Hi. How can we help?

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Тайлан – Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан

ЗУРАГ 115. Тайлан – Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан (валютаар)

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 116. Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний үндсэн шүүлт

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр тухайн тайлан авах гэж буй огноо болон дансны дугаарыг сонгон Тайлан товчийг дарна.

ЗУРАГ 117. Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний тайлан (валютаар)

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Тайлан – Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан

ЗУРАГ 118. Тайлан – Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 119. Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлангийн үндсэн шүүлт

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр тухайн тайлан авах гэж буй огноо болон дансны дугаарыг сонгон Тайлан товчийг дарна.

ЗУРАГ 120. Мөнгөн хөрөнгийн хураангуй тайлан

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Тайлан – Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо

ЗУРАГ 121. Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 122. Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчооны үндсэн шүүлт

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр тухайн тайлан авах гэж буй огноо болон дансны дугаарыг сонгон Тайлан товчийг дарна.

ЗУРАГ 123. Мөнгөн хөрөнгийн дансны товчоо