Hi. How can we help?

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгө худалдах
Зураг 99. Үндсэн хөрөнгө худалдах

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар, хэлтэс гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утга, гүйлгээний авлагын данс, хөрөнгө худалдсаны олз, гарзын данс оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Худалдах хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба

  • Нэгж худалдах үнэ – Энэ хэсэгт хөрөнгийн худалдах үнийг оруулж өгнө.
  • Гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна.

Дансны үлдэгдэл өртөгөөс их үнээр борлуулсан бол:

Дансны үлдэгдэл өртөгөөс бага үнээр борлуулсан бол: