Hi. How can we help?

4.3 Лавлагаа

Лавлагааны хэсэгт карт болон худалдан авалт борлуулалттай холбоотой бүх лавлагааг шүүж харах боломжтой.

ЗУРАГ 127 . Лавлагаа

4.3.1 Картын лавлагаа

Энэ хэсэгт бүртгэгдсэн картуудын мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж хэрэгтэй мэдээллээ шүүж харах боломжтой.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 128. Картын лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Картын лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ129 . Картын лавлагаа

4.3.1.1 Картын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 129-т харуулсан хайх талбарт картын ангилал, зэрэглэл эзэмшигчийн овог, нэр, карт эзэмшигчийн регистерийн дугаар гэх мэт талбаруудыг бөглөнө.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хайлт хийсний дагуу жагсаалтад мэдээлэл гарч ирнэ. Жагсаалтыг хэвлэж экспорт хийх боломжтой.

4.3.2 Карт эзэмшигчийн лавлагаа

Энэ хэсэгт бүртгэгдсэн карт эзэмшигчийн мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж шаардлагатай мэдээллээ шүүж харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 130. Карт эзэмшигчийн лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Карт эзэмшигчийн лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 131 . Карт эзэмшигчийн лавлагаа

4.3.2.1 Карт эзэмшигчийн лавлагаа харах

Алхам 1 Хэрэв хайлт хийх бол ЗУРАГ 131-т харуулсан хайх талбарт карт эзэмшигчийн мэдээллийг оруулна.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хайлт хийсний дагуу жагсаалтад карт эзэмшигчийн мэдээлэл гарч ирнэ. Жагсаалтыг хэвлэж экспорт хийх боломжтой.

4.3.3 Карт эзэмших хүсэлтийн лавлагаа

Харилцагч карт эзэмших хүсэлт явуулсны дагуу картыг олгодог бөгөөд энэ хэсэгт бүртгэгдсэн карт эзэмших хүсэлтийн мэдээллийг харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 131 . Карт эзэмшигчийн лавлагаа

CRM -> Лавлагаа -> Карт эзэмших хүсэлтийн лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 133. Карт эзэмших хүсэлтийн лавлагаа

4.3.3.1 Карт эзэмших хүсэлтийн лавлагаа харах

Алхам 1 Карт эзэмших хүсэлтийн лавлагааг хайж жагсаалтаар харах бөгөөд хайх хэсэгт талбаруудыг бөглөнө.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хайлт хийсний дагуу жагсаалтад мэдээлэл гарч ирнэ. Жагсаалтыг хэвлэж экспорт хийх боломжтой.

4.3.4 Картын үндсэн гүйлгээний лавлагаа

Картын хүчингүй болгосон болон карт устгасан түүхийг энэ хэсгээс харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 134. Картын үндсэн гүйлгээний лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Картын үндсэн гүйлгээний лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 135. Картын үндсэн гүйлгээний лавлагаа

4.3.4.1 Картын үндсэн гүйлгээний лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 135-т харуулсан хайх талбарт багцын дугаар, картын дугаар болон бусад мэдээллийг оруулан хайх товчийг дарна.

Алхам 2 Хайлт хийсний дагуу жагсаалт хэлбэрээр картын үндсэн гүйлгээний түүх харагдана. Жагсаалтыг хэвлэн авч мөн экспорт хийж авах боломжтой.

4.3.5 Картаар хийсэн гүйлгээний лавлагаа

Энэ хэсэгт картаар хийсэн гүйлгээний мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж шаардлагатай мэдээллээ шүүж харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно.

ЗУРАГ 136. Картаар хийсэн гүйлгээний лавлагаа
CRM -> Лавлага -> Картаар хийсэн гүйлгээний лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 137. Картаар хийсэн гүйлгээний лавлагаа

4.3.5.1 Картаар хийсэн гүйлгээний лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 137-т харуулсан хайх талбарт багцын дугаар, картын дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулан хайх товчийг дарна.

Алхам 2 Хайлт хийсний дагуу жагсаалт хэлбэрээр картаар хийсэн гүйлгээний түүх харагдана. Жагсаалтыг хэвлэн авч мөн экспорт хийх авах боломжтой.

4.3.6 Карт эзэмшигчийн худалтан авалтын лавлагаа

Энэ хэсэгт карт эзэмшигчийн худалтан авалтын мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж шаардлагатай мэдээлэлээ шүүж харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 138. Карт эзэмшигчийн худалтан авалтын лавлагаа

CRM -> Лавлага -> Карт эзэмшигчийн худалтан авалтын лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 139. Карт эзэмшигчийн худалтан авалтын лавлагаа

4.3.6.1 Карт эзэмшигчийн худалтан авалтын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 139-т харуулсан хайх талбарт регистрийн дугаар, гүйлгээ хиисэн огноог оруулж хайх товчийг дарна.

Алхам 2 Хайлт хийсний дагуу жагсаалт хэлбэрээр карт эзэмшигчийн худалтан авалтын түүх харагдана. Жагсаалтыг хэвлэн авч мөн экспорт хийж авах боломжтой.

4.3.7 Шилдэг худалдан авагчийн лавлагаа

Энэ хэсэгт шилдэг худалдан авагчийн мэдээллийг харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт, баримт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 140. Шилдэг худалдан авагчийн лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Шилдэг худалдан авагчийн лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 141. Шилдэг худалдан авагчийн лавлагаа

4.3.7.1 Шилдэг худалдан авагчийн лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 142-т харуулсан хайх талбарт худалдан авалт хийсэн огноо, худалдан авагчийн тоо болон бусад мэдээлэлээ оруулна.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар жагсаалтаас хайлт хийсэн хугацаанд хамрагдах шилдэг худалдан авагчийн тоотой тэнцүү жагсаалт гарч ирнэ.

4.3.8 Шилдэг борлуулалттай барааны лавлагаа

Энэ хэсэгт шилдэг худалдан борлуулалттай барааны мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж шаардлагатай мэдээлэлээ шүүж харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт, баримт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 143. Шилдэг борлуулалттай барааны лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Шилдэг борлуулалттай барааны лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 144. Шилдэг борлуулалттай барааны лавлагаа

4.3.8.1 Шилдэг борлуулалттай барааны лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 144-т харуулсан хайх талбарт шилдэг борлуулалттай ямар ангилалын, ямар кодтой барааг хайж буй тухайн барааны мэдээлэлээ оруулна.
Алхам 2 Талбарт хайх барааны мэдээллээ оруулаад дарснаар жагсаалтаас хайлт хийсэн мэдээлэл гарч ирнэ.

4.3.9 Шилдэг борлуулалттай байгууллагын лавлагаа

Энэ хэсэгт борлуулалтын хугацаанаас хамааруулж шилдэг борлуулалттай байгууллагын мэдээллийг харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 145. Шилдэг борлуулалттай байгууллагын лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Шилдэг борлуулалттай байгууллагын лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ146 . Шилдэг борлуулалттай байгууллагын лавлагаа

4.3.9.1 Шилдэг борлуулалттай байгууллагын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 146-т харуулсан хайх талбарт борлуулалтын огноог оруулж хайх товчийг дарна.

Алхам 2 Хайлт хийсний дагуу тухайн хугацаанд хамрагдах шилдэг борлуулалттай байгууллагын жагсаалт гарч ирнэ. Жагсаалтыг хэвлэн авч мөн экспорт хийж авах боломжтой.

4.3.10 Худалдан авагчийн худалдан авалтын лавлагаа

Худалдан авалт хийгдсэн хугацаа болон картын мэдээллээс худалдан авалтын лавлагааг харна.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт, баримт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 147. Худалдан авагчийн худалдан авалтын лавлагаа
CRM -> Лавлагаа -> Худалдан авагчийн худалдан авалтын лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 148. Худалдан авагчийн худалдан авалтын лавлагаа

4.3.10.1 Худалдан авагчийн худалдан авалтын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 148-т харуулсан хайх талбарт худалдан авагчийн картын дугаар, байгууллагын дугаар, терминалын огноо, цаг болон бусад хайхад шаардлагатай мэдээллийг оруулна. Мөн жагсаалтад харуулах баганаа сонгож болно.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хайлт хийсэн мэдээллийн дагуу худалдан авагчийн худалдан авалтын жагсаалт гарч ирнэ.

4.3.11 Картын мэдээлэл хэвлэх

Байгууллагын картын мэдээлэл хэвлэх загварыг тайлан хэлбэрээр харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт, баримт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 149. Картын мэдээлэл хэвлэх
CRM -> Лавлагаа -> Картын мэдээлэл хэвлэх гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 150. Картын мэдээлэл хэвлэх

4.3.11.1 Картын мэдээлэл хэвлэх

Алхам 1 ЗУРАГ 150-т харуулсан хайх талбарт байгууллагыг сонгоно.

Алхам 2 тайлан харах товчийг дарж ЗУРАГ 151-д харагдаж байгаачлан тайлан хэлбэрээр карт хэвлэх мэдээллийг харна.

Алхам 3 Хэрэв карт хэвлэх мэдээллийн харагдах загварыг өөрчлөх бол дизайн өөрчлөлт товчийг дарж ЗУРАГ 152-д харагдаж өөрчлөх боломжтой.

ЗУРАГ 151. Тайлан картын мэдээлэл хэвлэх
ЗУРАГ 152. Картын хэвлэх мэдээллийн дизайн өөрчлөлт

4.3.12 Бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын лавлагаа

Энэ хэсэгт бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж эзэмшигчийн мэдээлэл болон худалдан авалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 153. Бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын лавлагаа
CRM -> Лавлагаа ->Бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 154. Бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын лавлагаа

4.3.12.1 Бусад хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 154-т харуулсан хайх талбарт бүсчлэлийн дугаар, тайлант үе мөн оршин суугаа хаягийг оруулна.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хайлт хийсэн мэдээллийн дагуу хамрагдсан айлуудын худалдан авалтын жагсаалт гарч ирнэ.

4.3.13 Хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн лавлагаа

Энэ хэсэгт хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн картын мэдээллүүдийг харна. Mөн хайлт хийж шаардалагатай мэдээллээ харах боломжтой.

● Үүсгэсэн картын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно

ЗУРАГ 155. Хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн лавлага
CRM -> Лавлагаа -> Хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 156. Хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн лавлагаа

4.3.13.1 Хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн картын лавлагаа харах

Алхам 1 ЗУРАГ 156-т харуулсан хайх талбарт эзэмшигчийн овог, нэрийг оруулна.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар хөтөлбөрийн дагуу олгосон бэлгийн картын жагсаалт гарч ирнэ.

4.3.14 Хөтөлбөр-Купоны өөрчлөлтийн лавлагаа

Хөтөлбөрт купоны өөрчлөлтийн мэдээллийг харах бөгөөд хайлт хийж шаардлагатай мэдээллээ шүүж харна. Мөн дараах боломжуудтай.

● Жагсаалтын мэдээллийг жагсаалт хэлбэрээр хэвлэх
● EXCEL, PDF, HTML-рүү жагсаалтыг хүснэгт хэлбэрээр экспортлоно.

ЗУРАГ 157. Хөтөлбөр-Купоны өөрчлөлтийн лавлага
CRM -> Лавлагаа -> Хөтөлбөр-Купоны өөрчлөлтийн лавлагаа гэсэн дарааллаар дарж ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 158. Хөтөлбөр-Купоны өөрчлөлтийн лавлагаа

4.3.14.1 Хөтөлбөр-Купоны өөрчлөлтийн лавлагаа харах

Алхам 1 Хайх талбарт барааны мэдээлэл оруулна. Сонгосон огнооны хооронд хийгдсэн купоны өөрчлөлтийн мэдээлэл харагдахыг анаарна уу.

Алхам 2 Талбарт мэдээллээ оруулаад дарснаар жагсаалтаас хайлт хийсэн мэдээлэл гарч ирнэ.