Hi. How can we help?

4.1 Барааны дуусах хугацаа шийдвэрлэлт

4.1.1 Хугацааны хүсэлт

Энэхүү цонхоор хугацаа нь дуусах гэж буй барааны үнийг өөрчлөх хүсэлтийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Барааны дуусах хугацаа шийдвэрлэлт – Хугацааны хүсэлт

ЗУРАГ 5. Худалдааны менежмент - Хугацааны хүсэлт

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 6. Худалдааны менежмент - Хугацааны хүсэлт - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба хугацаа нь дуусах гэж буй барааны мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 7. Худалдааны менежмент - Барааны дуусах хугацааны хүсэлт бүртгэл
Төлөв:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлтийн төлөв
Хүсэлт бичиж байна:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлтийн мэдээллийг оруулж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан барааны дуусах хугацааны хүсэлт нь яг хийгдсэнд тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа гэж ойлгож болно.
Хүсэлт бичсэн:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлтийг алдаагүй зөв гэж бодсон үедээ энэ төлөвт оруулан хадгална. Учир нь энэ төлөвт хадгалсан барааны дуусах хугацааны хүсэлт нь засах боломжгүй тул тухайн төлөв нь барааны дуусах хугацааны хүсэлтийг хүчин төгөлдөр болгоно.

Алхам 3: Барааны мэдээллийг оруулсны дараа доорх зурагт харуулснаар хүсэлийн төлөвийг сонгон Хадгалах товчийг дарна.

ЗУРАГ 8. Барааны дуусах хугацааны хүсэлтийн төлөв сонгох болон хадгалах

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан баталгаажуулж асууна. Хэрэв тухайн төлөвт оруулах бол Тийм товчийг дарна.

ЗУРАГ 9. "Хүсэлт бичсэн" төлөвт оруулах эсэх анхааруулгын мэдээлэл

Алхам 3:  Тийм товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан барааны дуусах хугацааны хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 10. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Хүсэлтийн мэдээллийг экселээс оруулах

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Барааны шийдвэрлэлт – Хугацааны хүсэлт

ЗУРАГ 11. Худалдааны менежмент - Барааны дуусах хугацааны хүсэлт бүртгэл - Экселээс оруулах

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба хугацаа нь дуусах гэж буй барааны мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

Оруулах эксел файлын формат дараах загвартай байна.

ЗУРАГ 12. Хугацаа нь дуусах гэж буй барааны мэдээлэл оруулах эксел формат

Алхам 3: Excel – ээс оруулах сонголтыг дарж дээрх эксел файлыг сонгож оруулснаар зурагт харуулснаар мэдээллүүд харагдана.

ЗУРАГ 13. Экселээс оруулсан мэдээллийн үр дүн

Нэмэлт: Экселээс оруулсан мэдээлэл дээрээ “Шинээр нэмэх мөр” сонгон дахин бараа нэмж сонгох боломжтой.

Алхам 4: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан баталгаажуулж асууна. Хэрэв тухайн төлөвт оруулах бол Тийм товчийг дарна.

ЗУРАГ 14. "Хүсэлт бичсэн" төлөвт оруулах эсэх анхааруулгын мэдээлэл

Алхам 5: Тийм товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан барааны дуусах хугацааны хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 15. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.1.2 Хугацааны шийдвэрлэлт

Энэхүү цонхоор барааны дуусах хугацааны хүсэлтийн мэдээллийг шийдвэрлэж баталгаажуулна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Барааны дуусах хугацаа шийдвэрлэлт – Хугацааны шийдвэрлэлт

ЗУРАГ 16. Худалдааны менежмент – Хугацааны шийдвэрлэлт
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 17. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэх сонгох

Алхам 2: Хүсэлтийн дугаарыг сонгон доорх зурагт үзүүлснээр шийдвэрлэлтийн мэдээллийг оруулж өгнө.

