Hi. How can we help?

Хөрөнгө актлах гүйлгээг үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн хугацаа дууссан хөрөнгийг данснаас хасах үед ашиглана.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгө актлах
Зураг 100. Үндсэн хөрөнгө актлах

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар, хэлтэс гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утга оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Худалдах актлах хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба мэдээллийг шалгаад гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна.