Hi. How can we help?

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин
Лавлагаа
Цалингийн бодолтын лавлагаа
Зураг 84. Цалингийн бодолтын лавлагаа

Энд цалингийн загварыг заавал сонгож хайлт хийх хэрэгтэй. Мөн “Дугаараар” нүдэнд 1 гэвэл зөвхөн урьдчилгаа цалин дээр бодогдсон мөрүүд, 2 гэвэл зөвхөн сүүл цалин дээр бодогдсон мөрүүд харагддаг болохыг анхаарна уу.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин
Тайлан
НД шимтгэл төлөлтийн тайлан (экселээр)
Зураг 85. НД шимтгэлийн тайлангийн хавсралт (экселээр)

Дээрх хавсралт тайланг эксел рүү экспорт хийж авснаар НД тайлангийн вэб сайт руу импортлон оруулах боломжтой.