Hi. How can we help?

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгийн капитал засвар
Зураг 97. Үндсэн хөрөнгийн капитал засвар

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар хэлтэс, эд хариуцагч, гүйлгээний данс, гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утгаа оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Капитал засвар хийх хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба

  • Нэгж засвар үнэ – Энэ хэсэгт хөрөнгийн засварын  дүнг оруулж өгнө.
  • Капитал засварын тайлбар – Энд гүйлгээтэй холбоотой тайлбараа оруулж өгнө.

Гүйлгээний төлвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна.