Hi. How can we help?

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө орлого авах

ЗУРАГ 37. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө орлого авах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 38. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө орлого авах - Шинэ

Энэхүү цонх нь үндсэн мэдээллээс гадна 3 бүртгэлийн хэсэгтэй. Эхний хэсэг нь орлого авагдах хөрөнгийг бүртгэнэ. Задаргаа дахь 2 –р хэсэгт задаргаатай хөрөнгийн төрлийн задаргааны үзүүлэлт болон тайлбарыг оруулж өгнө.

Задаргаа дахь 3-р хэсэгт  Иж бүрдэл дэлгэрэнгүй хөрөнгийн мэдээллүүдийг оруулж өгөх юм.

1-р хэсэг  буюу Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Энэ хэсэгт Үзүүлэлт,  Хөрөнгийн төрөл, Сериал дугаар, Марк, Өнгө, Шинж чанар, Ашиглалтанд авсан огноо, Байршил, Тайлбар, Хэмжих нэгж, Тоо ширхэг, Нэгж анхны өртөг, Нийт анхны өртөг, Элэгдүүлэх арга, Элэгдлийн хугацаа, Элэгдлийн хязгаар, Хөрөнгий төлөв, Гүйлгээний данс, Хөрөнгийн данс, Элэгдлийн данс зэрэг багануудад мэдээллийг оруулна.

2-р хэсэг буюу Задаргаа

Хэрэв хөрөнгийн төрөл нь дотроо задаргаатай бол түүний үзүүлэлт, тайлбарыг тэмдэглэж үлдээнэ.

3-р хэсэг буюу Иж Бүрдэл Дэлгэрэнгүй Хөрөнгө

1-р хэсэгт бүртгэгдсэн хөрөнгө нь Иж бүрдэл Толгой хөрөнгө тохиолдолд Иж бүрдэл Дэлгэрэнгүй хөрөнгийг  тухайн Толгой  хөрөнгийн мөрийн сонголтоор нэмж бүртгэнэ.

Бусад энгийн хөрөнгө орлогодож авч байгаа үед 3-р хэсгийг бөглөх шаардлагагүй.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлсэн дарааллаар Үндсэн мэдээлэл, Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон шаардлагатай үед Задаргаа хэсгийн мэдээллийг оруулж өгнө

ЗУРАГ 39. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө орлого авах бүртгэл
ЗУРАГ 40. Хөрөнгө орлого авах төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд хөрөнгийн орлого авах эсэхийг дахин нягтлан асууна.

ЗУРАГ 41. Хөрөнгийн орлого авах эсэх мэдээлэл

Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулахдаа ямар нэгэн алдаа гаргасан тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан дахин мэдээллээ шалгахыг анхааруулна.

ЗУРАГ 42. Оруулсан мэдээллүүдийг дахин шалгах анхааруулга

Хэрэв алдаагүй тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 43. Хөрөнгийг орлогыг амжилттай хадгалсан мэдээлэл

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө ашиглалтаас хасах

Энэ цонхонд хөрөнгийг элэгдэж дуусахаас нь өмнө ашиглалтаас хасагдсан хөрөнгийн гүйлгээг хийх юм.

Үндсэн мэдээлэл

Энэ хэсэгт ашиглалтаас хасах хөрөнгийн аэлтэс тасаг, тайлбарыг оруулж, бичиж өгнө.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Ашиглалтаас хасах хөрөнгийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт сонгож тоо хэмжээ болон дансыг оруулна.

ЗУРАГ 44. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө ашиглалтаас хасах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 45. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө ашиглалтаас хасах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлсэн дарааллаар Үндсэн мэдээлэл болон Дэлгэрэнгүй мэдээлэл  хэсгийн утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 46. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө ашиглалтаас хасах цонх
ЗУРАГ 47. Хөрөнгө ашиглалтаас хасах төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд хөрөнгө ашиглалтаас хасах эсэхийг дахин нягтлан асууна.

ЗУРАГ 48. Хөрөнгө ашиглалтаас хасах эсэх мэдээлэл

Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулахдаа ямар нэгэн алдаа гаргасан тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан дахин мэдээллээ шалгахыг анхааруулна.

ЗУРАГ 49. Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах үеийн алдааны мэдээлэл

Хэрэв алдаагүй тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 50. Хөрөнгө ашиглалтаас амжилттай хасагдсан мэдээлэл

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө худалдах

ЗУРАГ 51. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө худалдах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 52. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө худалдах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвтэй харагдах ба үндсэн мэдээлэл болон дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг оруулж өгнө

ЗУРАГ 53. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө худалдах бүртгэл
ЗУРАГ 54. Хөрөнгө худалдах төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд  доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгө амжилттай худалдагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 55. Хөрөнгө амжилттай худалдаалагдсан мэдээлэл

Нэг хэлтэс тасагт харьяалагдах хөрөнгийг өөр хэлтэс тасаг руу шилжүүлэх тохиолдолд тухайн цонхоор орж гүйлгээг хийнэ.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө шилжүүлэх

ЗУРАГ 56. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө шилжүүлэх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 57. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө шилжүүлэх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвтэй харагдах ба Үндсэн мэдээлэл болон Дэлгэрэнгүй мэдээлэл талбарын утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 58. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө шилжүүлэх бүртгэл
ЗУРАГ 59. Хөрөнгө шилжүүлэх төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд  доорх мэдээллийг харуулсан хөрөнгө амжилттай худалдагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 60. Хөрөнгө амжилттай шилжүүлэгдсэн мэдээлэл

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө актлах

ЗУРАГ 61. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө актлах

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 62. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө актлах - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвтэй харагдах ба Үндсэн мэдээлэл болон Дэлгэрэнгүй мэдээлэл талбарын утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 63. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө актлах бүртгэл
ЗУРАГ 64. Хөрөнгө актлах төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд  доорх мэдээллийг харуулсан хөрөнгө амжилттай актлагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 65. Хөрөнгө амжилттай актлагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд элэгдэж дууссан хөрөнгийн анхны өртөгийг дахин үнэлэх юм.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Гүйлгээ – Хөрөнгө дахин үнэлэх

ЗУРАГ 66. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө дахин үнэлэх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 67. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгө дахин үнэлэх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвтэй харагдах ба Үндсэн мэдээлэл болон Дэлгэрэнгүй мэдээлэл талбарын утгуудыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 68. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгө дахин үнэлэх бүртгэл
ЗУРАГ 69. Хөрөнгө дахин үнэлэх төлөв

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд хөрөнгө дахин үнэлэх эсэхийг дахин нягтлан асууна.

ЗУРАГ 70. Хөрөнгө дахин үнэлэх эсэх анхааруулга

Хөрөнгө дахин үнэлэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулахдаа ямар нэгэн алдаа гаргасан тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан дахин мэдээллээ шалгахыг анхааруулна.

ЗУРАГ 71. Хөрөнгө дахин үнэлэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах үеийн алдааны мэдээлэл

Хэрэв алдаагүй тохиолдолд доорх мэдээллийг харуулан орлого амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 72. Хөрөнгө амжилттай дахин үнэлэгдсэн мэдээлэл