Hi. How can we help?

Уг цонхоор тухайн тайлант үед хамрагдах бүх хөрөнгийн лавлагааг харах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө –– Лавлагаа – Хөрөнгийн лавлагаа

ЗУРАГ 73. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 74. Хөрөнгийн лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Уг цонхоор үндсэн хөрөнгийн ашиглалтаас хассан гүйлгээний лавлагааг харах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө –– Лавлагаа –  Ашиглалтаас хассан лавлагаа

ЗУРАГ 75. Үндсэн хөрөнгө – Ашиглалтаас хассан лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 76. Ашиглалтаас хассан гүйлгээний лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө –– Лавлагаа –  Орлогын лавлагаа

ЗУРАГ 77. Үндсэн - Орлогын лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 78. Орлогын гүйлгээний лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Лавлагаа –  Акталсан лавлагаа

ЗУРАГ 79. Үндсэн хөрөнгө – Акталсан лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 80. Акталсан гүйлгээний лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Лавлагаа –  Худалдсан лавлагаа

ЗУРАГ 81. Үндсэн хөрөнгө – Худалдсан лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 82. Худалдсан гүйлгээний лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Лавлагаа –  Хөрөнгийн товчоо

ЗУРАГ 83. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн товчоо

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 84. Хөрөнгийн товчооны лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Лавлагаа –  Дахин үнэлэлтийн лавлагаа

ЗУРАГ 85. Үндсэн хөрөнгө – Дахин үнэлэлтийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 86. Дахин үнэлэлтийн лавлагааны хайлтын цонх

Алхам 2: Дээрх зурагт үзүүлснээр Хайлтын нөхцөл хэсэгт байгаа үзүүлэлтээс сонгон эсвэл шууд Хайх товчийг даран хүссэн үр дүнгээ авах боломжтой.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Лавлагаа –  Хөрөнгө элэгдүүлэлтийн лавлагаа

ЗУРАГ 87. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө элэгдүүлэлтийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 88. Хөрөнгө элэгдүүлэлтийн лавлагааны хайлтын цонх