Hi. How can we help?

Модулийн тохиргоо

Энэхүү цонхонд тухайн компанид харъяалагдах үндсэн хөрөнгийн гүйлгээ хийхэд ашиглах дансууд, үндсэн хөрөнгийн гүйлгээний системийн дугаарлалттай холбоотой мэдээллүүдийг бүртгэх зориулалттай.

НӨАТ-ын авлага өглөгийн данс, хувь тэнцүүлсэн НӨАТ-ын авлагатай холбоотойгоор хойшлогдсон НӨАТ-ын авлагын дансуудыг заавал тохируулж өгөх шаардлагатай.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Модулийн тохиргоо
Зураг 87. Үндсэн хөрөнгийн модулийн тохиргоо

Хөрөнгийн бүлэг

Энэхүү хөрөнгийн бүлэг төрөл бүртгэхийг шинээр хийсэн ба байгууллагын нийт хөрөнгөө өөрийн онцлогтоо тохируулан бүлэглэх, үндсэн хөрөнгийн товчоо тайланд ашиглах зориулалттай бүлэг юм.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн бүлэг

Хөрөнгийн шинж чанарын нэр

Энэхүү бүртгэлд нэг нэртэй олон хөрөнгийн худалдан авалтуудыг хийх шаардлага компанид гарах ба хөрөнгийн орлого авахад нэрийг өөр өөрөөр буруу бүртгэхгүй байх зорилгоор шинээр хийсэн бүртгэлийн цонх юм.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
ХХөрөнгийн шинж чанарын нэр
Зураг 88. Хөрөнгийн шинж чанар

Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй

Энэхүү цонхонд тухайн хөрөнгийн – Хөрөнгийн төрөл, Үзүүлэлт, Сериал дугаар, Марк, Өнгө, Байршил, Тайлбар, Элэгдүүлэх арга, Элэгдлийн хэмжүүр, элэгдлийн хугацаа, төлөв зэргийг засах боломжтойгоор мэдээллийг харуулна. Мөн хөрөнгийн тодорхойлолтуудыг лавлах боломжтой.

Үндсэн хөрөнгийг элэгдүүлэхгүй тохиолдолд хөрөнгөө орлого авсны дараа төлөв хэсэгт “элэгдүүлэхгүй” гэсэн төрлийг сонгож өгнө.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн дэлгэрэнгүй
Зураг 89. Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй

Хөрөнгийн хэмжих нэгж

Үндсэн хөрөнгийн хэмжих нэгжийн хоёр төрлийн хэмжих нэгжийг энд харуулдаг.

 • Элэгдлийн хэмжих нэгж нь сараар
 • Хөрөнгийн хэмжих нэгж нь ширхэгээр хэмжигдэнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн хэмжих нэгж
Зураг 90. Үндсэн хөрөнгийн хэмжих нэгж бүртгэх

Хөрөнгийн ангилал

Хөрөнгийн ангилал нь өөртөө – Хөрөнгийн төрлийг багтаах юм. Жишээ ангилалууд : барилга байшин, мэдээллийн тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил гэх мэт хөрөнгийн үндсэн ангилалууд байна.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн ангилал
Зураг 91. Үндсэн хөрөнгийн ангилал бүртгэх

Энэ цонхоор:

 • Ангилалын дугаар – Компани өөрт тохирохоор дугаарлана.
 • Ангилалын нэр – Хөрөнгийн ангилалын нэр бүртгэнэ.
 • Ангилалын төрөл – Байгууллагын хүсэлтээр үндсэн хөрөнгийн ангилалыг “Биет үндсэн хөрөнгө”, “Биет бус үндсэн хөрөнгө” үндсэн том ангилал бүртгэхээр болсон.
 • Хөрөнгийн данс – Энд тухайн хөрөнгийн ангилалд хамаарах хөрөнгийн дансыг бүртгэнэ.

