Hi. How can we help?

Уг цонхоор үндсэн хөрөнгийн тайланг товчоо хэлбэрээр харах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Тайлан – Үндсэн хөрөнгийн товчоо тайлан

ЗУРАГ 89. Тайлан – Үндсэн хөрөнгийн товчоо тайлан
ЗУРАГ 90. Үндсэн хөрөнгийн товчоо тайлан