ЗУРАГ 18. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэх бүртгэл
Төлөв:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэлтийн төлөв
Шийдвэрлээгүй байна:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлтийг шийдвэрлэх мэдээллийг оруулж байгаа дараа нь засварлах боломжтой төлөв юм. Дутуу бичсэн эсвэл дахин засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд сонгоно. Энэ төлөвт хадгалагдсан шийдвэрлэлт нь яг хийгдсэнд тооцоогдохгүй засварын төлөвт байгаа гэж ойлгож болно.
Шийдвэрлэсэн:
Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэлтийг алдаагүй зөв гэж бодсон үедээ энэ төлөвт оруулан хадгална. Учир нь энэ төлөвт хадгалсан шийдвэрлэлт нь засах боломжгүй мөн цаашаа барааны “ПОС-р гарах хямдралын үнэ” -ийг энэхүү цонхон дахь “Шийдвэрлэх үнэ”-ээр өөрчилдөг тул тухайн төлөв нь шйидвэрлэлтийг хүчин төгөлдөр болгоно.
Хүчингүй:
Тухайн барааны дуусах хугацааны хүсэлтийг хүчингүй болгох тохиолдолд энэхүү төлөвт оруулан хадгалах ба цаашаа ПОС-н үнэ өөрчлөгдөхгүй болно.

Алхам 3: Барааны мэдээллийг оруулсны дараа доорх зурагт харуулснаар хүсэлийн төлөвийг сонгон Хадгалах товчийг дарна.

ЗУРАГ 19. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэх төлөв сонгох болон хадгалах

Алхам 4:  Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан баталгаажуулж асууна. Хэрэв тухайн төлөвт оруулах бол Тийм товчийг дарна.

ЗУРАГ 20. "Шийдвэрлэсэн" төлөвт оруулах эсэх анхааруулгын мэдээлэл

Алхам 5:  Тийм товчийг дарснаар танд доорх анхааруулгын мэдээллийг харуулан барааны дуусах хугацааны хүсэлт амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 21. Барааны дуусах хугацааны хүсэлт шийдвэрлэлт амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

Барааны дуусах хугацааны шийдвэрлэлтийн тайлан хэвлэх

Алхам 1: Хэвлэх товчийг доорх зурагт үзүүлснээр дарна.

ЗУРАГ 22. Барааны дуусах хугацааны шийдвэрлэлтийн тайлан хэвлэх
ЗУРАГ 23. Барааны дуусах хугацааны шийдвэрлэлтийн тайлан

Барааны дуусах хугацааны шийдвэрлэлтийн тайлан хэвлэх

Алхам 1: Хэвлэх товчийг доорх зурагт үзүүлснээр дарна.

ЗУРАГ 24. Худалдааны менежмент – Хугацааны шийдвэрлэлтийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 25. Худалдааны менежмент – Хугацааны шийдвэрлэлтийн лавлагааны үр дүн
ЗУРАГ 25. Худалдааны менежмент – Хугацааны шийдвэрлэлтийн лавлагааны үр дүн

Нэмэлт: Барааны дуусах хугацааны хүсэлт болон шийдвэрлэлтийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах бол дээрх зурагт үзүүлснээр Дэлгэрэнгүй сонголтыг чеклэн дахин Хайх товчийг дарснаар хайлтын үр дүн харагдана.

4.2.1 Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо

Энэхүү цонхоор борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоог хийнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо

ЗУРАГ 26. Худалдааны менежмент – Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 27. Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба борлуулалтын зарлагыг автоматаар хийх тохиолдолд доорх байдлаар сонгож өгнө.

ЗУРАГ 28. Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 29. Борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.2.2 Модулийн тохиргоо

Энэхүү цонхоор ПОС-ын суурь валютын тохиргоог хийнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Модулийн тохиргоо

ЗУРАГ 30. Худалдааны менежмент –Модулийн тохиргоо
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 31. ПОС модулийн тохиргоо

Алхам 2: Суурь валют болон бусад мэдээллийг оруулсны дараа Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан ПОС модулийн тохиргоо амжилттай хийгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 32. ПОС модулийн тохиргоо амжилттай хадгалагдсан мэдээлэл

4.2.3 ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараа

Энэхүү цонхоор ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараануудыг бүртгэж өгнө.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараа

ЗУРАГ 33. Худалдааны менежмент –ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараа
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 34. Худалдааны менежмент –ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараа - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба ПОС-оор зарагдахыг хязгаарлах барааны мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 35. Худалдааны менежмент –ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан барааны бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан борлуулалтын зарлагын автомат тохиргоо амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 36. ПОС-оор зарагдахыг хязгаарласан бараа амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.2.4 Төлбөрийн төрөл

Энэхүү цонхоор төлбөр төлөлтийн төрлүүдийг бүртгэнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Төлбөрийн төрөл

ЗУРАГ 37. Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Төлбөрийн төрөл

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

ЗУРАГ 38. Худалдааны менежмент – Төлбөрийн төрөл - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба ПОС-оор зарагдахыг хязгаарлах барааны мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 39. Худалдааны менежмент – Төлбөрийн төрөл - Бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан төлбөрийн төрөл амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 40. Төлбөрийн амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.2.5 Үнийн хувилбар

Энэхүү цонхоор үнийн хувилбаруудыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Үнийн хувилбар

ЗУРАГ 41. Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Үнийн хувилбар
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 42. Худалдааны менежмент –Үнийн хувилбар - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үнийн хувилбарын мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 43. Худалдааны менежмент –Үнийн хувилбар - Бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан үнийн хувилбар амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 44. Үнийн хувилбар амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.2.7 Үнийн шошго

Энэхүү цонхоор үнийн шошгуудыг бүртгэнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Үнийн шошго

ЗУРАГ 45. Худалдааны менежмент – Бүртгэл – Үнийн шошго
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 46. Худалдааны менежмент –Үнийн шошго - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үнийн шошгын мэдээллийг доорх байдлаар оруулж өгнө.

ЗУРАГ 47. Худалдааны менежмент –Үнийн шошго - Бүртгэл

Алхам 3: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан үнийн шошго амжилттай бүртгэгдсэнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 48. Үнийн шошго амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл

4.3.1 Алдаатай дэлгэрэнгүй хураангай лавлагаа

Энэхүү цонхоор алдаатай үүссэн гүйлгээнүүдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар лавлагаа болгон авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Алдаатай гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагаа

ЗУРАГ 49. Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Алдаатай гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 50. Худалдааны менежмент – Алдаатай гүйлгээний дэлгэрэнгүй лавлагааны үр дүн

“Алдааны тайлбар” талбарт гарсан алдаатай гүйлгээний мэдээллүүд дэлгэрэнгүй байдлаар харагдах ба “Тайлбар” хэсэгт тухайн алдааг хэрхэн засахыг мөн харуулна. Ингэснээр та гарсан алдаатай гүйлгээнүүдйиг дор бүр нь засаад явах боломжтой юм.

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

 • Алдааны тайлбар
 • Салбар
 • Барааны код
 • Барааны нэр
 • Бар код
 • Байршил
 • Нийт тоо
 • Сүүлийн өртөг
 • Үндсэн хэмжих нэгж
 • Сарбарын үлдэгдэл
 • Байршлын үлдэгдэл
 • Тоо
 • Тайлбар

4.3.2 Алдаатай гүйлгээний хураангай лавлагаа

Энэхүү цонхоор алдаатай үүссэн гүйлгээнүүдийн мэдээллийг хураангуй байдлаар лавлагаа болгон авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Алдаатай гүйлгээний хураангуй лавлагаа

ЗУРАГ 51. Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Алдаатай гүйлгээний хураангуй лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 52. Алдаатай гүйлгээний хураангуй лавлагаа

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг хураангуй байдлаар авна.

 • Компани
 • Салбар
 • Гүйлгээний огноо
 • Гүйлгээний төрөл
 • Гүйлгээний төлөв
 • Гүйлгээний тоо

4.3.3 Кассы гүйлгээний лавлагаа

Энэхүү цонхоор кассын гүйлгээний мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар лавлагаа болгон авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Кассын гүйлгээний лавлагаа

ЗУРАГ 53. Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Кассын гүйлгээний лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 54. Кассын гүйлгээний лавлагаа

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

 • Гүйлгээний дугаар
 • Компани
 • Салбар
 • Терминал
 • Гүйлгээний огноо
 • Компьютерийн огноо
 • Гүйлгээ хийсэн ажилтан
 • Гүйлгээ хийсэн кассчин
 • Гүйлгээний валют
 • Тайлбар
 • Гүйлгээний нийт дүн

4.3.4 Кассын мэдээ

Энэхүү цонхоор кассын мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар лавлагаа болгон авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Кассын мэдээ

ЗУРАГ 55. Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Кассын мэдээ

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 56. Кассын мэдээний лавлагаа

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

 • Гүйлгээний огноо
 • Кассчин
 • Эхний үлдэгдэл
 • Эцсийн үлдэгдэл
 • Борлуулалт
 • Буцаалт
 • Бодит үлдэгдэл
 • Дутагдал

4.3.5 Өдрийн дансны бичлэгийн лавлагаа

Энэхүү цонхоор өдрийн дансны бичилтүүдийг лавлагаа болгон авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Өдрийн дансны бичлэгийн лавлагаа

ЗУРАГ 57. Худалдааны менежмент – Лавлагаа – Өдрийн дансны бичлэгийн лавлагаа

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: “Хайлтын нөхцөл” -үүдээ оруулан Хайх товч дарснаар хайлтын үр дүн доорх зурагт үзүүлснээр харагдана.

ЗУРАГ 58. Өдрийн дансны бичлэгийн лавлагаа

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг авна.

 • Салбар
 • Багцын дугаар
 • Огноо
 • Төлөв
 • Шалтгаан

4.4.1 Борлуулалтын гүйлгээг зарлагадах

Энэхүү цонхоор ПОС-ын борлуулалтын гүйлгээг зарлагадана.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – ПОС – Өдрийн өндөрлөлт – Борлуулалтын гүйлгээг зарлагадах

ЗУРАГ 59. ПОС - Өдрийн өндөрлөлт - Борлуулалтын гүйлгээг зарлагадах
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 60. Борлуулалтын гүйлгээг зарлагадах

4.4.2 Борлуулалтын журнал үүсгэх

Энэхүү цонхоор ПОС-ын борлуулалтын журнал үүсгэнэ.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – ПОС – Өдрийн өндөрлөлт – Борлуулалтын журнал үүсгэх

ЗУРАГ 61. ПОС – Өдрийн өндөрлөлт – Борлуулалтын журнал үүсгэх
гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.
ЗУРАГ 62. Борлуулалтын журнал үүсгэх

Энэхүү модулиар “Борлуулалт болон Худалдан авагч”-н статистик мэдээг дэлгэрэнгүй байдлаар тус бүрт нь харах боломжтой ба дараах хуудсуудаас жишээ хэлбэрээр харна уу.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ

ЗУРАГ 63. Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ

4.5.1 Борлуулалтын мэдээ бараагаар – цагаар

Энэхүү цонхоор борлуулалтын мэдээг бараагаар – цагаар статистик мэдээг харна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Борлуулалтын мэдээ бараагаар – цагаар

ЗУРАГ 64. Борлуулалтын мэдээ бараагаар - цагаар /Бараа тус бүрээр/
ЗУРАГ 65. Борлуулалтын мэдээ бараагаар - цагаар /Салбар тус бүрээр/

4.5.2 Борлуулалтын мэдээ бараагаар – салбараар

Энэхүү цонхоор борлуулалтын мэдээг бараагаар – салбараар статистик мэдээг харна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Борлуулалтын мэдээ бараагаар – салбараар

ЗУРАГ 66. Борлуулалтын мэдээ бараагаар - салбараар
ЗУРАГ 67. Борлуулалтын мэдээ бараагаар - салбараар /График/

4.5.3 Борлуулалтын мэдээ өдрөөр – бараагаар

Энэхүү цонхоор борлуулалтын мэдээг өдрөөр – бараагаар статистик мэдээг харна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Борлуулалтын мэдээ өдрөөр – бараагаар

ЗУРАГ 68. Борлуулалтын мэдээ өдрөөр - бараагаар /Борлуулалт - Буцаалт/
ЗУРАГ 69. Борлуулалтын мэдээ өдрөөр - бараагаар /Дүнгээр /

