Hi. How can we help?

Бараа материалын борлуулалт хийх 2 дахь төрөл нь буюу шууд борлуулалт байдаг. Энэ нь посоор борлуулсан биш, харилцагчдад шуут борлуулалт хийсэн бараа материалын борлуулалтын гүйлгээ юм. Үүнийг борлуулалтын зарлага хийх үндсэн цонхоор бүртгэнэ.

Энэ тохиолдолд посын борлуулалтын гүйлгээнээс ялгаатай нь борлуулалт бүртгэх үед бараа материалын үлдэгдэл хүрэлцээтэй байхыг шаардах бөгөөд гүйлгээг хийсэн даруйд шууд борлуулалтын журнал үүсдэг.

Ашиглах цонх

Үндсэн цэс
Бүлэг
Түвшин 1
Түвшин 2
Түвшин 3
Барааны менежмент
Бараа материал
Зарлага
Зарлага хийх
Зураг 75. Зарлага хийх цонх - Борлуулалтын зарлага
 • Гүйлгээний төрөл
  • Борлуулалт – Посын борлуулалттай ижил борлуулалтын гүйлгээ
  • Кредит залруулга – Борлуулалтын гүйлгээг залруулах эсрэг гүйлгээ
  • Зарлага – Бараа материалыг шууд зардалд суулгах гүйлгээ
  • Буцаалт – Зардалд суулгасан гүйлгээг залруулах эсрэг гүйлгээ
  • Дебит залруулга – Дээрх буцаалтыг залруулах эсрэг гүйлгээ
 • Борлуулалт төрлөөр зарлага хийхэд посын борлуулалттай ижил журналын гүйлгээ үүсэх бөгөөд харин иБаримтыг татварын системээр шивэх шаардлагатай.
 • Борлуулалт бүртгэх харилцагчаа сонгох бөгөөд Default үнийн төрөл нь сонгогдон гарч ирнэ. Үнийн төрлийг сольж болдог. Үнийн төрлөөс хамаарч жагсаалтанд нэмэх барааны борлуулалтын үнэ өөр өөрөөр гардаг.
 • Жагсаалтанд нэмсэн барааг аль салбарын аль байршлаас борлуулалт руу шивэхээ сонгодог.
 • Дээр гүйлгээнээс үүсэх журналын бичилтийг доор харуулъя.