Hi. How can we help?

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Гүйлгээ
Хөрөнгө дахин үнэлэх

Энэхүү цонхонд элэгдэж дууссан хөрөнгийн анхны өртөгийг дахин үнэлэхээр бол гүйлгээг хийнэ.

Зураг 96. Үндсэн хөрөнгө дахин үнэлэх

Бүртгэлийн хэсэгт:

Салбар хэлтэс, эд хариуцагч, гүйлгээний огноо, тайлант үе, гүйлгээний утгаа оруулж өгнө.

Гүйлгээний хэсэгт: Дахин үнэлэх хөрөнгийг дуудах үед хөрөнгийн мэдээллүүд гарч ирэх ба

  • Дахин үнэлэх нийт үнэ – Энэ хэсэгт хөрөнгийг дахин үнэлээд ямар өртөгтэй болгох гэж байгаа тэр дүнг оруулж өгнө.
  • Шинэ элэгдлийн хязгаар – Дахин үнэлээд шинэ хугацаагаар элэгдүүлэх бол шинэ хугацааг үгүй бол үлдсэн элэгдэх хязгаарыг бүртгэж өгнө.

Ингээд гүйлгээний төлөвөө хийсэн болгоход гүйлгээ хийж дуусна. Гүйлгээний бүртгэлд алдаа гарсан засварлах шаардлагатай бол нэмэлт хэсгээс гүйлгээний төлөв өөрчлөн засах боломжтой.