Hi. How can we help?

Хөрөнгө актлах гүйлгээг хөрөнгийг элэгдэж дуусахаас нь өмнө ашиглалтаас хасагдсан хөрөнгийн гүйлгээг хийнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгө ашиглалтаас хасах
Зураг 101. Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар, хэлтэс гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утга оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Худалдах ашиглалтаас хасах хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба мэдээллийг шалгаад гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна. Гүйлгээний данс нь модулийн тохиргоон дээр хийсэн дансыг авна.