Hi. How can we help?

Цалингийн бодолтоос өндөрлөлт хийхийн өмнө цалингийн үүсгэдэг. Цалингийн гүйлгээнээс ерөнхий журнал, авлага өглөгийн туслах журнал руу бичилт хийгдэнэ.

Цалингийн гүйлгээ хийгдэх дансны тохиргоог хэлтэс бүрийн хувьд өөр өөрөөр тохируулах боломжтой.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин
Бүртгэл
Цалин бодолт
Цалингийн гүйлгээ товч
Зураг 83. Цалингийн гүйлгээний данс тохиргоо
  • “Журнал багц” гэсэн баганад ижил утгатай гүйлгээнүүд нь 1 багцын гүйлгээ болж үүсдэг.
  • Туслах журнал хөтлөх данс руу харилцагч нь ажилтан тус бүрээр үүсэх үү 1 харилцагчийн кодоор үүсэх үү гэсэн тохиргоог хийж өгөх боломжтой байдаг, үүнийг бидний /UltimateERP team/ тусламжтай тохируулга хийлгээрэй.
  • Цалингийн гүйлгээ үүсгэх цалингийн үзүүлэлтүүдийг хүссэнээрээ тохируулах боломжтой.
  • Цалингийн гүйлгээнээс үүсэх журнал: