Hi. How can we help?

Энэ цонхоор үндсэн хөрөнгөд урсгал засвар хийсэн бол тухайн хөрөнгөнд засвар хийсэн болохыг хөрөнгийн лавлагаа болон тайланд харах, түүх хөтлөх зорилготой ба журналын гүйлгээ үүсэхгүй.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгийн урсгал засвар
Зураг 98. Хөрөнгийн урсгал засвар

Бүртгэлийн хэсэгт:

Гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утгаа оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Урсгал засвар хийх хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба дараах мэдээллүүдийг бүртгэнэ.

  • Засвар нэгж үнэ – Энэ хэсэгт хөрөнгийн засварын  дүнг оруулж өгнө.
  • Капитал засварын тайлбар – т гүйлгээтэй холбоотой тайлбараа оруулж өгнө.

 Гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна.