Hi. How can we help?

Хэлтэс нь цалин бодох суурь нэгжүүд болдог. Хэлтсийн бүртгэл дээр бүлэглэх хэлтсийг тохируулснаар тухайн бүлэг хэлтсүүдийг нэгтгэн дуудаж цалин бодох, цалингийн гүйлгээг хийх боломжтой болдог.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөц
Бараа
Хэлтэс
Хэлтэс тасгийн бүртгэл
Зураг 79. Хэлтэс тасгийн бүртгэл.
  • Хэлтэс тасгийн төрлөөр ялгаж хоорондоо ялгаатай компани доторх компани байдлаар зохион байгуулах боломжтой байдаг.
  • Энэ нь тус тусын загвараар цалин бодож, тус тусын дансанд гүйлгээ бичигдэх нөхцлийг улам сайжруулж өгдөг.