Hi. How can we help?

Шууд борлуулалт хийхдээ харилцагчдыг сегментэлж, сегмент бүр дээр ялгаатай үнийн бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг. Үүнд үнийн төрлийг ашиглана.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Захиалгын менежмент
Борлуулалт
Бүртгэл
Үнийн төрөл
Зураг 76. Борлуулалтын үнийн төрөл
  • Үнийн төрлийг хэдэн ч төрлөөр үүсгэх боломжтой бөгөөд харилцагчийн бүртгэл дээр тухайн харилцагч Default-оор аль үнийн төрөлд харъяалагдахыг тохируулж өгч болно.
  • Зарлага хийх цонхонд харилцагч сонгоход Default үнийн төрөл сонгогдох хэдий ч тухайн төрлөөс өөр үнийн төрлийг сонгон борлуулалт шивэх боломжтой байдаг.

Бараа материалын борлуулалтын үнийг системд оруулахдаа үнийн төрөл тус бүрээр ялган оруулах шаардлагатай.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Захиалгын менежмент
Борлуулалт
Үнэ
Борлуулалтын үнэ
Зураг 77. Борлуулалтын үнэ
  • Хэрэв борлуулалтын үнэ оруулаагүй бол зарлагын цонхоор борлуулалт шивэх боломжгүй.
  • Борлуулалтын үнэ нь зах зээлийн суурь үнэ болж бүртгэгддэг тул посоор худалдаалах үнийг системд бүртгэхийн тулд эхлээд заавал борлуулалтын үнэ бүртгэгдсэн байх ёстой байдаг. Ингэснээр посоор худалдаалах үнэ шууд борлуулалтын үнээс хямд болох эрсдэлээс зайлсхийдэг.