Hi. How can we help?

Энэхүү цонхонд тухайн компанид харъяалагдах үндсэн хөрөнгийн данс, тайлант үе болон үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой мэдээллүүдийг бүртгэх зориулалттай.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Модулийн тохиргоо

ЗУРАГ 4. Үндсэн хөрөнгө - Модулийн тохиргоо - Шинэ

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 5. Үндсэн хөрөнгө - Модулийн тохиргоо

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утга болох тухайн компанийн үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой тайлант үе, данс гэх мэт мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 6. Үндсэн хөрөнгө - Модулийн тохиргооны бүртгэл

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан модулийн тохиргоо амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 7. Модулийн тохиргоо амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд тухайн байгууллагад харъяалагдах өглөг, авлагын данснуудыг бүртгэх зориулалттай.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн дансны тохиргоо

ЗУРАГ 8. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн дансны тохиргоо

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 9. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн дансны тохиргоо - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утга болох тухайн компанийн үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой тайлант үе, данс гэх мэт мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 10. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн дансны тохиргооны бүртгэл

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн дансны тохиргоо амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 11. Хөрөнгийн дансны тохиргоо амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд тухайн хөрөнгийн – Хөрөнгийн төрөл, Үзүүлэлт,  Сериал дугаар, Марк, Өнгө, Шинж чанар, Байршил, Тайлбар, Элэгдүүлэх арга,  Эдэгдлийн хэмжүүр, элэгдлийн хугацаа, төлөв зэргийг засах боломжтойгоор мэдээллийг оуулж өгнө. Мөн хөрөнгийн тодорхойлолтуудыг лавлах боломжтой.

ЗУРАГ 12. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн Дэлгэрэнгүй


Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн Дэлгэрэнгүй

ЗУРАГ 12. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн Дэлгэрэнгүй

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 13. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэх цонх

Алхам 2: Доорх зурагт үзүүлснээр Мөрийн дугаар хэсгээс тухайн хөрөнгийн дэлгэрэнгүйг оруулах гэж буй мөрийг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 14. Үндссэн хөрөнгө - Модулийн тохиргооны бүртгэл

Алхам 3:  Мөрийн дугаар сонгож өгсөн тохиолдолд доорх төлөвт харагдах ба тухайн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна.

ЗУРАГ 15. Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах цонх

Алхам 4:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 16. Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд тодорхой 2 төрлийн хэмжих нэгжийг оруулж өгнө.
    • Элэгдлийн хэмжих нэгж нь сараар
   • Хөрөнгийн хэмжих нэгж нь ширхэгээр хэмжигдэнэ.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн хэмжих нэгж

ЗУРАГ 17. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн хэмжих нэгж
ЗУРАГ 18. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн хэмжих нэгж - Шинэ

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 19. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн хэмжих нэгжийн бүртгэл

Алхам 3Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн хэмжих нэгж амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 20. Хөрөнгийн хэмжих нэгж амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Хөрөнгийн ангилал нь өөртөө – Хөрөнгийн төрлийг багтаах юм. Жишээ ангилалууд : барилга байшин, мэдээллийн тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил г.м.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн ангилал

ЗУРАГ 21. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн ангилал
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 22. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн ангилал - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 23. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн ангилалын бүртгэл

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн ангилал амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 24. Хөрөнгийн ангилал амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү дэлгэцээр хөрөнгийн төрлийг бүртгэнэ. Хөрөнгийн төрөл нь өөртөө тодорхой хөрөнгө агуулна. Төрөл бүртгэхдээ төрлийн дугаар, төрлийн нэр, ангиллын дугаар, хэмжих дугаар, ангиллын дугаар зэргийг төрөл тус бүрт оруулна.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн төрөл

ЗУРАГ 25. Үндсэн хөрөнгө –Хөрөнгийн төрөл
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 26. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр үндсэн мэдээлэл хэсэгт харгалзах талбаруудын утгыг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 27. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн төрлийн бүртгэл

Алхам 3:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн төрөл амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 28. Хөрөнгийн төрөл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд сар болгон бүх гүйлгээ хийгдэж дууссаны дараагаар хаалт хийх юм. Ингэснээр хөрөнгийг элэгдүүлэх юм.

Гүйлгээ Гүйлгээ нь тухайн нэвтэрсэн компанийн хөрөнгө тус бүрийн хувьд дараах томъёоны  дагуу элэгдэх юм.                            

  • Хэрэв хөрөнгийг элэгдүүлэх арга нь шулуун шугамын арга бол :

                  Тооцсон элэгдэл = Хөрөнгийн  нэгж анхны өртөг / Элэгдлийн хязгаар 

  • Хэрэв одоогийн тайлант үеийн огноо = ашиглалтанд авсан хугацааны болон  ашиглалтанд авсан хугацааны  огнооны өдөр нь  15-наас өмнө байвал :

                  Тооцсон элэгдэл = ‘0’

  • Хэрэв ( Тооцсон элэгдэл < 0 эсвэл Тооцсон элэгдэл > Нэгж анхны өртөг – Нийт хур.элэгдэл – Үлдэх өртөг ) бол

                  Тооцсон элэгдэл = ‘0’

  • Хэрэв ( Тооцсон элэгдэл > 0 Ба Тооцсон элэгдэл > Нэгж анхны өртөг – Нийт хур.элэгдэл –Үлдэх өртөг ) бол

                  Тооцсон элэгдэл = Нэгж анхны өртөг – Нийт хур.элэгдэл – Үлдэх өртөг

Хаалт хийгдсэний дараагаар тухайн нэвтэрсэн компанийн  хөрөнгө тус бүрийн Тайлант үе нь дараагын тайлант үедээ шилжих юм.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Сарын хаалт хийх

ЗУРАГ 29. Үндсэн хөрөнгө – Сарын хаалт хийх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 30. Үндсэн хөрөнгө – Сарын тайлант үе хаах цонх

Алхам 2: Хаалтаа хийхдээ Одоогийн тайлант үе -г сайтар шалгасны дараагаар  дээр зурагт үзүүлснээр Тайлант үе хаах дарснаар зөвхөн нэвтэрсэн компанийн хөрөнгийг элэгдүүлнэ.

ЗУРАГ 31. Тайлант үе хаах эсэх анхааруулга

Алхам 3: Тухайн тайлант үеийг дахин нягтлан шалгасны дараагаар Тийм товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан сарын хаалт амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 32. Тайлант үе амжилттай хаагдсан мэдээлэл

Энэхүү цонхонд тухайн салбар хэлтсийн эд хариуцагчийг оноож өгнө. Хөрөнгө нь салбар хэлтэстээ харъялагдах ба салбар хэлтэс нь эд хариуцагчтай байх юм. Салбар хэлтсийг програмаас дуудаж оруулах ба эд хариуцагчийг хүний нөөцийн модулиас дуудаж оруулна. Шинээр бүртгэх болон засварлах, устгах боломжтой юм.

Алхам 1: Үндсэн хөрөнгө – Бүртгэл – Хөрөнгийн эд хариуцагч

ЗУРАГ 33. Үндсэн хөрөнгө – Хөрөнгийн эд хариуцагч

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 34. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн эд хариуцагч - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба зурагт үзүүлснээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт Салбарын дугаарыг эхлэж сонгон дараа нь тухайн салбарт харьяалагдах ажилчдаас эд хариуцагчийг сонгож өгнө.

ЗУРАГ 35. Үндсэн хөрөнгө - Хөрөнгийн эд хариуцагчийн бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан хөрөнгийн эд хариуцагчийг амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 36. Хөрөнгийн эд хариуцагч амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл