Hi. How can we help?

History of Change

#
Version
Date
Description
Author
1
1.0
2020.12.19
програм ашиглах гарын авлагыг өөрчилсөнийг нэгтгэж эхний хувилбарыг бэлтгэв.
Т.Болдбаяр
2
1.1
2020.12.22
Барааны менежмент -> Бараа гүйлгээний лавлагаа, Бараа материалын товчоо тайлан хэсгүүдийг шинээр нэмэв.
О.Энхчулуун
3
1.2
2020.12.22
Санхүүгийн менежмент -> Тайлангууд хэсэгт нэмэлт оруулав.
А.Батчимэг
4
1.3
2020.12.23
Үндсэн хөрөнгө бүлэг шинээр нэмэв.
А.Батчимэг