Hi. How can we help?

Нэр томьёоны тайлбар

Түлхүүр үг
Тайлбар
Дэд систем
Ultimate ERP системийг бүрдүүлэгч програмуудыг дэд систем гэж нэрлэх бөгөөд хэд хэдэн дэд системүүд нийлж байж санхүүгийн тайлан мэдээг бүрэн хэмжээнд боловсруулж болох ба тухайн дэд систем тус бүр нь бие дааж ажиллах чадвартай.
Модуль
Дэд систем дотор байрлах нэг төрлийн боловч дотроо өөр өөр үүрэг гүйцэтгэдэг функцуудыг агуулдаг програмын хэсгийг модуль гэнэ. Жишээлбэл мөнгөн хөрөнгийн модуль, бараа матеиалын модуль, үнсэн хөрөнгийн модуль гэх мэт.
Функц
Энэ нь модулийг бүрдүүлэгч тухайн модуль дотроо бие даан тооцоолол хийдэг хэсгүүд юм.
Функционал товчнууд
Програмд ашиглагдах линк, товчны үүрэг.
ХГА
Хэрэглэгчийн гарын авлага