Hi. How can we help?

5.9. Хөрөнгө шилжүүлэх

Нэг хэлтэс тасагт харьяалагдах хөрөнгийг өөр хэлтэс тасаг руу шилжүүлэх тохиолдолд тухайн цонхоор орж гүйлгээг хийнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгө шилжүүлэх
Зураг 102.. Хөрөнгө шилжүүлэх

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар, хэлтэс хаанаас хаашаа шилжүүлж байгаа салбарууд,  гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утга оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт:

Шилжүүлэх хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба мэдээллийг шалгаад гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна. Гүйлгээг сайтар нягталж хийх ба төлөв өөрчлөх боломжгүй .

Шилжүүлж байгаа хөрөнгийн хувьд өмнөх хуримтлагдсан элэгдэл нь шинэ салбар руу шилждэг.