4.5.4 Борлуулалтын мэдээ өдрөөр – категориор

Энэхүү цонхоор борлуулалтын мэдээг өдрөөр – катеогриор статистик мэдээг харна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Борлуулалтын мэдээ өдрөөр – категориор

ЗУРАГ 70. Борлуулалтын мэдээ өдрөөр - бараагаар /Борлуулалт - Буцаалт/
ЗУРАГ 71. Борлуулалтын мэдээ өдрөөр - бараагаар / Тоогоор /
ЗУРАГ 72. Борлуулалтын мэдээ өдрөөр - бараагаар / Дүнгээр /

4.5.5 Худалдан авагчийн тоо мөнгөн дүнгээр

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Худалдан авагчийн тоо мөнгөн дүнгээр

ЗУРАГ 73. Худалдан авагчийн тоо мөнгөн дүнгээр

4.5.6 Худалдан авагчийн тоо цагаар

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Худалдан авагчийн тоо цагаар

ЗУРАГ 74. Худалдан авагчийн тоо цагаар

4.5.7 Худалдан авагчийн тоо цагаар – өдрөөр

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик мэдээ – Худалдан авагчийн тоо цагаар – өдрөөр

ЗУРАГ 75. Худалдан авагчийн тоо цагаар - өдрөөр

4.5.8 Худалдан авсан бараа мөнгөн дүнгээр

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Статистик – Худалдан авсан бараа мөнгөн дүнгээр

ЗУРАГ 76. Худалдан авсан бараа мөнгөн дүнгээр

4.5.9 Удирдлагын дэшбоард

ЗУРАГ 77. Удирдлагын дэшбоард

Энэхүү модулиар тайлангуудыг дэлгэрэнгүй байдлаар тус бүрт нь харах боломжтой ба дараах хуудсуудаас жишээ хэлбэрээр харна уу. /Тайлан харах загвар бүх тайлангийн хувьд адилхан болно./

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан

ЗУРАГ 78. Худалдааны менежмент – Тайлан
ЗУРАГ 79. Тайлангийн шүүлт

4.6.1 Борлуулалтын тайлан – өдөр бүрээр

Энэхүү тайлангаар борлуулалтын мэдээллийг өдөр бүрээр дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Борлуулалтын тайлан – Борлуулалтын тайлан – өдөр бүрээр

ЗУРАГ 80. Борлуулалтын тайлан – Борлуулалтын тайлан – өдөр бүрээрайлангийн шүүлт

4.6.2 Борлуулалтын тайлан – өдрийн дүнгээр

Энэхүү тайлангаар борлуулалтын мэдээллийг өдрийн борлуулсан дүнгээр дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Борлуулалтын тайлан – Борлуулалтын тайлан – өдрийн дүнгээр

ЗУРАГ 81. Борлуулалтын тайлан – Борлуулалтын тайлан – өдрийн дүнгээр

4.6.3 Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдөр бүрээр)

Энэхүү тайлангаар бэлэн бус төлбөрийн тооцооны мэдээллийг өдөр бүрээр дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Бэлэн бусын тайлан – Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдөр бүрээр)

ЗУРАГ 82. Бэлэн бусын тайлан – Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдөр бүрээр)

4.6.4 Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдрийн дүнгээр)

Энэхүү тайлангаар бэлэн бус төлбөрийн тооцооны мэдээллийг өдрийн дүнгээр дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Бэлэн бусын тайлан – Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдрийн дүнгээр)

ЗУРАГ 83. Бэлэн бусын тайлан – Бэлэн бус төлбөрийн тооцоо тайлан (өдрийн дүнгээр)

4.6.5 Кассын үлдэгдлийн тайлан

Энэхүү тайлангаар кассын үлдэгдлийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Кассын тайлан – Кассын үлдэгдлийн тайлан

ЗУРАГ 84. Кассын тайлан – Кассын үлдэгдлийн тайлан

4.6.6 Борлуулалтын нэгдсэн тайлан – товчоор

Энэхүү тайлангаар борлуулалтын нэгдсэн мэдээллийг товчоор авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Нэгдсэн тайлан – Борлуулалтын нэгдсэн тайлан – товчоор

ЗУРАГ 85. Нэгдсэн тайлан – Борлуулалтын нэгдсэн тайлан - товчоор

4.6.7 Төлбөрийн товчоо тайлан

Энэхүү тайлангаар төлбөрийн товчоо тайлангийн мэдээллийг авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Нэгдсэн тайлан – Төлбөрийн товчоо тайлан

ЗУРАГ 86. Нэгдсэн тайлан – Төлбөрийн товчоо тайлан

4.6.8 Хөнгөлөлтийн нэгдсэн тайлан – өдрийн дүнгээр

Энэхүү тайлангаар хөнгөлөлтийн нэгдсэн тайлангийн мэдээллийг өдрийн дүнгээр дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Нэгдсэн тайлан – Хөнгөлөлтийн нэгдсэн тайлан – өдрийн дүнгээр

ЗУРАГ 87. Нэгдсэн тайлан – Хөнгөлөлтийн нэгдсэн тайлан – өдрийн дүнгээр

4.6.9 Жирийн хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

Энэхүү тайлангаар жирийн хөнгөлөлтийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Хөнгөлөлтийн тайлан – Жирийн хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

ЗУРАГ 88. Хөнгөлөлтийн тайлан – Жирийн хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

4.6.10 Картын хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

Энэхүү тайлангаар картын хөнгөлөлтийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Хөнгөлөлтийн тайлан – Картын хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

ЗУРАГ 89. Хөнгөлөлтийн тайлан – Картын хөнгөлөлтийн тайлан – өдөр бүрээр

4.6.11 Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн купоны урамшуулал

Энэхүү цонхоор хөтөлбөрийн купоны урамшууллын мэдээллийг тайлан хэлбэрээр дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн купоны урамшуулал

ЗУРАГ 90. Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн купоны урамшуулал

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

 • Талоны дугаар
 • Борлуулалтын мэдээлэл
 • Салбар байршлын мэдээлэл
 • Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
 • Барааны мэдээлэл
 • Сарбар, байршлын үлдэгдэл
 • Хямдрал
 • Борлуулалт бичсэн ажилтны мэдээлэл
ЗУРАГ 91. Хөтөлбөрийн купоны урамшуулал - Үр дүн

4.6.12 Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн урамшууллаар олгосон бараа

Энэхүү цонхоор хөтөлбөрийн урамшууллаар олгосон барааны мэдээллийг тайлан хэлбэрээр дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Тайлан – Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн урамшууллаар олгосон бараа

ЗУРАГ 92. Хөнгөлөлтийн тайлан – Хөтөлбөрийн урамшууллаар олгосон бараа

Хайлтын үр дүнд та дараах мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүй байдлаар авна.

 • Талоны дугаар
 • Борлуулалтын мэдээлэл
 • Салбар байршлын мэдээлэл
 • Нийлүүлэгчийн мэдээлэл
 • Барааны мэдээлэл
 • Урамшууллын мэдээлэл
 • Урамшуулал бичсэн ажилтны мэдээлэл
ЗУРАГ 93. Хөтөлбөрийн урамшууллаар олгосон бараа

Энэхүү модулиар барааны үнэ өөрчлөх ба түүний лавлагаануудыг дэлгэрэнгүй байдлаар тус бүрт нь харах боломжтой ба дараах хуудсуудаас лавлагааг жишээ хэлбэрээр харна уу.

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ

ЗУРАГ 94. Худалдааны менежмент – Үнэ

4.7.1 Кассаар гарахгүй байгаа бараануудын лавлагаа

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ – Кассаар гарахгүй байгаа бараануудын лавлагаа

ЗУРАГ 95. Үнэ – Кассаар гарахгүй байгаа бараануудын лавлагаа

4.7.2 ПОС-ын үнийн лавлагаа

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ – ПОС-ын үнийн лавлагаа

ЗУРАГ 96. Борлуулалтын тайлан – Борлуулалтын тайлан – өдөр бүрээр

4.7.3 ПОС-ын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ – ПОС-ын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа

ЗУРАГ 97. Үнэ – ПОС-ын үнийн өөрчлөлтийн лавлагаа

4.7.4 ПОС-ын үнэ бөөнөөр өөрчлөх

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ – ПОС-ын үнэ бөөнөөр өөрчлөх

ЗУРАГ 98. Үнэ – ПОС-ын үнэ бөөнөөр өөрчлөх

гэсэн дарааллаар ороход доор цонх харагдана.

ЗУРАГ 99. ПОС-ын үнэ бөөнөөр өөрчлөх - Шинэ

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба үнийн хувилбар, төрөл болон өөрчлөх гэж буй салбарын мэдээллийг сонгож өгөн Хадгалах товч дарна.

ЗУРАГ 100. ПОС-ын үнэ бөөнөөр өөрчлөх - Барааны үнэ өөрчлөх

лхам 3: Барааны үнэ өөрчлөх сонголтоор доорх төлөвт орох ба өөрчлөх гэж буй барааны мэдээллийг хайж, чеклэсний дараа Бөөнөөр өөрчлөх товчийг дарна.

ЗУРАГ 101. Барааны үнэ бөөнөөр өөрчлөх сонголт

Алхам 4: Бөөнөөр өөрчлөх үнийн мэдээллийг доорх жишээгээр сонгож оруулсны дараа өөрчилнө товчийг дарна.

ЗУРАГ 102. Үнэ бөөнөөр өөрчлөх мэдээлэл

Алхам 5: Өөрчилнө товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан сонгосон барааны үнэ өөрчлөлтийг үргэлжлүүлэх эсэхийг лавлаг асууна.

ЗУРАГ 103. Барааны үнэ өөрчлөлтийг үргэлжлүүлэх эсэх анхааруулга

Алхам 5: Тийм товчийг дарсны дараа Бараа сонгох цонхон дахь мэдээллээ хадгалан дахин баталгаажуулна.

ЗУРАГ 104. Сонгосон барааны үнийн өөрчлөлтийн мэдээллийг хадгалах

Алхам 5: Үндсэн  цонхонд буцаж шилжих ба хадгалсан барааны үнийн өөрчлөлтийн мэдээллийг идэвхжүүлэх бол Үнэ идэвхжүүлэх товчийг дарна.

ЗУРАГ 105. Үнийн өөрчлөлтийг идэвхжүүлэх

Алхам 6: Үнэ идэвхжүүлэх товчийг дарснаар танд доор мэдээллийг харуулан барааны үнийг бөөнөөр өөрчлөх эсэхийг дахин лавлан асууна.

ЗУРАГ 106. Барааны үнийг бөөнөөр өөрчлөхийг идэвхжүүлэх эсэх анхааруулга

Алхам 6: Тийм товчийг дарснаар танд доор мэдээллийг харуулан ПОС-ын үнэ бөөнөөр амжилттай өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 107. ПОС-ын үнэ бөөнөөр амжилттай өөрчлөгдсөн мэдээлэл

4.7.5 ПОС-ын үнэ өөрчлөх

Алхам 1: Худалдааны менежмент – Үнэ – ПОС-ын үнэ өөрчлөх

ЗУРАГ 108. Үнэ – ПОС-ын үнэ өөрчлөх

гэсэн дарааллаар ороход доорх цонх харагдана.

Алхам 2: Шинэ сонголтоор доорх төлөвт орох ба тухайн үнэ өөрчлөх гэж буй барааны бар код болон нэмэлтээр салбарын мэдээллийг сонгон Хайх товчийг дарна.

ЗУРАГ 109. ПОС-ын үнэ өөрчлөх - Барааны үнэ өөрчлөх

Алхам 3: Хайх сонголтоор доорх төлөвт орох ба Үнийн хувилбар сонгон мэдээллүүдийг дараах жишээ байдлаар оруулж өгч болно.

ЗУРАГ 110. ПОС-ын үнэ өөрчлөх

Алхам 4: Хадгалах товчийг дарснаар танд доорх мэдээллийг харуулан сонгосон барааны үнэ амжилттай өөрчлөгдсөнийг мэдэгдэнэ.

ЗУРАГ 111. ПОС-ын үнэ амжилттай өөрчлөгдсөн мэдээлэл

Бусад