Hi. How can we help?

4.1 Хүний нөөц

Ямарч байгууллагын хувьд удирдлагын тогтолцоо нь санхүүгийн, хүний нөөцийн, үйлдвэрлэлийн, маркетингийн гэх мэт тодорхой чиглэлүүдтэй байдаг. Өндөр үр бүтээлтэй ажиллахын тулд аливаа байгууллага хүний нөөцийн оновчтой уян хатан бодлого явуулах нь чухал. Өөрөөр хэлбэл хүний нөөцийг удирдах хэлтэс хэдий чинээ сайн ажиллана байгууллагын амжилт түүнээс шууд шалтгаалдаг. Тийм учраас аливаа байгууллагын хамгийн чухал нөөц бол хүн гэдэг нь зайлшгүй юм. Иймд байгууллагын ажилчдын мэдлэг чадвар, хөгжил болон тогтвор суурьшил зэрэг нь тухайн байгууллагын амжилтын үндэс болдог. Үүний тулд хүмүүсийг зөв удирдан хөгжүүлж чадвал тэд үр ашигтай ажиллаж түүнийхээ хэрээр хөгжиж, сэтгэж, бүтээлч сэтгэлгээтэй болдог байна.  Иймээс байгууллагын хувьд хүний нөөцийнхөө талаарх бүрэн хэмжээний мэдээллийн санг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг бөгөөд Ultimate ERP-HRM системийн “Хүний нөөцийн систем” нь дээрх бүх асуудлыг хялбархан шийдэж, оновчтой шийдвэр гаргах, нөөцийг зөв хуваарилах, цэгцтэй бодлого явуулахад шаардлагатай бүх талын мэдээ тайлан бэлтгэх, судалгаа шинжилгээ хийх боломжийг олгоно. “Хүний нөөцийн систем” нь Санхүү, Цалин, Цаг бүртгэл зэрэг шаардлагатай бүх дэд системтэй нягт уялдан ажиллах тул байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт дасан зохицох чадвар нь байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангана.

4.1.1.1 Ажилтны бүртгэл

Даатгалын хэлтэс тасгууд дээр ажиллах цагын ажилчдыг “Ultimate ERP” програмаар орж бүртгэнэ.

Алхам 1: Хүний нөөцийн менежмент – Хүний нөөц – Ажилтан

ЗУРАГ 5. Хүний нөөц – Ажилтан бүртгэл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана

Ажилтан бүртгэхэд анхаарах зүйлс:

  • Ажилтан бүртгэхэд шар өнгөтэй талбаруудад заавал мэдээлэл оруулна..
  • Ажилтны код талбарт тухайн ажилтны регистерийн дугаарыг буюу эхний 2 оронд үсэг дараагын 8 оронд тоон утга оруулна.
ЗУРАГ 6. Ажилтан бүртгэл - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 7. Ажилтан бүртгэл

Алхам 3: Тухайн цонхонд ажилтны мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтан амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 8. Ажилтан амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Алхам 3: Зурагт үзүүлснээр Нэмэлт сонгосноор ажилтнуудын мэдээллийг экселээс оруулах боломжтой.

ЗУРАГ 9. Ажилтны мэдээлэл экселээс оруулах

Алхам 4: Excel – ээс оруулах сонголтыг дарж эксел файлыг сонгож оруулснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтны мэдээлэл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 10. Ажилтны мэдээллийг экселээс амжилттай оруулсан мэдээлэл

Алхам 5: Нэмэлт – Анкет хэвлэх  сонголтыг дарж ажилтны анкетыг хэвлэх боломжой.

ЗУРАГ 11. Ажилтны анкет

4.1.1.2 Хүний нөөцийн бүртгэл

Энэхүү цонхоор даатгалын хэлтэс тасгууд дээр ажиллах цагын ажилчид болон тэдгээрийн хувийн мэдээллүүдийг нэг цонхноос дэлгэрэнгүй бүртгэж өгөх боломжтой.

Алхам 1: Хүний нөөцийн менежмент – Хүний нөөц – Ажилтан – Хүний нөөцийн бүртгэл

ЗУРАГ 12. Хүний нөөц – Хүний нөөцийн бүртгэл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 13. Хүний нөөцийн мэдээлэл бүртгэх - Шинэ

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орно.

ЗУРАГ 14. Хүний нөөцийн бүртгэл
ЗУРАГ 15. Хүний нөөцийн бүртгэл - Хадгалах

Алхам 3: Тухайн цонхонд ажилтны мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтан амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 16. Ажилтан амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.1.3 Боловсролын мэдээлэл

Даатгалын хэлтэс тасгууд дээр ажиллах цагын ажилчдыг бүртгэсний дараагаар тухайн ажилтнуудыг боловсролын мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулж өгөх боломжтой болно.

Алхам 1: Хүний нөөцийн менежмент – Хүний нөөц – Ажилтан – Боловсролын мэдээлэл

ЗУРАГ 17. Хүний нөөц – Боловсролын мэдээлэл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орно.

ЗУРАГ 18. Ажилтны боловсролын мэдээлэл - Шинэ
ЗУРАГ 19. Ажилтны боловсролын мэдээлэл - Ажилтан сонгох
ЗУРАГ 20. Ажилтны боловсролын мэдээлэл

Алхам 3: Тухайн ажилтны боловсролын мэдээллийг оруулна. (1-ээс олон ажилтны боловсролын мэдээлэл оруулах боломжтой.)

Алхам 4: Тухайн цонхонд ажилтны боловсролын мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан амжилттай хадгалагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 21. Ажилтны боловсролын мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.      

 Алхам 2: Зурагт үзүүлснээр Шинэ сонгосноор доорх төлөвт орох ба шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулна.

ЗУРАГ 22. Ажилтантай гэрээ хийх - Шинэ
ЗУРАГ 23. Ажилтантай гэрээ хийх төлөв
ЗУРАГ 24. Ажилтантай гэрээ хийх

Алхам 3: Тухайн цонхонд ажилтантай гэрээ хийх дэлгэрэнгүй мэдээллээ бөглөн хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ажилтантай гэрээ амжилттай байгуулагдсаныг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 25. Ажилтантай гэрээ амжилттай хийгдсэн мэдээлэл