Жишээ нь: 2005-&SI-000-00 –ийм байдлаар бүртгэх ба үндсэн дансны араас &SI- ийн оронд салбар, хэлтэсийн дугаар авч гүйлгээ үүснэ.

 • Элэгдлийн данс – Тухайн хөрөнгийн ангилалд хамаарах хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүртгэх дансыг бүртгэнэ. Мөн дансыг дээрхтэй адил 2015-&SI-000-00 гэж бүртгэнэ. Биет бус хөрөнгийн элэгдлийн дансны оронд биет бус хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдлийн дансыг бүртгэж өгнө.
 • Элэгдлийн өртгийн данс – Тухайн хөрөнгийн элэгдлийн зардын данс бүртгэж өгнө. Элэгдлийн зардлын дансыг мөн адил 7009-&SI-000-00 гэж бүртгэнэ.
 • Дахин үнэлгээний олз болон гарзын данс – Дахин үнэлгээний гүйлгээ хийхэд холбогдох дансыг энд бүртгэж өгнө.
 • Элэгдлийн хязгаар – Тухайн хөрөнгийн ангилалд хамаарах элэгдлийн хугацааг оруулж өгнө.
 • Элэгдлийн хэмжүүр – Элэгдлийн хэмжүүр нь “сараар” хэмжигдэнэ.
 • Хувь тэнцүүлсэн НӨАТ хязгаар – НӨАТ-ын хуулийн дагуу хувь тэнцүүлэн хасагдуулж буй НӨАТ-тэй хөрөнгийн НӨАТ-ыг элэгдүүлэх хугацааг бүртгэж өгнө. /Барилга байгууламж, Машин, тоног төхөөрөмж, Бусад хөрөнгө/

Хөрөнгийн төрөл

Энэхүү цонхоор хөрөнгийн төрлийг бүртгэнэ. Хөрөнгийн төрөл нь өөртөө тодорхой хөрөнгө агуулна.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн төрөл
Зураг 92. Үндсэн хөрөнгийн төрөл бүртгэх

Төрлийн дугаар

  • Төрлийн нэр
  • Ангилалын дугаар – Энэ төрөлийн хөрөнгө ямар ангилалд хувааахыг бүртгэнэ.
  • Нэгээс олон тоогоор орлого авч болох эсэх – Энд хөрөнгө орлого авахад нэгээс олон тоогоор авах шаардлагатай хөрөнгийн төрөл бүртгэж байгаа бол үүнийг чеклэнэ. Хөрөнгийн төрөлд:

Хөрөнгийн эд хариуцагч

Байгууллагын салбар хэлтэст хамаарах үндсэн эд хариуцагчийг бүртгэж өгнө.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгийн эд хариуцагч
Зураг 93. Үндсэн хөрөнгийн эд хариуцагч бүртгэх
 • Салбарын дугаар
 • Эд хариуцагчийн кодыг бүртгэж өгнө.

Сарын хаалт хийх

Хөрөнгө элэгдүүлэлтээр хөрөнгийн элэгдэл тооцох ба өмнөх сарын бүх гүйлгээнүүдийг шалгаж, гүйлгээг бүрэн хийж дууссан үед хөрөнгийг элэгдүүлж тайлант үе шилжүүлнэ.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Үндсэн хөрөнгийн менежмент
Үндсэн хөрөнгө
Бүртгэл
Хөрөнгө элэгдүүлэлт
Зураг 94. Сарын хаалт хийх

 • Тооцоолох – Тухайн тайлант үеийн элэгдлийн зардлыг тооцоолно.
 • Тайлант үе шилжүүлэх дарахад дараагийн тайлант үе рүү шилжиж элэгдлийн гүйлгээний журнал үүсч элэгдэл дамжина.
 • Тайлант үе буцаах – Тайлант үе буюу элэгдлийн бичилтийг буцааж болох ба тайлант үе хааснаас хойш гүйлгээ хийгээгдээгүй байх шаардлагатай.