Hi. How can we help?

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – ‘Даатгал – Хураамж татах /жагсаалтаар/’

ЗУРАГ 91. Даатгал - Хураамж татах /жагсаалтаар/ лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 92. Мөнгөн хөрөнгө - Хураамж татах /жагсаалтаар/ лавлагаа

Уг цонхоор тухайн тайлант үед хамрагдах бүх мөнгөн гүйлгээний лавлагааг харах боломжтой.

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – Мөнгөн хөрөнгийн лавлагаа

ЗУРАГ 93. Мөнгөн хөрөнгө – Мөнгөн хөрөнгийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 94. Мөнгөн хөрөнгийн лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Мөн мөнгөн гүйлгээний мэдээллийг засах боломжтой ба зөвхөн тухайн тайлант үеийнхийг засах боломжтой юм.

ЗУРАГ 95. Мөнгөн гүйлгээний төлөв өөрчлөх
ЗУРАГ 96. Мөнгөн гүйлгээний төлөв өөрчлөх цонх
ЗУРАГ 97. Мөнгөн гүйлгээ ажилттай засагдсан мэдээлэл

Мөн Хийж байна төлөвт байгаа мөнгөн гүйлгээнүүдийг тухайн лавлагаан дээрээс Хийсэн төлөвт оруулах боломжтой ба доорх зурагт харуулснаар чеклэн Нэмэлт – Хадгалах товчийг дарна. Тухайн үйлдэл нь нэг бүрчлэн орж хийх үйлдлүүдийг хялбарчилсан юм.

ЗУРАГ 98. Мөнгөн гүйлгээний төлөв өөрчлөх

Уг цонхоор мөнгөн хөрөнгийн журналын лавлагааг харах боломжтой.

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө –– Лавлагаа – Мөнгөн хөрөнгийн журнал

ЗУРАГ 99. Мөнгөн хөрөнгө – Мөнгөн хөрөнгийн журнал

 гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 100. Мөнгөн хөрөнгийн журналын хайлтын цонх

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – ‘Гүйлгээ – Жагсаалт лавлагаа’

ЗУРАГ 101. Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – ‘Гүйлгээ - Жагсаалт лавлагаа’

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 102. Мөнгөн гүйлгээ жагсаалтаар хайлтын цонх

Нэмэлт: Гүйлгээг бөөнөөр үүсгэх тохиолдолд доорх зурагт үзүүлснээр “Хийж байна” төлөвтэй гүйлгээнүүдийг сонгон “НЭМЭЛТ – ХАДГАЛАХ” товчийг дарна.

ЗУРАГ 103. Гүйлгээг бөөнөөр үүсгэх

Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан гүйлгээ бөөнөөр амжилттай үүссэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 104. Гүйлгээг бөөнөөр амжилттай үүсгэсэн мэдээлэл

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө –– Лавлагаа – ‘Даатгал – Хураамж татах /жагсаалтаар/’

ЗУРАГ 105. Мөнгөн хөрөнгө – ‘Даатгал – Хураамж татах /жагсаалтаар/’

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана

ЗУРАГ 106. ‘Даатгал – Хураамж татах /жагсаалтаар/’ - хайлтын үр дүн

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – ‘Даатгал – Орлого тулах лавлагаа’

ЗУРАГ 107. Мөнгөн хөрөнгө – ‘Даатгал – Орлого тулах лавлагаа’
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 108. ‘Даатгал – Орлого тулах лавлагаа’ - Үр дүн

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө –– Лавлагаа – Нэхэмжлэхийн лавлагаа

ЗУРАГ 109. Мөнгөн хөрөнгө – Нэхэмжлэхийн лавлагаа

 гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 110. Нэхэмжлэхийн лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө –– Лавлагаа – Ханш тэгшитгэлийн лавлагаа

ЗУРАГ 111. Мөнгөн хөрөнгө – Ханш тэгшитгэлийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 112. Ханш тэгшитгэлийн лавлагааны хайлтын цонх

Мөнгөн гүйлгээ хийгдэхэд гүйлгээний утга дээр бичигдсэн бүх утга хадгалагдаж үлдэнэ.

Алхам 1: Мөнгөн хөрөнгө – Лавлагаа – Гүйлгээний утга

ЗУРАГ 113. Мөнгөн хөрөнгө – Гүйлгээний утга лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 114. Гүйлгээний утгын цонх