Hi. How can we help?

Програмын онцлог, давуу тал

1. Системийг хэрэглэгч өөрөө удирдан зохион байгуулах боломжтой.
   1.1 Хэрэглэгч бүрийн хувьд эрхийн тохиргоо хийж ажил үүргийн хуваарийг нарийвчлан хуваарилах, хянах боломжтой.
    1.2 Ажиллах цонхоо өөрөө зохион байгуулах боломжтой.
    1.3 Бүртгэл дээрээ үндэслэн судалгаа шинжилгээний олон төрлийн тайлан график авна.

2. Мэдээллийг MS-Excel, MS-Word, XML, HTML, PDF форматаар өгөгдлийг экспортлох боломжтой.
3. MS-Excel, XML форматаар өгөгдлийг импортлоно.
4. Нэг бааз дээр хэд хэдэн хэрэглэгч сүлжээний горимоор зэрэг ажиллах боломжтой.
5. Уян хатан (Хүссэн даатгалын бүтээгдэхүүнийг уян хатнаар үүсгэх боломжтой…)
6. Хэрэглэгч бүрийн хувьд эрхийн тохиргоо хийж ажил үүргийн хуваарийг нарийвчлан хуваарилах, хянах боломжтой.
7. Аж ахуй нэгжийн өөрсдийн онцлогоос хамаарч програм хангамжийг өөрчлөлтийг нээлттэй хийх боломжоор хангагдсан бөгөөд энэ програм хангамжийг үндсэн бүтэцийг өөрчлөхгүйгээр хангагдсан болно.
8. Хэрэглэгчдийг эрхийн хязгаарлалттайгаар ажиллуулана.
9. Нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгосноор судалгаа, шинжилгээ хийх боломжтой болно.