэлт хийх хэмжих нэгж /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Дүүргэлт, тээвэрлэлтэд зориулан тооцох нэгжийг оруулна. Хэрэв Үйлдвэрлэлийн захиалга цонхны “Х.нэгж паллет тоо” талбарт үйлдвэрлэлийн захиалга үүсгэхээр сонгосон барааны нэгж PC буюу ширхэг гэж орж ирсэн байвал “Дүүргэлт хийх хэмжих нэгж” талбарт үйлдвэрлэлийн захиалга цонхны “Х.нэгж паллет тоо” харагдах буюу захиалагдах нэгжийг сонгож өгнө. Жишээ, Хэрэв уг талбарт CR буюу хуванцар хайрцаг сонговол Үйлдвэрлэлийн захиалга цонхны “Х.нэгж паллет тоо” талбарт CR гэж харагдана. Уг талбарыг онцгойлон тодруулж буй шалтгаан нь, уг талбарт сонгогдсон хэмжих нэгж буюу Үйлдвэрлэлийн захиалга цонхны “Х.нэгж паллет тоо” талбарт харагдах хэмжих нэгжид хуваагдаж “Лиценз дугаар” үүсэх юм.
Өртгийн тооцоолол /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
“FIFO”, “LIFO”, “Дундаж”, “Стандарт” өртөг тооцох аргуудаас аль аргаар тооцохыг зааж өгнө.
Худалдан авалтын үнэ /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Бэлтгэн нийлүүлэгчээс орлогод авах үнэ. Уг тайлбарыг уг баруун гар талаас харах боломжтой.
ПОС-ын үнэ /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Ердийн худалдах үнэ. Уг тайлбарыг уг баруун гар талаас харах боломжтой.
Борлуулалтын үнэ /Зураг 15 -ын (1) хэсэг/
Гадагш борлуулалтын үнэ
1.2.7 Гүйлгээний симбол
Уг цонхонд агуулахын үндсэн бүртгэлийг хийж, тухайн агуулахын байршлын бүртгэлийг мөн хамааруулж өгнө.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Гүйлгээний симбол
IN10009

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Компанийн бүртгэл болон данс, дэд дансны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар :

1. Бүртгэгдсэн симболын мэдээлэл жагсаалт хэлбэрээр харагдана.
2. Шинэ симбол бүртгэхдээ НЭМЭХ функциональ товчийг дарж БҮРТГЭЛ ХИЙХ табд бүртгэл хийж хадгалах зарчмаар бүртгэнэ.

Зураг 16. Гүйлгээний симбол цонх
Хүснэгт 9. Гүйлгээний симбол – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Симбол код /Зураг 16 -ын (1) хэсэг/
Симболын кодыг оруулна. Уг нүдний мэдээллийг заавал оруулна.
Симбол нэр /Зураг 16 -ын (1) хэсэг/
Нэрийг оруулна. Үсэг, тоо, тэмдэгээр оруулах боломжтой.
Компани /Зураг 16 -ын (1) хэсэг/
Холбогдох компанийг сонгож өгнө.
Данс /Зураг 16 -ын (1) хэсэг/
Холбогдох дансыг сонгож өгнө.
Дэд данс /Зураг 16 -ын (1) хэсэг/
Холбогдох дэд дансыг сонгож өгнө.
1.2.8 Тооллогын мөчлөг
Тооллогын мөчлөг нь “Тооллогын хуудас үүсгэх” цонхны хэсэгчилсэн тооллого төрлийн “Тооллогын мөчлөгөд хамрагдах бараануудыг тоолох” аргаар тооллого хийхэд ашиглагдана.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Тооллогын мөчлөг
IN10010

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

1. Тооллогын мөчлөг цонхны бүртгэлд ашиглагдах “Давтамж” –ийн төрлийн сонголтын бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар:

Зураг 17. Тооллогын мөчлөг цонх
Хүснэгт 10. Тооллогын мөчлөг – БҮРТГЭЛ ХИЙХ табын талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Мөчлөгийн код /Зураг 17 -ийн (1) хэсэг/
Үсэг, тоо, тэмдэгтээр мөчлөгийг кодыг оруулах боломжтой.
Мөчлөгийн нэр /Зураг 17 -ийн (1) хэсэг/
Мөчлөгийн нэрийг оруулна. Үсэг тоо тэмдэгтээр оруулах боломжтой.
Давтамж /Зураг 17 -ийн (1) хэсэг/
Жил, Улирал, Сар, 14 хоног, 7 хоногийн давтамжийг сонгож өгнө. Уг нүдний сонголт нь Тооллогын хуудас үүсгэх цонхны “Тооллогын мөчлөгөд хамрагдах бараануудыг тоолох” тооллогын аргад мөчлөгийг сонгоход “Жилд тоолох давтамж” баганад тоо утгаар харагдана. Жишээ нь давтамжийг “Жил” гэж сонговол “1” гэсэн тоо буюу жилд нэг удаа тоолно гэсэн утга харагдана.

1.2.9 Барааны АВС ангиллын лавлагаа

Уг цонхонд барааны АВС ангиллын лавлагааг харна.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны АВС ангилал
IN10019

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны АВС ангилалын тохиргоо хийгдсэн байна. Тухайн тохируулсан хувийн дагуу АВС ангилалаар ангилагдсан барааны лавлагааг уг цонхноос харна.

Цонхны тайлбар :

Зураг 18. Барааны ABC ангилалын лавлагаа цонх
Хүснэгт 11. Барааны ABC ангилалын лавлагаа цонхны шүүлтийн талбарын тайлбар
Талбар
Тайлбар
Компани /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг/
Үндсэн компанийг сонгоно.
АВС код /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг/
“A”, “B”, “C”, “D” ангилалаас тухайн нэг ангилалыг сонгон шүүлт хийх боломжтой ба бүх ангилалын барааг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгоно.
Бар код, Барааны код /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг/
Тухайн нэг бараагаар лавлагааг харах бол эдгээр талбарт харгалзан бар код эсвэл барааны кодыг оруулан шүүлт хийнэ.
Барааны нэр /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
Уг талбарт барааны нэрийг оруулан хайлт хийх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл уг талбарт оруулсан бичлэгтэй адил эсвэл агуулсан барааны нэр бүхий бараанууд бүгд дуудагдан харагдана.
Импортын бараа /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
“Импортын бараа”, “Импортын бус бараа” сонголтоор ялган харах боломжтой ба хэрэв импортын болон импортын бус барааны АВС ангилалыг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгоно.
Харилцагчийн бараа /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
“Сүлжээний бараа”, “Харилцагчийн бараа” сонголтоос сонгон шүүлт хийх боломжтой ба хэрэв бүх барааг харах бол “Бүгд” сонголтыг сонгоно.
Хэрэглээний код /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
Барааны категориор ялган АВС ангилалыг харах бол уг талбарт категорийг сонгон шүүлт хийнэ.
Нийлүүлэгчийн ангилал /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
Барааг нийлүүлсэн нийлүүлэгчийн ангилалаар шүүлт хийх бол уг талбарт ангилалын сонгож оруулах ба нэгээс олон нийлүүлэгчийн ангилалыг сонгох боломжтой.
Нийлүүлэгч /Зураг 18 -ийн (1) хэсэг
Барааг нийлүүлсэн нийлүүлэгчээр шүүлт хийх бол уг талбарт нийлүүлэгчийг сонгож оруулах ба нэгээс олон нийлүүлэгчийг сонгох боломжтой.
1.2.10 Барааны НӨАТУС –ын тохиргоо
Уг цонхонд барааны НӨАТУС-ын тохиргоо хийгдэнэ.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
Барааны НӨАТУС –ын тохиргоо
IN10065

Энэ үйлдэл хийгдэхийн өмнө:

Барааны нийлүүлэгч, НӨАТУС тохируулах барааны бүртгэл хийгдсэн байна.

Цонхны тайлбар :

Зураг 19. Барааны НӨАТУС-ын тохиргоо цонх
1.2.11 НӨАТ-ын тохиргоо дэлгэц

Уг цонхонд НӨАТ бодох “Хувь”-ийн тохиргоог хийнэ. Уг цонхонд тохируулсан НӨАТ-ын хувиар НӨАТ тооцно.

Ашиглах цонх:

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Цонхны код
Мастер дата
Үндсэн
Бараа
НӨАТ-ын тохиргоо дэлгэц
IN10040

Цонхны тайлбар:

Уг цонхонд тохируулсан хувиар НӨАТ тооцно.
Зураг 20. НӨАТ-ын хувь тохируулах дэлгэц