Hi. How can we help?

“Ultimate ERP” систем түүний шийдэл

Ultimate ERP систем нь ерөнхийдөө даатгалын байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг нэгтгэсэн мэдээллийн сан бүхий компьютерийн програм хангамж юм.
ЗУРАГ 1. Ultimate ERP системийн шийдэл