Hi. How can we help?

Харилцагч руу борлуулсан бараа материал буцаагдах тохиолдолд мөн бараа материалын зарлагын цонхонд гүйлгээний төрлийг Кредит залруулга төрлөөр сонгон борлуулалтын буцаалтыг шивдэг.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Зарлага
Зарлага хийх
Зураг 78. Зарлага хийх цонх - Бараа материалын буцаалт хийх
  • Борлуулалт шивсэнтэй адилаар гүйлгээний дансуудыг сонгоно
  • Тухайн бараа нь аль салбарын аль байршилд буцаагдаж байгааг жагсаалтанд сонгоно
  • Буцаалтын гүйлгээний журналын бичилт нь борлуулалтын гүйлгээний эсрэг бичилт байдаг.
Зураг 7. Бараа материалын тайлан үе хаах